weby pro nejsevernější čechy

Zanikající unikát? Tramvajová trať Liberec–Jablonec

Mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec ještě zatím stále jezdí meziměstská tramvaj linky 11, která je v mnoha ohledech unikát, byť má poslední dobou z několika stran na úbytě.

Mnohdy si některé věci ani neuvědomujeme, mnohdy je považujeme za samozřejmé, a najdou se i tací, co je považují za zbytečné. Mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou vede jedna z posledních 4 meziměstských tramvají, honosící se tím, že je úzkorochodná (jediná) a k tomu ještě nejdelší (13 km). Dnešní tramvaje (provozuje je všehovšudy jen 7 měst) mají rozvor kolejí 1435 mm (shodně se železnicí), leč tato dráha je připomínkou dob, kdy se z úsporných důvodů užíval rozvor jen 1000 mm. Z důvodu souběhu obou typů je v Liberci na části tratí možno vidět 3 koleje – levá je pro oba rozvory společná, pravé jsou dvě.

Původním účelem trati bylo propojení dnes již zaniklé sítě tramvají v Jablonci nad Nisou s nedalekým Libercem a jeho tramvajemi. Zatím (?) se ještě můžete mezi městy projet, místy i překvapivě lesem. Pokud vás tedy neodradí bádání v dokumentech o tom, jakou si vlastně koupit jízdenku – já se přiznám, že jsem moc konce dopravních pásem zúčastněných měst nepobral.

Pár fotek z jízdy a pak něco z historie – literaturu o dopravě nestřádám, takže hlavně net (podrobně je mnoho na wiki ->)

Trať byla vybudována v letech 1947 až 1955. Cesta z konečné na konečnou trvá cca půl hodiny. Denně se sveze asi 11 000 lidí.

S využitím wikipedie něco podrobností:

Původně byla provozována společným jabloneckým a libereckým dopravním podnikem, po jeho rozdělení společně dopravními podniky obou měst, po zániku jabloneckého dopravního podniku jen libereckým dopravním podnikem, který se v roce 2010 opět sloučil s jabloneckým provozem MHD a přejmenoval na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a. s.

Do roku 2009 byla trať v celém úseku jednokolejná, s ostrovními i bočními výhybnami. V letech 2009–2011 byl zdvojkolejněn a zdvojrozchodněn úsek Fügnerova – U lomu, který má být společný s novou tratí do Rochlic.

Trať je součástí sítě městské hromadné dopravy v Liberci, platí zde běžný časový tarif MHD Liberec. V minulosti byl na této trati pásmový tarif a z toho důvodu zde působili průvodčí ještě v době, kdy v Liberci i dalších českých městech byl již zaveden provoz bez průvodčích. V současné době jsou všechny vozy na této trati vybaveny prodejním automatem jízdenek (pokud jsem postřehl aparáty uvnitř vozu, také kromě klasického označovače jízdenek čtečkou čipových karet).

V celé trase jezdí linka č. 11, v úseku Liberec – Vratislavice navíc jezdí v některých obdobích linka č. 5. V blízkosti trati jsou trvale zabudovány zastávkové sloupky pro případ zřízení náhradní autobusové dopravy. Rozmístění výhyben od roku 1975 umožňuje minimální interval na celé trati 6 minut, ten však v jablonecké části zdaleka není využíván.

Návrhy na tramvajové propojení Liberce a Jablonce se objevovaly už od vzniku tramvajových sítí v obou městech na přelomu 19. a 20. století, iniciativu projevovaly zejména Jablonecké elektrické dráhy, ministerstva železnic však návrhy zamítaly z důvodu existence souběžné železniční tratě, pak zase výstavbu oddálila 2. světová válka. První projekt byl předložen v roce 1900.

1. února 1949 (dle jiných zdrojů 1948) byli sloučeni městští dopravci a vznikla nová firma Dopravní komunální podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou se sídlem v Liberci.

Meziměstská trať vznikala napojením tehdejší jablonecké tramvajové sítě (ta existovala v letech 1900–1969) na libereckou, a to směrem z Jablonce. Zpočátku, od roku 1948, probíhala stavba formou občanských brigád, což v padesátých letech nebylo výjimečné, teprve později výstavbu převzaly stavební firmy.

