weby pro nejsevernější čechy

Silniční most přes Bouřlivec v Želénkách

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Hlavní komunikace v obci Želénky (dnes část Zabrušan) překonává poblíž centra potok Bouřlivec přes kamenný barokní most.

Na wiki je v popisu obce zmínka:

Kamenný třípolový most přes potok Bouřlivec, vystavěný na konci 18. století z neomítaného lomového kamene.

Most je kulturní památkou:

Mostek z konce 18. století se klene přes potok Bouřlivec. Konstrukce z neomítaného, lomového kamene tvoří tři pole. Segmentové oblouky jsou sklenuty do dvou hranolových pilířích s půlkruhovými přístavky.

Silniční most přes potok Bouřlivec se nachází v centrální části obce Želénky. Jedná se o tříobloukový most zděný z lomového kamene. Klenby jsou segmentové, opřené do pilířů s půlkruhovým ukončením s kuželovitým zastřešením opět z lomového kamene. Poprsní zídky jsou zakončeny pouze kameny vloženými do cementové malty. Při patě pilířů jsou místy zbytky novodobější cementové omítky. Most nemá chodníky ani obrubníky, pojezdová plocha je tvořena živičným povrchem s nezpevněnými okraji. Most je vybaven třemi páry kamenných chrličů sloužících k odvodnění vozovky. V samotném mostním svršku je umístěn plyn a blíže nespecifikované kabelové vedení, které se projevují dvěma rýhami patrnými ve stávajícím asfaltovém povrchu.

Mostek je hodnotnou ukázkou vyváženého spojení užitkové a estetické funkce drobné barokní inženýrské stavby a dokladem rozvoje komunikační sítě dané oblasti.

Most v Želénkách ležící na původní trase komunikace spojující Duchcov s Hostomicemi a Bílinou byl dle analogií postaven zřejmě ve druhé polovině 18. století a jeho stavba souvisela se zlepšením kvality komunikací v podkrušnohorském regionu. Svou konstrukcí, stejně jako svým stavem a podobou, je jedním z nejautentičtějších historických mostů na Duchcovsku a svým významem tak přesahuje i hranice regionu. Zároveň je součástí souboru mostků přes potok Bouřlivec, k nimž se řadí ještě dva mostky v Lahošti.

Původní evidenční list památky

Při pohledu z vozovky přehlédnutelný nenápadný most – z asfaltu vyčnívají pouze kamenná zábradlí. Boční pohled je daleko zajímavější a nezvyklý – dva oblouky jsou „na suchu“, ostrůvky pilířů jsou ukotveny v dlažbě. Voda proudí pouze pod jedním obloukem v korytě, které je sice také vydlážděno, ale je mnohem níž než terén pod zmíněnými dvěma oblouky.

Series Navigation<< Duchcovský viaduktŽelezniční most přes Jizeru u Dolní Dušnice >>
Tagy