weby pro nejsevernější čechy

Hospodářský dvůr v Želénkách

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Takřka uprostřed obce Želénky (dnes část Zabrušan) stojí rozsáhlý zpustlý areál hospodářského dvora.

Na wiki je v popisu obce zmínka:

Zemědělský dvůr čp. 1 – barokní hospodářský komplex z roku 1685, zahrnující usedlost, sýpku, dvě hospodářské budovy, bránu a ohradní zeď.

Stavba je kulturní památkou:

Areál usedlosti pochází z roku 1685. V urbanismu vesnice areál zaujímá významnou rozlohu. Sevřená dispozice budov je vymezena ohradní zdí s branou. Hospodářské budovy na sebe navazují, sýpka je pak samostatně stojící.

Předmětný areál bývalé usedlosti čp. 1 se nachází v geografickém středu obce na křižovatce nedaleko návsi a mostku přes potok Bouřlivec. Areál zemědělské usedlosti čp. 1 sestává z dvoupatrové a přízemní hospodářské budovy se sedlovou střechou, na něž navazuje patrová sýpka s barokizující úpravou štítu. Ve stejném tvarosloví je provedena kolmo umístěná brána s ohradní zdí. Tyto části jsou prohlášeny kulturní památkou, dále rámec dvora doplňují další hospodářské budovy na severozápadě a jihozápadě čtvercové dispozice dvora. Součástí je hlavní obytná budova čp.1na památkově chráněném pozemku p. č. 1/2.

Areál usedlosti čp. 1 v Želénkách je vysoce hodnotným raně barokním komplexem s jedinečným výtvarným tvaroslovím, které sice trpí dlouhodobou absencí údržby, ale je stále reprezentantem kvalitního řemeslného provedení a unikátního architektonického výrazu. Celý areál je výraznou obecní dominantou.

Součásti areálu:

sýpka

Zděná patrová budova obdélného půdorysu se sedlovou střechou s výrazným barokním štítem s volutovými křídly. Objekt pochází pravděpodobně z roku 1685.

Stavba je umístěna na severozápadním nároží pozemku. Stojí na obdélném půdorysu se sedlovou střechou krytou taškovou krytinou. Směrem na severozápad objektu dominuje barokní vykrajovaný štít původně ohraničený a zakončený kuželkami, z nichž se dochovala jen jedna. Pohledové štítové průčelí je ve všech podlažích dvouosé. S obdélnými otvory rámovanými šambránou. Nad okny je průběžná profilovaná korunní římsa. V štítu je nad římsou prosto atiky vrcholící další římsou, na níž navazuje ještě jednou římsou vodorovně dělený štít. Mezi okny v první etáži štítu se nachází obdélníkové pole s erbem. Vnější severní boční stěna je prolamována úzkými větracími otvory. Směrem do dvora jsou ve zdi prolomeny nesourodě rozmístěné okenní otvory. V přízemí je v ose průčelí širší vstupní otvor. Zcela vpravo je další segmentově zaklenutý vstup nahoře s otvorem se sešikmeným parapetem. V přízemí se nachází ještě další dva otvory. V patře je trojice otvorů vlevo dva okenní s mělkou šambránou a jeden dveřní. Omítka sýpky se dochovala v torzálním stavu.

Sýpka je nedílnou součástí areálu usedlosti čp. 1 a do značné míry je tvůrkyní památkových hodnot celého areálu. Objekt i přes dlouhodobou absenci údržby zůstává vysoce hodnotným příkladem barokní venkovské architektury.

Havarijní stav – zdegradované části střešní krytiny, nesoudržná fasáda, chybějící nebo značně zdegradované okenní výplně

hospodářská budova I.

Zděná přízemní budova obdélného půdorysu se sedlovou střechou. Střecha je členěna vikýři tvaru volského oka a dvěma nakládacími vikýři.

Hospodářská budova s pořadovým číslem jedna přiléhá k jihovýchodní štítové stěně sýpky se zdobným štítem. Objekt je výrazně obdélného půdorysu se sedlovou střechou krytou taškovou krytinou. Hřeben střechy rovnoběžný s ulicí je nižší než na dominantní zmíněné sýpce. Objekt je rozdělen protipožární stěnou zhruba ve své polovině na dva hospodářské provozy. Zděné stěny nejsou prolamovány směrem do ulice okenními ani jinými otvory. Zdobným prvkem je profilovaná korunní římsa. Směrem do dvora je střešní rovina prolomena volskými oky a dvěma zděnými vikýři se sedlovou stříškou vždy v každé oddělené části je jeden. Tyto vikáře mají jeden obdélný nakládací otvor. Západní vikýř je postaven nad úrovní korunní římsy, východní je do korunní římsy zapuštěn. Směrem do dvora je interiér otevřen pravděpodobně dvěma na výšku obdélnými vstupními otvory bez výplně. Celý objekt byl omítnutý, do dnešní doby se omítka dochovala v torzálním stavu. Z vystupujících cihel jsou zřetelné zazděné obdélné, stlačeným obloukem zaklenuté, okenní otvory.

