weby pro nejsevernější čechy

Hüttichův statek ve Třtěně

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Ač to tak na první pohled nevypadá, k nemnoha evidovaným kulturním památkám obce Třtěno patří budova bývalého statku zvaného Hüttichův, jehož součástí bývala dokonce kaple.

Komplex zchátralých budov se nachází v západní části obce nad zatáčkou silnice směrem na Chožov.

Památkový katalog uvádí:

Areál statku tvoří obytný objekt s bývalou kaplí, hospodářské budovy a oplocení. Budovy jsou seskupeny do dvou dvojic ve tvaru písmen L, diagonálně protilehlých.

Letecký záběr areálu na mapy.cz

Součásti:

dům

Obytný objekt byl postaven druhé polovině 18. stol. Jednopatrový dům na výrazně obdélném půdorysu byl původně zastřešen sedlovou střechou s vikýři, dnes část chybí. Zdobným štítem se obrací do ulice. V interiéru bývala kaple s dřevěným malovaným stropem.

stodola

Hmotově výrazná stavba leží diagonálně naproti obytnému domu. Má půdorys ve tvaru písmene L, kryta je sedlovou střechou. Okenní otvory člení východní fasádu, mají čtvercový tvar a segmentový překlad. Zbytky hrubých omítek z jihu rámují hladké lizény.

chlév

V srpnu 2008 došlo ke zřícení části konstrukce střechy a vyvalení severní zdi rizalitu.

Hospodářský objekt chléva je zděná přízemní stavba na půdorysu písmene „L“, příčně (kolmo z jihu) orientovaná k hlavnímu obytnému objektu dvora. Přízemní budova obdélného půdorysu je zastřešena sedlovou střechou pokrytou pálenou taškovou krytinou. Stavba je konstruována ze smíšeného zdiva s užitím místní opuky a cihel. Okenní otvory jsou obdélné, v rizalitu výškově obdélné, osazené nepůvodními dřevěnými výplněmi s „T“ členěním a novodobými mřížemi. Omítky fasád z velké plochy absentují, z architektonického členění je zachován pouze profil hlavní římsy. Obvodové zdivo je zakončeno výrazným fabionovým náběhem. Na objektu byly dlouhodobě zřetelné pokročilé statické poruchy, uvolnění vazeb krovu, vyklonění severní stěny hlavního (uličního) průčelí rizalitu. Při prohlídce interiéru objektu byla zřetelná konstrukce krovu stavby řešená hambalkovou soustavou s ležatými stolicemi. Střešní krytina je použita drážková taška.

oplocení

Liniová stavba oplocení vymezuje prostor statku. Plot, který se nachází v severní části areálu, má kamenné neomítané podezdívky mezi zděnými sloupky z režného zdiva. Plocha mezi sloupky je vyplněna kovanou mříží, podezdívka zakončena cihlami.

Původní evidenční list památky:

Budova z druhé poloviny 18. století obdélníkového obrysu, postavená ze silného kamenného zdiva, zastřešena sedlovou střechou se středními vikýři, tvořícími malé štíty. Fasáda je zdobena pilastry, čelo budovy má barokní štít. Většina oken je kryta původními barokními kovanými mřížemi, okenní šambrány jsou s ušima, nad okny je ornament ve štuku. Z boku v patře do dvora jsou 2 nová trojdílná okna. V patře je větší místnost – kaple s malovaným stropem. Schodiště má též dřevěný strop, nesený trámy a dekorovaný rostlinným ornamentem.

1965: Stav střechy je špatný, fasáda je ovětralá a část směrem do dvora byla poškozena adaptací širokých moderních oken, ze kterých byly též odstraněny mříže.

Series Navigation<< Mlýn u Karkulky na potoce Žejdlík v KošticíchBudova bývalé měšťanské školy v Jirkově >>
Tagy