weby pro nejsevernější čechy

Pivovar v Lišnici

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

V centru obce Lišnice naproti zdejšímu zámku a kapli svatého Jana Nepomuckého stojí rozsáhlý areál bývalého pivovaru.

Totálně zchátralý objekt je kulturní památkou:

Hodnotný areál menšího pivovaru pochází nejspíše z druhé poloviny 18. století, později byl dále upravován. Jeho objekty spolu tvoří uzavřený obdélníkový půdorys. Jeho umístění z něj činí – spolu s nedalekým zámeckým areálem – dominantu návsi.

Jednotlivé budovy areálu pivovaru čp. 51 společně vytvářejí uzavřený obdélníkový půdorys. Celkem pět budov je dnes sloučených do dvou čísel popisných – 7 a 51. Dům čp. 7 je situován na severozápadní straně. Rovnoběžně s ním, na opačné (jihovýchodní) straně, se nachází část dnešního domu čp. 51 – bývalá varna. V ose této budovy se napojuje objekt bývalého hvozdu a kolmo k němu – na jihozápadní straně – stojí bývalá sladovna (bývalá varna, bývalý hvozd a bývalá sladovna dnes společně tvoří dům čp. 51). Areál na severovýchodě uzavírá budova se sklepy, kolmá k domu čp. 7 a k bývalé varně.

Vzhled domu čp. 7 je dnes dosti poznamenaný novodobými úpravami. Přízemní budova obdélného půdorysu, zasazená do terénu, má jednoduché fasády, sedlovou střechu kryjí bobrovky. Dnešní dům čp. 51 tvoří patrová bývalá sladovna a k ní se kolmo napojující objekty bývalého hvozdu a varny, přistavěné k sobě v ose. Výrazný je vysoký hvozd a patrová varna, obracející se do návsi. Hlavním členícím prvkem fasád jsou lizénové rámy. Budova se sklepy je zděný obdélný objekt. Původně byl patrový, dnes je přízemní – z patra zůstala severovýchodní zeď a objekt nemá střechu. V interiéru jsou hodnotné klenuté sklepní prostory velkého rozsahu, které vedou pod svah nad pivovarem.

Do počátku dvacátého století pivovar, po roce 1945 užíváno Státním statkem Most, dnes bez využití.

Jde o doklad vývoje pivovarnictví v regionu a díky svému umístění rovněž o výrazný prvek urbanistické struktury středu obce.

dům č.p. 7

Dům čp. 7 je přízemní zděná omítnutá budova na obdélném půdorysu, s přístavkem s rovnou střechou na jihozápadní straně. Objekt je zasazen do terénu, který na severovýchodě značně stoupá. Jihozápadní průčelí tvoří fasáda přístavku a štít vlastního objektu. Přístavek má v dolní části sokl, tvořený dlaždičkovým obkladem. Obě osy vyplňují dvoukřídlá dřevěná okna ve špaletě, zabezpečená vnější mříží. Přístavek je zakončen předstupujícím pásem zdiva. Za rovnou střechou přístavku se zvedá trojúhelný štít vlastního domu. Je bedněný – v dolní části svisle, v horní pak klasovitě. Ve štítu se nachází poměrně velké dvoukřídlé okno. Severozápadní fasádu chrání v dolní části obklad z dlaždiček. Ve stěně přístavku nejsou žádné otvory, vlastní budova pak má na severozápadní straně nepravidelně rozmístěné otvory různého provedení. V ose první a druhé zprava je zamřížované trojdílné dřevěné okno ve špaletě, v další ose rovněž zamřížovaný vstupní otvor. V ose čtvrté zprava je další vstupní otvor, v následující ose trojdílné dřevěné okno ve špaletě. Před levou částí fasády se nachází nižší obdélná přístavba s rovnou střechou. Nad úrovní střechy přístavby je ve stěně vlastní budovy malý zamřížovaný čtvercový otvor. Fasádu ukončuje profilovaná hlavní římsa. Ze severovýchodní stěny je díky stoupajícímu terénu viditelná pouze malá část, nad níž se zvedá trojúhelný štít. Uprostřed štítu je vysoký obdélný podávací otvor s prkennými dvířky. Okraje štítu jsou zubaté – přiznávají jednotlivé řady cihel nad sebou. Před střední část jihovýchodního průčelí předstupuje obdélná protáhlá přístavba s rovnou střechou, nižší, než vlastní budova. Ve střední stěně přístavby jsou rozmístěny otvory – zprava malý čtvercový okenní, obdélný vstupní, velký obdélný okenní a tři malé čtvercové okenní. Přístavba má rovnou střechu, krytou lepenkou. Ve vlastní budově jsou na pravé straně dva okenní otvory se společnou vnější mříží a nad nimi malý čtvercový větrací otvor. Levá strana je bez otvorů, nachází se tu vysoký opěrák, sahající až pod korunu zdiva. Stěnu zakončuje profilovaná hlavní římsa. Budova má sedlovou střechu, krytou bobrovkami. Na severovýchodní straně se u hřebene střechy nachází široký komín, zděný z režných cihel.

