weby pro nejsevernější čechy

Severní brána v Rabštejně nad Střelou

Článek je součástí seriálu Brány, hradby, hlásky, vrátnice

I tak malá města, jako je Rabštejn nad Střelou, mívala hradby. A do hradeb se samozřejmě muselo někudy vstupovat. Bývaly tu brány dvě, po té Jižní dnes není ani stopy, ze Severní (Dolní) zbyly fragmenty po obou stranách silnice z města k mostu.

Pozůstatky sice znatelné, leč už tak sporadické, že se jimi žádné dostupné zdroje podrobně nezabývají. Maximálně velestručná zmínka: „Z městského opevnění se dochovala část předbraní a střílna z Dolní brány„. Pár slov jí věnuje web o středověkých opevněních: „Zachovala se jen část dolní brány, jejíž vnější díl byl barbakán vestavěný do skalního bloku. Do severní části byl vestavěn domek obsahující dvě původní střílny„.

Tudíž jediným obsáhlejším materiálem je text v knize Tomáše Koutka Městské brány v Čechách – Historická zastavení (Nakladatelství Brána 2003):

Brána pravděpodobně neměla věžový charakter, spíše se jednalo o dobře chráněný průchod městskou hradbou.

Při příchodu k bráně zespodu od mostu vidíme po levé straně silnice zbytek fortifikační stavby. Obloukovitě ustupující pomocná fortifikace dosahuje přibližně třímetrové výšky.

V čelní stěně se dochovalo jediné obdélníkové střílnové okénko s mohutným kvádrovým ostěním. Vnitřní strana tohoto torza nese několik čtverhranných otvorů pro trámy původně nesoucí dřevěné podlahy.

Protilehlá strana je zachována podstatně hůře, má podobu pobořené zdi, tyčící se vysoko nad údolím Střely.

Přes svou torzovitost jsou pozůstatky opevnění cenným dokladem fortifikačního zabezpečení drobného poddanského městečka.

Detail infotabule s vyobrazením opevnění města
Pozůstatky hradeb podél silnice
Pozůstatky hradeb podél silnice nad Severní (Dolní) branou
Severní brána shora od města – vpravo za plotem pozůstatky fortifikační stavby
Severní brána – pozůstatky fortifikační stavby
Series Navigation<< Svatá (Mikulovická) brána v KadaniDolní brána v Domažlicích >>
Tagy