První zprovozněný úsek, z výhybny v Pražské ulici novou ulicí Budovatelů k Brandlu, zpočátku sloužil neveřejně, jen pro dopravu zaměstnanců místních firem.

Úsek až do jablonecké části Proseč byl zprovozněn 16. listopadu 1953.

Od 15. února 1954 se mohlo jezdit z Jablonce až ke kostelu do Vratislavic (dnes část Liberce), odkud dál do Liberce pokračovaly autobusy.

Liberecká část byla zpožděná průtahy v rozhodování o trase. Celá trať do Liberce byla nakonec v provozu od 1. ledna 1955.

Nová linka dostala ihned číslo 11. Polovina vozů na ni byla vypravována z Liberce a polovina z Jablonce. V roce 1960 se společný dopravní podnik rozdělil, i nadále se však na provozu společně podílely oba podniky. Trať byla rozdělená mezi oba podniky, hranicí byla výhybna v Proseči.

Po zrušení jablonecké tramvajové sítě v roce 1965 usiloval jablonecký dopravní podnik i o zrušení této tratě, liberecký dopravní podnik naopak plánoval její rekonstrukci. V roce 1966 byly v liberecké části vybudovány dvě nové výhybny.

Od 1. ledna 1970 přestal jablonecký dopravní podnik na trať vypravovat své vozy, zároveň liberecký podnik převzal jabloneckou část trati. Jablonecký dopravní podnik byl následně zrušen roku 1981, jeho zbývající činnost převzal krajský podnik ČSAD.

27. března 1972 byl z důvodu rekonstrukce zastaven provoz v úseku Proseč – Jablonec, 1. dubna 1973 byl zastaven provoz i ve zbylém úseku. Mezi lety 1973–1976 byla trať zrekonstruována. Přitom bylo změněno ukončení tratě v Jablonci nad Nisou, byla zrušena bloková smyčka poblíž centra Jablonce a trať byla zkrácena do nové smyčky v Pasířské ulici. V průběhu rekonstrukce trati dokonce požadovalo město Jablonec nad Nisou na Ministerstvu dopravy, aby trať z Liberce byla ukončena v zastávce Plynárna s odůvodněním, že si jablonečtí občané ten kousek do města jistě rádi doběhnou. Byly zřízeny dvě nové výhybny v jablonecké části trati. Uvažovalo se i o zdvoukolejnění trati a přechodu na normální rozchod, na to však nebyly peníze. 31. prosince 1975 byl obnoven provoz v úseku Liberec – Vratislavice, 29. prosince 1976 až do Jablonce, již s moderními vozy T3.

Koncem roku 1988 byla zahájena rekonstrukce úseku od výhybny Brandl k jablonecké konečné, provoz byl obnoven 17. prosince 1989.

V devadesátých letech byla hlavní (městská) tramvajová trať v Liberci zdvoukolejněna a přebudována na normální rozchod, zároveň však má v části (úsek Lidové sady až Viadukt) i třetí kolejnici, takže kolej ve formě dvourozchodové splítky umožňuje i provoz úzkorozchodných tramvají, tedy i vozů z meziměstské tratě. V roce 1995 byl v Liberci na Fügnerově otevřen moderní terminál MHD. V současné době nejsou žádné spoje linek č. 11 a 5 ukončeny na smyčce, která je součástí terminálu, ale pokračují dále do konečných Rybníček nebo Viadukt, čímž se minimalizovala přestupní vzdálenost mezi těmito linkami a ostatními tramvajovými linkami.

Od 1. července do 26. srpna 2006 byl přerušen provoz v ulici U Sila mezi stanicemi Pivovarská a Ústav sociální péče z důvodu výstavby tunelu pro rekonstruovanou silnici I/14. Na výlukové lince P po tuto dobu jezdily vozy spřažené do soupravy zadními čely, protože DP města Liberce nedisponuje obousměrnými vozy.