Foto z Památkového katalogu, rok 2004

dům č.p. 51 (varna; hvozd; sladovna)

Objekt s číslem popisným 51 tvoří tři části, z nichž dvě jsou vzájemně kolmo orientované. Celek má půdorys tvaru písmene L. Na jihozápadě je bývalá sladovna, kolmo je situovaná bývalá varna a mezi nimi – v ose s bývalou varnou – se nachází bývalý hvozd. Jihozápadní budova (bývalá sladovna) je zděný omítnutý patrový objekt na obdélném půdorysu, zasazený do mírně stoupajícího terénu – na severovýchodě. Hlavním členícím prvkem všech fasád jsou – kromě otvorů – lizénové rámy. Tyto rámy oddělují každou osu, a to zvláště v přízemí a zvláště v prvním patře. Svislé lizény jsou širší, než vodorovné. Šestiosou jihozápadní fasádu chrání v dolní části stěny nízký sokl, všechny osy obou podlaží vyplňují okenní otvory. Ty v přízemí jsou téměř čtvercové, nahoře zakončené do segmentového oblouku, s ven se rozšiřující špaletou. Otvory jsou zabezpečené jednoduchou mříží, horní oblouk lemuje cihelný pás ze střídavě jedné podélně kladené a dvou příčně kladených cihel. V ose třetí zprava je otvor zazděný a je v něm umístěný větrák. V prvním patře je v každé ose otvor sdružený ze dvou užších obdélných, opatřených mříží. Kolem otvorů je ven se rozšiřující špaleta, v dolní polovině výšky oken zkosená a směrem dolů již nepokračující. Stěnu ukončuje profilovaná hlavní římsa. Severozápadní průčelí je dvouosé, v dolní části se soklem. V přízemí je v levé ose stejný okenní otvor, jako jsou v přízemí na jihozápadní straně, v ose pravé je pak obdélný vstupní otvor, zabezpečený mříží (cihlový pás nad otvorem nasvědčuje tomu, že zde původně byl rovněž otvor okenní). V prvním patře je v levé ose sdružené okno, tvořené dvěma téměř čtvercovými zamřížovanými okénky ve ven se rozšiřující špaletě. V pravé ose je podávací otvor, jehož dolní část přerušuje vodorovnou lizénu. V otvoru, lemovaném ven se rozšiřující špaletou, jsou prkenné dveře. Severovýchodní fasáda jihozápadní budovy je na levé straně rozdělena objektem bývalého hvozdu, který se zde kolmo napojuje. V pravé části průčelí je jediný otvor, a to v prvním patře – u severního nároží. Je tu stejné sdružené okno, jaká jsou v patře jihozápadní fasády. V přízemí se pak nacházejí tři plasticky provedené záklenky dnes zazděných okenních otvorů. Menší levá část průčelí je jednoosá, v přízemí i patře s okenními otvory stejnými, jako jsou na jihozápadní straně. Jihovýchodní fasáda je dvouosá, opět se stejnými okny. Budova má valbovou střechu, krytou bobrovkami. Ve střeše jsou umístěna jednak volská oka a jednak nad nimi situovaný štěrbinový větrací vikýř, sahající vždy téměř po celé šíři střechy. Na jihozápadní straně je ve střeše pravidelně rozmístěno pět volských ok, na severozápadní straně je jedno. Do severovýchodní strany střechy se napojuje budova bývalého hvozdu, která střechu rozděluje. Na větší pravé části jsou volská oka dvě a na menší levé jedno.