Hospodářský objekt I. je nedílnou součástí areálu usedlosti čp. 1 a do značné míry je tvůrkyní památkových hodnot celého areálu. Objekt i přes dlouhodobou absenci údržby zůstává vysoce hodnotným příkladem barokní venkovské architektury.

Havarijní stav

hospodářská budova II.

Patrová zděná budova obdélného půdorysu se sedlovou střechou. Stěny jsou členěny obdélnými okenními otvory.

Hospodářská budova s pořadovým číslem dva je umístěna na severovýchodním nároží areálu. Navazuje na hospodářskou budovu jedna a s objektem sýpky dohromady tvoří celou areálovou severní frontu. Dům stojí na obdélném půdorysu, má dvě nadzemní podlaží zakončené průběžnou, masívní, profilovanou římsou. Střecha je sedlová s polovalbou na východní straně. Krytinu tvoří degradovaná pálená krytina. Štítová strana objektu je dvouosá. V přízemí je zřetelná zazděná dvojice obdélných okenních otvorů. Osově nad nimi v patře jsou dvě obdélná okna bez výplně, v současnosti (2022) zazděná. Štít nad korunní římsou je opatřen dvojicí kruhových otvorů vedoucích do podkroví. Uliční průčelí má dvě zazděná okna v patře vlevo, na pravé straně je dvojice neosově rozmístěných okenních otvorů s mříží. V přízemí vystupuje v degradované omítce tvar dalšího obdélného okenního otvoru. Směrem do dvora je objekt v obou podlažích pětiosý. V prostřední ose v přízemí je vstup přes širší otvor se segmentovým záklenkem. Otvory měly dvojité okenní výplně dovnitř a ven otevíravé. Do dnešní doby se nedochovaly. Omítka je torzálně dochovaná, hladká se světle žlutým nátěrem.

Hospodářský objekt II. je nedílnou součástí areálu usedlosti čp. 1 a do značné míry je tvůrkyní památkových hodnot celého areálu. Objekt i přes dlouhodobou absenci údržby zůstává vysoce hodnotným příkladem barokní venkovské architektury.

Havarijní stav – zdegradované části střešní krytiny, nesoudržná fasáda, chybějící nebo značně zdegradované okenní výplně.

ohradní zeď

Ohradní zeď vyzděná z lomového neomítaného kamene vymezuje v úsecích na severozápadě a jihovýchodě areál zemědělské usedlosti.

Ohradní zeď vymezuje rozsah areálu usedlosti. Je tvořena zděnou stěnou ze smíšeného zdiva do výšky cca 2 m. Vrchol byl zakončen kamennou deskou, která je dodnes (2022) dochovaná pouze lokálně. Směrem na západ je stěna prolomena zdobnou barokní branou. Východní brána je novodobá. Severozápadní část zdi je porostlí náletovými dřevinami, které znesnadňují důkladnější dokumentaci.

Ohradní zeď je nedílnou součástí areálu usedlosti čp. 1 a do značné míry je tvůrkyní památkových hodnot celého areálu. Objekt i přes dlouhodobou absenci údržby zůstává vysoce hodnotným příkladem barokní venkovské architektury.

Zdivo nesoudržné, narušené kořenovým systémem okolní zeleně. Zanikající.

brána

Zděná brána s půlkruhovým vjezdem, pilastry při okrajích a segmentovým štítem s piniovou špičkou pochází z konce 17. století a spolu s ohradní zdí tvoří součást areálu zemědělské usedlosti.

Zdobná brána je umístěna na severozápadě areálu vedle dominantní sýpky. Tvořena je dvěma pilíři, mezi nimiž je vyzděn půlkruhový oblouk zakončený římsou. Na ní je vyzděn další segmentový oblouk směřující vzhůru. Na postranních pilířích a ve vrcholnici oblouku jsou ploché kamenné desky pro plastické ozdoby, které se do dnešní doby (2022) nedochovaly.

Brána je nedílnou součástí areálu usedlosti čp. 1 a do značné míry je tvůrkyní památkových hodnot celého areálu. Objekt i přes dlouhodobou absenci údržby zůstává vysoce hodnotným příkladem barokní venkovské architektury.

Havarijní stav

Původní evidenční list památky:

Dvůr s přiléhající zděnou bránou. Přední zděné a omítané stavení dovra, v průčelí s dvěma osami a tabulovým štítem s vykrojenými boky. Pod štítem 2 pásové římsy, okraje a vrchol štítu původně s piniovými šiškami. 3 dvojice oken s mřížemi. Uprostřed štítu kamenný znak s arcibiskupským kloboukem a letopočtem 1685. Sedlová střecha s taškami. Zděná brána s půlkruhovým vjezdem. Při okrajích pilastry. Segmentový štít s piniovou šiškou. Příklad zděného hospodářského objektu pův. v církevním držení. Sešlá památka.

I laik na první pohled pozná, že stavba je v opravdu nedobrém stavu a v podstatě má namále. Žádné velké záchranné zásahy vidět nejsou, spíš naopak. Zdi praskají, střechy se začínají propadat…

Series Navigation<< Bývalá Odborná horní škola pro severozápadní Čechy v Bezručově ulici v DuchcověMeteorologický sloup v Městském parku v Hrádku nad Nisou >>
Tagy