weby pro nejsevernější čechy

Altán původního pramene Bílinské kyselky v Bílině-Kyselce

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

V areálu lázní v Bílině-Kyselce na konci parku, rozkládajícího se za lázeňským domem Bílina, stojí přehlédnutelná a přitom velmi významná stavbička – pavilon, vystavěný nad původním vývěrem Bílinské kyselky.

V zeleni zastrčená stavba je součástí památkově chráněného areálu lázní a má svůj vlastní záznam v Památkovém katalogu:

Jedná se o válcovou drobnou zděnou a omítanou stavbu na kruhovém půdorysu, která je posazena na výrazně předsazený kubický podstavec. Vlastní stavba z roku 1782 (upravená v roce 1905) je uvozena mírně předsazeným soklem ukončeným profilací a ukončena je korunní římsou ve tvaru kladí. Kladí má nevýrazný architráv, vlys se střídajícími se triglyfy a metopy a výrazně profilovanou římsu. Vertikálně je stavba členěna osmi pravidelně rozmístěnými pilastry do osmi polí. V jihovýchodním poli, obracejícím se k lázním, je umístěn vysoký obdélný dveřní otvor s půlkruhovým záklenkem, který obíhá plochá šambrána s páskem a klenákem ve vrcholu oblouku. Dveře vstupu jsou dřevěné jednokřídlé rámové konstrukce, která dělí plochu na horní a dolní čtvercové pole s mezilehlým polem obdélným. V záklenku otvoru je umístěn prosklený světlík oddělený od dveří profilovanou římsou. Dvojice polí po stranách vstupu jsou prolomena shodnými obdélnými okenními otvory s půlkruhovými záklenky s plochou šambránou s páskem a klenákem ve vrcholu. Dřevěná dvojitá okna jsou dělená poutcem v jedné pětině odshora (v úrovni paty záklenku) na spodní dvoukřídlé pole s křídly dělenými příčlemi do čtyř tabulí a na horní dvoukřídlé pole s nečleněnými křídly. Zbylá pole jsou bez otvorů. Objekt kryje zvonová střecha oddělená výraznou římsou od vrcholové plné lucerny. Střechu pokrývá do malty kladená pálená střešní taška bobrovka atypického formátu s hřebenáči v osminách obvodu.

Series Navigation<< Lesní kavárna v Bílině-KyselceHudební altán u lázeňského domu Bílina v Bílině-Kyselce >>
Tagy