Jak již bylo uvedeno, k jihozápadní budově se kolmo napojuje budova severovýchodní, tvořená třípatrovým bývalým hvozdem a jednopatrovou bývalou varnou. Společně vytvářejí obdélný půdorys. Nejprve bude popsán bývalý hvozd. Fasády člení lizénové rámy – lizény jsou po obvodu a na severozápadní a jihovýchodní straně odděluje vodorovná lizéna úroveň horních pater (tj. druhého a třetího). Jihovýchodní průčelí je jednoosé. V přízemí je obdélný, nahoře segmentově zakončený okenní otvor, v prvním patře pak oválný, orientovaný na výšku. V úrovni druhého a třetího patra jsou opět obdélné otvory se segmentovým hořejškem. Všechny otvory jsou zabezpečené mříží a nad horními oblouky lemované záklenkem z režného cihelného zdiva. Podobně je členěna protějšková severozápadní fasáda. V přízemí je však otvor zazděný a nachází se zde nízký přístavek a v druhém a třetím patře chybí záklenky nad otvory. Severovýchodní a jihozápadní stěnu ukončuje trojúhelný štít, v němž je pod vrcholem oválný, na výšku orientovaný okenní otvor. Stavba má sedlovou střechu, v níž jsou zasazeny tři různě vysoké komíny – dva hranolové a jeden válcový. V ose se na objekt bývalého hvozdu napojuje bývalá varna, zasazená do stoupajícího terénu – na jihovýchodní straně je tak budova pouze jednopodlažní. Severozápadní průčelí člení lizénové rámy, tvořené vodorovnou lizénou pod hlavní římsou a dále průběžnými svislými lizénami, oddělujícími jednotlivé osy. Situování otvorů je odlišné v pravé a levé části fasády (tyto úseky odpovídají protipožární štítové zdi mezi částmi střech). V ose první zprava je v přízemí obdélný, segmentově zakončený dveřní otvor, v patře nad ním obdélný otvor okenní. Osa druhá zprava má dole široký obdélný otvor pro vrata, nahoře pak zamřížovaný okenní obdélný otvor (delší, než v ose první). Stejně je provedena i osa následující. Levá strana průčelí má uprostřed velký a vysoký obdélný otvor, přerušující zde se nalézající svislou lizénu. Vpravo a vlevo od něj (níže, než je úroveň prvního patra v pravé části fasády) je zamřížovaný obdélný okenní otvor (levý menší, než pravý). V dolní části stěny jsou pak pod oběma těmito okenními otvory vždy dva další vedle sebe, situované v suterénní pozici. Severovýchodní fasáda, zakončená trojúhelným štítem, je bez otvorů a téměř celá i bez omítky. Jihovýchodní průčelí rovněž člení lizénové rámy, svislé lizény oddělují jednotlivé obdélné zamřížované okenní otvory. Těch je zde celkem pět. Budova má sedlovou střechu, krytou taškami. Na severozápadní straně jsou nad pravou částí budovy drážkové tašky a u protipožárního štítu zčásti dvojitě kladené bobrovky, nad levou částí objektu jsou bobrovky. Na jihovýchodní straně kryjí celou střechu bobrovky. V hřebeni střechy jsou zasazeny dva zděné komíny, u protipožárního štítu pak ještě jeden, situovaný poměrně nízko. Na severozápadní straně střechy jsou ve střeše čtyři výlezy.

Foto střechy z webu Památkového katalogu, stav v roce 2009
Bývalá varna a bývalý hvozd (zprava), pohled od východu, foto z webu Památkového katalogu, stav v roce 2013

budova se sklepy

Původně patrová zděná budova se sklepy je dnes v exteriéru přízemní, na obdélném půdorysu. Na severovýchodní straně areálu pivovaru se kolmo napojuje na dům čp. 51 (bývalou varnu). Patro bylo sneseno, zbyla z něj severovýchodní zeď. Úroveň přízemí má jihozápadní průčelí zčásti bez omítky, prolomeny jsou v něm čtyři otvory. V ose první, druhé i třetí zprava jsou obdélné vstupní otvory (pravý nejširší, levý nejužší). V ose čtvrté zprava je obdélný otvor okenní. Vzhledem k absenci patra nemá budova střechu. V interiéru tvoří hlavní část objektu rozsáhlá síť klenutých sklepních prostor, sahajících pod svah na severovýchodní straně.

Konstrukce popraskané, degradované obvodové konstrukce. Sklepy částečně narušené povrchovou úpravou terénu. V roce 2023 je objekt plně zakryt vegetací a odpadem. Degradace památky postoupila.

Foto z webu Památkového katalogu, stav v roce 2005

Evidenční listy památky:

Aktuálně je areál v mnohem horším stavu, než eviduje Památkový katalog. Ohraničen páskou s varováním. A nápis na čp. 7 vzal zasvé společně s omítkou…

Series NavigationBývalý statek čp. 14 v centru Polerad >>
Tagy