Rekonstrukce, která začala v červnu 2009 v úseku Fügnerova – Mlýnská – Klicperova, zahrnovala zdvojkolejnění a zdvojrozchodnění stávající jednokolejné tratě s rozchodem 1000 mm (nově i normální rozchod 1435 mm) k bývalé Textilaně. Rekonstrukce byla dokončena 13. listopadu téhož roku.

21. října 2010 se Dopravní podnik města Liberce a. s. přejmenoval na Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou a. s., 10. listopadu 2010 pak na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a. s. Stalo se tak v souvislosti se zánikem společnosti ČSAD Jablonec nad Nisou. Tu nejprve ovládla společnost ČSAD Semily a později její jmění přešlo pod BusLine. Oficiálním provozovatelem MHD na Jablonecku se tak stal Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, avšak formou subdodávky zajišťovala 100% autobusový provoz na Jablonecku právě společnost BusLine.

Další rekonstrukce probíhala v roce 2011. Zahrnovala zdvojkolejnění a zdvojrozchodnění v úseku zastávek Mlýnská – Textilana – U Lomu. Zdvojkolejněný úsek vedl mezi zastávkami Fügnerova a Nová Ruda.

Dne 15. března 2014 byla zahájena rekonstrukce, která v liberecké části počítala se zdvojkolejněním úseku Nová Ruda – Lékárna (ovšem zatím pouze na rozchodu 1000 mm) a dále s rekonstrukcí úseku Lékárna – Vratislavice nad Nisou, výhybna (pouze jednokolejně). V jablonecké části trati byl zrekonstruován úsek Měnírna – Brandl (opět pouze jednokolejně). Dále při této výluce byly zrekonstruovány další drobnosti, jako například přemístění výhybny ze zastávky Proseč nad Nisou, škola (nově Za Tratí) do zastávky Kyselka nebo prodloužení výhybny Vratislavice nad Nisou. Úsek Liberec – Vratislavice byl zprovozněn 15. dubna 2015, úsek Vratislavice – Jablonec potom 17. července 2015.

V srpnu 2007 se objevila zpráva, že dopravní podnik chystá komplexní rekonstrukci tratě. Náklady se odhadují na půl miliardy korun, město Liberec akci podmiňuje tím, že se finančně bude podílet i Liberecký kraj a město Jablonec. V roce 2008 má být opravován úsek Lékárna – Vratislavice, Dlouhomostecká. Do budoucna se počítá v Proseči s vybudováním terminálu pro přestup na železnici. Jinak se počítá s kompletní výměnou kolejového svršku a přebudováním na normální rozchod, zvětšením vzdálenosti trati od chodníků, opravami opěrných zdí, ale i s opětovným prodloužením tratě do centra Jablonce. Město Liberec navíc uvažuje o tom, že ze zastávky U Lomu bude odbočovat trať do sídliště Rochlice I.

Uvažuje se o navázání tramvajové dopravy na souběžně vedoucí železniční trať v rámci projektu Regiotram Nisa (RTN, trať RTN 1), v úseku mezi Prosečí a dolním nádražím v Jablonci by byla tramvajová trať zrušena a tramvaje převedeny na železniční trať, tramvajový systém s železničním by byl propojen také u nádraží v Liberci. V nedávné době byla ovšem ze strany ministerstva dopravy vydána zpráva, že projekt finančně nepodpoří a tak je budoucnost projektu nejistá.

Tramvajový úsek z Liberce do Vratislavic by měl být zdvoukolejněn, přitom by byla trať v úseku u Textilany přeložena na druhou stranu od bývalé továrny.

Po dlouhé citaci z již informačně nestíhající wikipedie ještě pár střípků z různých zdrojů.

Liberec stále počítá s ohlášenými plány – má proběhnout modernizace tramvajové trati v úseku Vratislavice výhybna – Jablonec a prodloužení tramvajové trati v Jablonci nad Nisou od konečné zastávky Tyršovy sady na autobusové nádraží.

O plánovaném prodloužení trati do centra Jablonce za pomoci evropských dotací, původně městem vítaném, se píše zde ->

Názor na spory kolem existence tramvaje zde->

Komentář k aktuálnímu stavu zde -> a zde ->

Takže snad se jezdit nepřestane…

Tagy