weby pro nejsevernější čechy

Hradiště – archeopark svatý Jan v Netolicích

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Východně od Netolic v lokalitě Na Jánu se nachází volně přístupný areál bývalého přemyslovského hradiště.

Jedná se o kulturní památku:

Přemyslovský správní hrad z 10. století. Na akropoli oválného tvaru stál kostel sv. Jana Křtitele. Z východní strany obklopuje hradiště mohutný val šířky 15 – 20 m, v novověku snížený na ca 2 m.

Netolické hradiště zmiňuje již kronikář Kosmas, který při popisu Slavníkova panství k roku 981 uvádí pohraniční hrady Doudleby, Chýnov a Netolice. Podle současného stavu znalostí však Netolice plnily funkci přemyslovského centra a sídla hradské správy, první kastelán Nemoj se v písemných pramenech objevuje k roku 1167. Na počátku 13. století je v podhradí doložena existence tržní osady se clem. Patrně již v raném středověku stál na akropoli hradiště kostel sv. Jana, jehož gotický nástupce byl zrušen za josefínských reforem na konci 18. století. S pokračujícím rozpadem hradské organizace ztrácí Netolice postupně význam a po založení královského města Českých Budějovice se dostávají do držení cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Vlastní hradiště leží v nadmořské výšce 450 m na návrší nad pravým břehem Bezdrevského potoka, který lokalitu obtéká ze S, Z a J strany. Na přístupové V straně terén zvolna stoupá k návrší Hejčany. Hradiště je tvořeno akropolí vydělenou mohutným obloukovitým valem, jehož konce se přimykají ke hraně údolí. Val, který byl výrazně snížen novověkými úpravami, je široký 15 – 20 m a vysoký až 2 m. Otázka předhradí není dosud uspokojivě vyřešena, pozůstatkem jejího opevnění může být patrně terénní hrana před hlavním valem. V případě, že se skutečně jedná o relikt opevnění, pak rozsah celého areálu dosáhne asi 3 ha. Vlastní akropole má nepravidelně oválný tvar a rozkládá se na ploše cca 0,5 ha. V její centrální části se nachází plošina zajištěná terasní zídkou, na níž zřejmě stál zaniklý kostel sv. Jana Křtitele. V jeho blízkosti se rozkládalo raně a vrcholně středověké pohřebiště, jehož část zachytil archeologický výzkum v roce 2000. Kromě hlavního opevnění na V straně byla akropole chráněna další fortifikací sledující hranu údolí Bezdrevského potoka, tato hradba z nasucho kladených kamenů byla široká 160 cm.

Netolické hradiště bylo založeno v 10. století jako přemyslovský správní hrad a až do poloviny 13. stoletím patřilo k nejvýznamnějším centrům hradské správy v jižních Čechách. Bylo vybudováno ve strategické poloze na návrší nad potokem Rapačov a v jeho podhradí existovala tržní osada, která byla předchůdcem vrcholně středověkého města Netolice. Centrem patrně dvoudílného hradiště byla malá akropole, na níž zřejmě již v raném středověku stál kostel sv. Jana Křtitele s řadovým pohřebištěm. Na hradišti proběhlo několik archeologických výzkumů, při nichž bylo prozkoumáno opevnění akropole a několik kostrových hrobů.

Původní evidenční list památky:

Slovanské hradiště je typu ostrožného. Návrší, na němž je vybudováno, obtéká v oblouku od J k SZ a pak k SV Netolický potok (Rapačov), do jehož údolí spadají vysoké svahy na S, SZ a Z straně. Masiv návrší podoby půlkruhu vystupuje směrem V k přír. zvýšenině, která jako široký hřeben přetíná směrem téměř SJ tětivovitě oblouk ostrožny a odděluje prostor vnit. hradiště. Za zvýšeninou spadá hřeben do souběžného sedla, za nímž následuje druhý paralelní hřeben. Prostor mezi oběma hřebeny mohl být použit jako předhradí, 2. předhradí se předpokládá na V straně. Opevnění je sotva patrné vlivem recentních sadových úprav. Roku 981 připomínáno kronikářem Kosmou jako pomezní hrad Slavníkovců.

Místo bylo silně poškozeno sadovou úpravou a zaniklou stavbou restaurace z poč. 20. stol., při těchto pracích však patrně nebylo zničeno jádro původní situace a zejména nikoli zahloubené objekty. Při terasovité úpravě městského parku vyneseno na povrch množství keramiky 10. – 12. stol.

Dnes je tu krom historických pozůstatků k vidění poněkud víc – vznikl tu archeopark:

Na hradišti byl na počátku 21. století otevřen archeologický park. Původní záměr vybudovat na Svatém Jánu archeopark vznikl v roce 1996, ovšem s realizací se začalo až v roce 2004. Jde o první jihočeskou archeologickou památku prezentovanou metodou přímé rekonstrukce, doplněnou o prvky skanzenu na způsob open-air muzea. Všechny práce jsou prováděné dobovými technikami, tj. s ověřováním původních technologií, materiálů a nástrojů.

Jako první byla vybudována replika kamenných základů části středověkého hradebního tělesa, která byla o rok později doplněna 25 metrů dlouhou dubovou palisádou. Na konci roku 2007 byla zbudována osm metrů vysoká dřevěná vyhlídková věž s navazujícími ochozy. Plánuje se, že dále bude areál doplněn návštěvnickým centrem, několika sruby, kostelem a dřevěným palácem.

Budování archeoparku je financováno z rozpočtu města Netolice, dotací Jihočeského kraje, programu Ministerstva zemědělství ČR – Leader a evropského programu Interreg IIIA.

Series Navigation<< Husův dům u evangelického kostela v MělníkuKamenný stůl v Běhánkách >>
Tagy