weby pro nejsevernější čechy

Bývalý palác Občanské záložny v ulici V Kopečku v Hradci Králové

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Severozápadně od Velkého náměstí v Hradci Králové v rozšíření ulice V Kopečku (někdy též Svatojánské náměstí) stojí budova bývalého paláce Občanské záložny.

Wiki:

Městský dům se sochou svatého Jana Nepomuckého (též Palác Občanské záložny) je nárožní dům situovaný v rozšíření ulice V Kopečku, historicky také nazývaném Svatojánské náměstí, v Hradci Králové. Dům v neobarokním stylu byl pro Občanskou záložnu vybudován v roce 1912 podle projektu architekta Rudolfa Němce.

Dům stojí na místě dvou bývalých městských domů (jeden z nich byl zřejmě již gotický), k jejichž spojení došlo v období baroka. V roce 1770 vznikla společná klasicistní úprava již spojeného objektu a v roce 1912 vznikla stávající úprava novobarokní. V roce 1935, kdy byla vlastníkem objektu Občanská záložna, proběhla pod vedením zednického mistra J. Krause oprava fasády domu. V roce 1945 se v domě objevily dvě velké trhliny, byly sice opraveny, nicméně v roce 1957 se jedna z nich otevřela znovu. Statický průzkum zjistil narušení základů spodní vodou, a tak proběhla v roce 1958 celková rekonstrukce domu. V roce 2002 byl objekt naposledy rekonstruován.

Od roku 1958 (1964) je stavba chráněna jako kulturní památka.

Vlastníci domu

  • 1579 – rod Kroupů-Kotečníků
  • 1701 – dům koupili královéhradečtí jezuité, ale ještě téhož roku ho s magistrátem města směnili za budovu na náměstí, kde později vybudovali kolej a seminář (dnešní Nové Adalbertinum)
  • 1774 – Jan Josef Kriesbach (též Griesbach) – odkazuje na něj též nápis na soše sv. Jana Nepomuckého, která je instalována v průčelí domu; dům Kriesbach vlastnil minimálně do roku 1790
  • 1806–07 – Kriesbachovi dědicové
  • 1826–36 – Jan Kleischmitz, účetní solního skladu
  • František Pajkr – účetní v zastavárně, později spoluzakladatel firmy na výrobu harmonik a harmonií společně s Rudolfem Pajkrem (jako skladiště firmě sloužila tzv. Pajkrova flošna); v roce 1836 prováděl František Pajkr v domě stavební úpravy, aby v něm mohl zřídit obchod, v roce 1884 pak nechal vybudovat na dvoře domu skladiště
  • 1906–10 – Amálie Fuchsová z Kuklen (roku 1910 Stanislav Fuchs v objektu zřídil kavárnu)
  • 1911 – dům koupila od Fuchsových Občanská záložna, která přízemní část pronajímala; Občanská záložna dům vlastnila až do roku 1942, kdy se spojila se Živnostenskou záložnou, která v domě zůstala až do zestátnění
  • 1956 – Sběrné suroviny, n. p.

Ačkoli se kolem roku 1910 v Hradci Králové již prosazovala modernistická architektura, a přímo na Svatojánském náměstí vznikl v roce 1909 Hanušův dům – úsporná novostavba s umírněným užitím pozdně secesních geometrických prvků – Občanská záložna oslovila v roce 1911 architekta Rudolfa Němce s požadavkem na historizující přepracování již existujícího historického objektu. Němec, žák Friedricha Ohmanna, typického představitele historizujících slohů, se rozhodl bohatou novobarokní fasádou s mnoha horizontálními prvky reagovat na sousedící, primárně strohý a vertikální Hanušův dům.

Jednopatrový rohový dům je obrácen širokým průčelím do náměstí. Na předchozí podobu domu odkazují čtyři přízemní opěrné pilíře po levé straně, a také socha sv. Jana Nepomuckého, umístěná ve výklenku. Na pravé straně domu je průchod zaklenutý valeně, s lunetami. Zajímavý je reliéf s ženskou postavou a třemi putti, umístěný v supraportě: zobrazuje totiž symboly spořivosti.

V Památkovém katalogu:

Nárožní dům s bočním průčelím do náměstí vzniklý spojením dvou středověkých objektů v pozdním baroku, upravený kolem 1770 a opatřený novobarokní fasádou. při patě socha sv. Jana Nepomuckého. Urbanisticky významný objekt v organismu města.

Jednopatrový rohový dům obrácený hlavním průčelím do náměstí V Kopečku. Toto průčelí je devítiosé. Z původního klasicistního průčelí zůstaly čtyři přízemní opěrné pilíře po levé straně. Ve výklenku průčelí stojí socha sv. J. Nepomuckého. Průčelí do Žižkova náměstí je dvouosé, má dva oblouky podsíně. jsou zde dvě křížová pole s podloženými širokými pásky. Odtud přístupné dva hloubkové krámy, sklenuté valeně s křížovými pravoúhle zaseknutými lunetami. Tato klenba pokračuje pravou polovinou domu. V levé je stejný klenební systém, přerušený schodištěm z náměstí V Kopečku. Levá polovina domu je plochostropá s fabiony. Vnější zeď klenuté části domu je 180 cm silná. V levé části domu, oddělené od pravé 160 cm silnou zdí, je v suterénu prostor zaklenutý klášterní klenbou s koutovými lunetami. Polosuterén jsou vlastně sklepy.

Původní evidenční list památky:

Rohový, jednopatrový měšťanský dům, s hlavním průčelím do ul. V Kopečku. Zděný, omítaný, omítka měkká, žlutá + sv. žlutá.

Dispozice šířková, dvoutrakt s uzavřeným dvorem, bez dvorní zástavby.

Sklep – vlastně polosuterén, vpravo valená klenba s křížovými lunetami, vedlejší kruhová valená klenba s lunetami.

Přízemí – do Žižkova náměstí dvě pole podloubí s křížovými klenbami a pásky, podloubí zvýšeno o stupně, odtud přístup do bývalých krámu klenutých eliptickou valenou klenbou s křížovými lunetami, levá strana z ulice V Kopečku plochostropá s fabiony, střední část a pravá část eliptické klenby s křížovými lunetami, schodiště dvouramenné segmentově klenuté, nestejná tl. venkovních zdí (80, 180 cm).

I. patro – dispozice přízemí, stropy ploché. Střecha valbová s hřebenem rovnoběžným s ulicí, krytina asbestocementové šablony, atiky prejzy.

Dům vznikl spojením dvou rozdílných celků, pravý středověkého původu přestavěný za baroka, levá polovina renesanční, fasáda upravena barokně.

Klasicistní fasáda do ulice devítiosá, do náměstí dvouosá, dva oblouky podloubí, hlavní průčelí neobarokní se čtyřmi opěrnými pilíři v přízemí, uprostřed relief, před objektem socha:

– nad hlavním vchodem ženská postava šetrnosti s třemi putti (obchod, píle, věda). Velikost – 170 cm (šetrnost), 80 cm putti
– před objektem socha sv. Jana Nepomuckého (pískovec) s chronogramem 1774. Velikost – 170 cm socha, 160 cm podstavec

Series Navigation<< Budova banky na náměstí Osvoboditelů v Hradci KrálovéBývalý palác Záložního úvěrního ústavu na Velkém náměstí v Hradci Králové >>
Tagy