weby pro nejsevernější čechy

Hrad Šebín

Článek je součástí seriálu Hrady a tvrze

Východně od obce Levousy ve svahu nad Ohří leží obtížně dohledatelné zbytky hradu Šebín.

Nutno souhlasit s posledním odstavcem textu na wiki:

Přístup k hradu a jeho nalezení nejsou jednoduché. Jeho poloha na mapě Seznamu je zachycena chybně.

Lze zvolit cestu buď podél Ohře skrz obec k lesu nebo obloukem po trase cyklostezky Ohře, z níž je třeba za lokalitou bývalého hradiště uhnout částečně zpět. V obou případech je třeba mít oči na stopkách. Odbočka do lesa je sice „na svém místě“ podle map.cz, ale velmi snadno ji lze minout. Zarostlá vegetací shora i zdola. V samotném lese je cesta už jakž tak znatelná, ale velmi brzy míří jinam, než ukazuje navigace. Lze ji ale s důvěrou sledovat, protože vede opravdu tam, kde je ještě něco k vidění – i když moc toho není. Půdorys hradu je v terénu takřka neznatelný, ale z kamenných stěn ještě něco málo zbylo…

Z různých zdrojů:

Šebín je šlechtický hrad zřejmě ze 14. století. Nachází se na východním okraji vesnice Levousy v bezprostřední blízkosti hradiště ze starší doby bronzové v nadmořské výšce 200 m n. m. Dochovaly se z něj jen valy a malé zbytky hradební zdi.

Název Šebín pochází z vlastního jména Šeba neboli Šebestián. Doba vzniku hradu není jasná. August Sedláček se domníval, že Šebín postavili páni ze Mšeného už ve 13. století. Půta ze Mšeného se v roce 1279 píše podle Rýzenberka, což Sedláček považuje za původní název hradu. Jméno Šebín se objevuje poprvé v roce 1362, kdy Jan ze Šebína (příslušník drobného šlechtického rodu ze Mšeného) vysadil svým poddaným v Křesíně 20 lánů zákupným právem. Jan ze Šebína je v roce 1374 uváděn jako patron křesínského kostela. V roce 1405 se podle Šebína psal Předbor z Dubé (příslušník rodu, jehož rodové majetky se nacházely zejména na Českolipsku), maršálek královny Žofie. Jeho stejnojmenný syn prodal „tvrz Šebín“ Vilému Zajícovi z Házmburka. To je první zmínka o existenci hradu jako nemovitosti. Součástí panství Šebín byl tehdy poplužní dvůr a vesnice Křesín, Levousy a Horka. Házmburkové šebínské panství připojili nejprve k Budyni a později ke Mšenému. V roce 1564, když Jiří Zajíc z Házmburka prodal panství Mšené Janovi nejstaršímu z Lobkovic na Zbiroze, se Šebín uvádí již jako pustý. Je pravděpodobné, že jako rezidenční sídlo zanikl již v průběhu 15. století, protože k dispozici byl nedaleký a mnohem výstavnější hrad Házmburk. Lze jen s nepatrnou dávkou pravděpodobnosti předpokládat, že by mohl malý a nepříliš pevný šebínský hrad přetrvat bouřlivou dobu husitských válek. Název zaniklého hradu se přenesl na pojmenování lesa, v němž se nacházel.

Hrad navazuje přímo na starší hradiště, jehož část s nepřehlédnutelnými valy mohla sloužit i jako předhradí.  Od hradiště je oddělen příkopem. Plocha hradu na ostrohu má hruškovitý tvar. Na jeho přední části obrácené k jihu, odkud vedl původní přístup, jsou valové zbytky obvodové hradby. V užší severní části prostoru hradu je terénní útvar, který může být pozůstatkem věže. Ze severní strany směrem od řeky Ohře chránil hrad příkrý svah. Pouze na tomto místě se na dvou místech dochovalo zdivo hradby. Šebín byl malý šlechtický hrádek na pomezí kategorií hradu a tvrze.

Některé zdroje jsou si jistější, zřejmě vycházejí z informací odborného časopisu ->

Ve vrcholné fázi jednodílné jádro obsahovalo centrální obytnou několikapatrovou budovu obdélného půdorysu s mírně zaoblenou jižní stěnou. K této věžové stavbě se od západu přimykal další dvojprostorový objekt. Obvodovou kamennou hradbu zděnou na maltu zpevnily na severu a západě čtverhranné věžice ve funkci pilířů. Na jihozápadě zeď přecházela buď v půlkruhovou baštu, nebo kruhovou věž, která svou hmotou kryla vstupní bránu. Přístupová komunikace byla vedena od jihovýchodu, sledujíc příkop. Na jihozápadě se pravoúhle zalomila k severu a na úrovní západní baštovité fortifikace k východu, aby přes předpokládané přemostění vstoupila do brány jádra. Vnější hradební okruh mohl být pouze dřevěný. Poplužní dvůr se pravděpodobně rozprostíral v předpolí jižně od tvrze.

Zbytky hradu jsou kulturní památkou (součást areálu hradiště Levousy):

Areál hradiště Levousy a zřícenin hradu Šebín z webu NPÚ

Relikty hradu nad obcí Levousy, dochovány náznaky valu a příkopu, lokálně zbytky zdiva. Ostrožný hrad z 2. pol. 13. stol., po roce 1350 vlastněný Janem z Šebína. V roce 1415 prodán Vilému Zajícovi z Hazmburka, koncem 15. stol. opuštěn.

Series Navigation<< Hrad Neurathen na BasteiHrad Litoměřice >>
Tagy