weby pro nejsevernější čechy

Sýpka (špýchar) zvaná Čertův mlýn u zámku Budenice

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

U silnice mezi Šlapanicemi a Jarpicemi na areál zámku Budenice navazují hospodářské budovy, z nichž nejvýznamnější je památkově chráněný špýchar.
Na obecním webu:

V roce 1770- 1772 byla vystavěna cesta mezi Šlapanicemi a Jarpicemi a osázena hrušněmi. Byl založen a osázen les při cestě zvaný ,,remíz,,. Vysazování stromů bylo ukončeno v roce 1783. V roce 1751 nechala Marie Charlotta Kinská vybudovat velikou sýpku ,,Čertův mlýn,, na obilí a stojí dodnes při silnici ze Šlapanic do Budeniček. Nese erb rodu Kinských.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně:

Nedaleko zámku při silnici do Jarpic, stojí sýpka, nazývaná též Čertův mlýn. Barokní kamennou sýpku nechali postavit majitelé panství Kinští. Na kamenném portálu je datace 1751 a na jižní straně sýpky erb majitelů Kinských. Značně zchátralá památka prošla v l. 2008-2011 celkovou rekonstrukcí, kdy byla opravena střecha a krovy, obnovena jižní a severní fasáda včetně erbu Kinských. Od r. 1998 je majitelem zemědělský podnikatel Ondřej Plechatý, který sýpku zrekonstruoval a upravil na sklady a moderní krouhárnu zelí.

Památkový katalog:

Monumentální dvoupatrová panská sýpka krytá polovalbovou střechou s vikýři typu volských ok v kombinaci s drobnými pultovými. Objekt v roce 1731 nechala postavit majitelka přilehlého zámku Marie Charlotta Kinská.

Sýpka stojí při silnici do Jarpic, asi 100 m západně od brány do zámeckého areálu. Podélná dvoupatrová sýpka, doplněná třetím půdním patrem, je krytá polovalbovou střechou, prolomenou na východní straně vikýři typu volská oka a na západní straně drobnými pultovými vikýři. Střechu pokrývají keramické tašky. Fasády člení 9 x 2 sýpkových oken lemovaných kamenným ostěním s páskou. V jižním štítové průčelí je ve střední ose prolomen kamenný portál s lištou a vrcholovým klenákem. Mezi prvním a druhým patrem je osazený pískovcový znak.

Původní evidenční list památky:

1969: Stavba obdélného půdorysu je po stranách členěna třemi řadami oken, z nichž nejspodnější jsou sklenuta segmentem. Ostatní mají pravoúhlé ostění. Střecha je polovalbová, kryta taškami. Jednotlivé stropy jsou dřevěné, zhotovené z hrubých trámů. Na jižním průčelí je znak Kinských /v erbu tři kly v pravé polovině, nad nimi vévodská korunka, z níž splývá bohatě řasená draperie/, Nad vchodem s jednoduchým pravoúhlým ostěním je naznačený klenák a v něm vročení 1751.

Vez zdivu jsou po celé délce štítu 3 velké trhliny, omítka oprýskaná až na kámen. Vnitřní prostory i střecha jsou v pořádku.

Doplňkový list:
V publikaci Slavná minulost kraje pískovce a opuky (Lubomír Procházka), vydané o.p.s. Přemyslovské střední Čechy v roce 2012, se o špýcharu píše:

Na Slánsku se nachází řada panských sýpek, pozoruhodných barokních staveb s vynikající prací tesařů, jejichž osud po roce 1989 není dobrý. Změnil se způsob zemědělského hospodaření, což komplikuje využití těchto rozměrných staveb. O to více je třeba ocenit postupnou obnovu špýcharu v Budenicích, který dodnes slouží zemědělské činnosti. Oprava této rozměrné stavby byla zahájena v roce 2008 – památku bylo třeba staticky zajistit.

Rok nato následovala oprava střechy včetně krovu. V roce 2010 proběhla obnova fasády jižní strany, a to včetně kamenných prvků, v roce 2011 se pokračovalo na straně severní. Celkové náklady v letech 2008-2011 činily 784 611 Kč, z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností bylo uhrazeno 567 000 Kč. Majitelem památky je ondřej Plechatý.

Series Navigation<< Sýpka v LenešicíchBarokní kaštanová alej Zlonice – zámek Budenice >>
Tagy