weby pro nejsevernější čechy

Dům U Zlaté hvězdy čp. 11 v ulici 5. května v Mělníku

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Na jižní straně náměstí Míru v Mělníku, kde přechází do ulice 5. května s Pražskou bránou, stojí dům U Zlaté hvězdy.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně:

Nárožní dům na východní straně Náměstí Míru. Na nároží domovní znamení – zlatá hvězda. První písemné zprávy o domu jsou z r. 1540, kdy byl majitelem Líbal. Od r. 1570 vlastníkem konvař a zvonař Bartoš, jeho dodnes připomíná polychromovaný renesanční portálek, jehož součástí jsou štítky se zvonem a cínovou konvicí. Na poč. 17. stol. dům koupil Martin Vyžral, který pravděpodobně nechal zhotovit raně barokní znamení. Od r. 1632 dům vlastnil podkomoří Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu, známý jako písař Fabricius. V 19. stol. zde žila rodina Valentů.

Patrový dům s barokním štítem, renesančním portálkem a prolomeným loubím do ulice. Podloubí podklenuto křížovou hřebínkovou klenbou. Pět nových oblouků loubí bylo realizováno až v r. 1945.

Dům je kulturní památkou:

Štítově orientovaný městský dům s podloubím s dochovaným středověkým jádrem a sklepy. Vnější podoba fasád je barokní, zadní křídlo pochází patrně z druhé polovina 19. století.

Jádro domu je středověké (sklepy, jádro dispozice). Patrná je výrazná renesanční přestavba, která proběhla ve dvou etapách – k první patří portál, ke druhé zaklenutí přízemí. Vnější podoba fasád je barokní, s dílčí eklektickou úpravou. Podloubí v zadní části domu bylo zřízeno v r. 1952. Zadní křídlo patrně pochází z druhé poloviny 19. století, má novodobou fasádu.

Štítově orientovaný dům s podloubím je situovaný ve významné nárožní poloze (ukončuje od jihu východní frontu náměstí). Štítové průčelí se otevírá jediným širokým obloukem loubí, s cvikly zdobenými pásovou bosáží. Patro člení tři dvoukřídlá šestitabulková okna lemovaná jednoduchou šambránou. Průčelí vrcholí konkávně-konvexně tvarovaným křídlovým štítem, členěným pilastry a segmentovým nástavcem s čučkem. Na nároží je v kartuši domovní znak – zlatá hvězda na modrém poli. Boční průčelí prolamuje šest oblouků loubí; fasáda mezi oblouky je pokrytá pásovou bosáží. Okna v patře jsou lemována jednoduchou šambránou, na rozdíl od štítové fasády však mají rovné nadokenní římsy. Sedlovou střechu pokrývají bobrovky. Zadní dvoupatrové křídlo má hladkou fasádu členěnou pravidelnými výřezy ven otevíravých šestitabulkových oken (v přízemí výkladců) a pásovými podokenními římsami. V přízemí je jeden výkladec do obchodu půlkruhově završený. Sedlová střecha je vzhledem k uličnímu průčelí podélně orientovaná, krytá keramickými taškami. Předmětem ochrany je dům a vymezený pozemek.

Dům čp. 11 patří k nejvýznamnější měšťanským domům v MPZ Mělník. Velmi hodnotná je jednak architektura domu (dispozice, sklepy, klenby v přízemí, renes. portál, průčelí), ale též urbanistická poloha v klíčové nárožní poloze při vyústění komunikace od Pražské brány na náměstí. Zadní křídlo hmotově vhodně dotváří prostředí MPZ.

V přízemí bývalo městské informační středisko (aktuálně na náměstí Míru 51/18).

Původní evidenční list památky:

1969 – Nárožní jednopatrový dům obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, krytou taškami. Loubí se do náměstí otevírá jedním plným obloukem, do ulice vedoucí k Pražské bráně šesti oblouky, jedním plným, zbývající segmentově založeny. Podloubí je zaklenuto plochou křížovou klenbou, v boční straně mezi třenu posledními oblouky plochý strop. Tříosé průčelí, obdélníková okna jsou zdůrazněna šambránami. Pod patrovou římsou pásová rustika, nad hlavní římsou se zdvihá jednoduchý volutový štít, členěn dvěma pilastry, mezi nimi obdélníkové okno, vrchol zdoben čučkem. V boční stěně šest obdélníkových oken v 1. patře. V loubí renesanční portálek, po jeho stranách půlválcové niky zaklenuté konchou s plastickou mušlí. Portál je půlkruhově zakončený (archivolta), kolem polychromie. Dochovaný klenutý renesanční mázhaus.

Měšťanský obytný dům, nyní bytové jednotky a prodejna.

Mělnický Deník:

8.12.2019 – V dnešním díle historického seriálu si můžete připomenout, jak se v průběhu let měnil dům U zlaté hvězdy. Nejstarší známý záznam o existenci objektu je z roku 1540. Na počátku 17. století dům patřil do vlastnictví Martina Vyžrala a z té doby pochází domovní znamení: zlatá osmicípá hvězda a raně barokní podoba domu.

V 50. letech 20. století byl dům rekonstruován podle projektu ing. arch. Jaroslava Vebra, v obvodové zdi objektu do ulice 5. května bylo vybouráno 5 otvorů se zaklenutím – vzniklo tak nové podloubí, které se napojovalo na loubí náměstí Míru.

V přízemí domu byly i obchody, které časem měnily nájemce.

Turistický portál Mělník:

JOSEF  VALENTA
11.01.1804 – 14.03.1881
Obor působení: hudebník, poštmistr, starosta
Objekt: náměstí Míru – U Zlaté hvězdy

Profesní data:
Absolvoval filozofii a práva na UK v Praze. Stal se právníkem pražského magistrátu.
Roku 1832 se přiženil Josef Valenta na Mělník do rodiny Pachnerovy, která vlastnila na náměstí dům zvaný U Zlaté hvězdy. Josef Valenta zde založil poštovní úřad, roku 1865 byl zvolen purkmistrem. V této funkci prosadil o rok později zřízení Jungmannových sadů v místech bývalého příkopu podél hradební zdi. Zároveň představoval Josef Valenta člověka, jehož druhým životem byla hudba – byl vynikajícím varhaníkem, skladatelem. Je znám jako autor církevních skladeb a mší např. Requiem za zemřelého B. Smetanu.
Byl i milovníkem a pěstitelem vína, vinice rodiny Valentovy se nacházela na Aušperku. Tamní vinařský objekt, dnes již neexistující, zachytil na svém obraze Řipský kraj (1863) Josef Mánes.
O rodině Valentově, ale také o životě Mělníka je možné si přečíst poutavé vyprávění MUDr. Růženy Valentové (Z rodinné kroniky Valentovy).
Místo pohřbení: Rodinná hrobka na hřbitově Mělník – Chloumek

Series Navigation<< Hospodářský dvůr – Palmův statek v Jablonném v Podještědí-MarkvarticíchDvůr Hořín >>
Tagy