weby pro nejsevernější čechy

Schramova (Jubilejní) kašna v Sokolově

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Druhou kašnou na Starém náměstí v Sokolově v blízkosti mariánského sloupu je Jubilejní kašna, zvaná též Schramova dle svého donátora.

Stejně jako u kašny se sokolníkem jsou fotky z roku 2013, ze srpna a z prosince (proto je na některých fotkách kašna zakrytá). Základní informace se lze dočíst na informační tabuli s popisem sochařské výzdoby Starého náměstí:

Na náměstí byla instalována v prosinci roku 1898 a měla připomínat 50. výročí nastoupení Františka Josefa I. na trůn – odtud název Jubilejní. Někdy se kašna nazývá Schramovou podle rodiny Schramů, která se na výstavbě kašny finančně podílela. August a Adolf (otec a syn) Schramovi byli významnými průmyslníky v oblasti chemické výroby a také patrioty svého rodného města Sokolova.

Kašna byla postavena na Starém náměstí před kostelem sv. Jakuba Většího. V 50. letech byla přemístěna do nově zakládaného parku v místě bývalé čtvrti Butterscheibe, zničené při náletu spojenci v dubnu 1945. Ovšem nový park musel záhy ustoupit panelové zástavbě. Kašna byla demontována a uložena v areálu Technických služeb, částečně pak v muzeu. Opětovně byla kašna instalována na náměstí na podzim roku 1998. Veřejnosti byla slavnostně předána 27. 10. 1998 při příležitosti 80. výročí vyhlášení ČSR.

Autorem výtvarného řešení kašny byl berlínský sochař Cuno Uechtritz-Steinkirch (1856-1908). Kašna je tvořena osmibokým bazénem, ke kterému vedou dva schodové stupně. Na podstavci z bloků lomového kamene je čtyřboký žulový sokl s vysunutými hranami ozdobenými plochými volutami, na kterých jsou umístěni bronzoví delfíni – chrliči vody. Na soklu leží velká kruhová bronzová mušle, uprostřed které je bronzové sousoší andílků. Na soklu uprostřed kašny je z jedné strany oválný bronzový reliéf znaku města Sokolova a na protější straně oválný reliéf s portrétem továrníka Schrama. Původně byl na soklu umístěn ještě reliéf s portrétem císaře Františka Josefa I.

Obsáhlejší info lze čerpat z webu Památkového katalogu:

Jubilejní neboli Schramova kašna je vcelku rozměrné a složitě řešené architektonické a sochařské dílo složené ze základny, vodní nádrže, podstavce a soklu pisciny, pisciny, podstavce sousoší a vrcholového sousoší trojice puttů.

Základna celé kašny je dvoustupňová a má tvar pravidelného osmiúhelníka. Spodní stupeň je vysoký 0,15 m a délka jeho stran je 2,79 m. Vzdálenost protilehlých okrajů spodního stupně základny kašny je 6,59 m. Horní stupeň základny je opět vysoký 0,15 m, délka všech jeho stran je 2,41 m a vzdálenost jeho protilehlých stran je 5,51 m. Šířka obou zmíněných stupňů je 0,54 m. Základna i navazující vodní nádrž jsou provedeny ze žuly. Výška nádrže je při měření z vnějšku 0,45 m. Při měření z vnitřního líce je ovšem výška nádrže kašny pouhých 0,39 m. Horní část obvodu nádrže je lehce rozšířena, díky čemuž může sloužit i jako sedátko. Nádrž má půdorysně taktéž osmiúhelný tvar. Délka každé z jejích stran je 1,93 m a vzdálenost jejich vnějších protilehlých okrajů je 4,47 m.

Ve středu vodní nádrže je nejprve umístěn podstavec soklu centrální části kašny. Ten je zhotoven z bloků lomového kamene a má tvar čtyřbokého komolého jehlanu, který se směrem vzhůru vcelku zužuje. Výše popisovaného základu je 0,68 m. Navazující částí kašny je sokl pisciny. Ten se z hlediska architektonického dá rozčlenit do třech částí: patky soklu, těla soklu a hlavice soklu. Sokl je zhotoven z leštěného kamene (žuly?). Patka soklu má půdorysně v principu čtvercový tvar a maximální šíři a délku 1,03 m. Výše patky soklu je 0,30 m. Tělo soklu je vysoké 0,89 m a dosahuje maximální délky a šíře 1,00 m. Stejné maximální půdorysné rozměry má i hlavice soklu. Její výška je ovšem pouhých 0,11 m. Celková výše soklu je tak 1,30 m. Půdorysný tvar veškerých částí soklu vychází ze čtverce. Nelze však konstatovat, že by sokl měl čtvercový půdorys. Nároží soklu pisciny jsou totiž zvýrazněna pomocí pohledově výrazných pilastrů. V jejich středních částech se nachází kovové, patrně bronzové, chrliče ve tvaru ryb (snad delfínů). Pod i nad nimi jsou provedeny plastické prvky ve tvaru volut. Na jihozápadní straně těla soklu je umístěn bronzový reliéf se zobrazením Augusta Schrama (1843–1891). Na protilehlé, tj. severovýchodní straně se nachází kovový reliéf se znakem města Sokolova. Na jedné z bočních stran byl v minulosti umístěn kovový reliéf s vyobrazením císaře Františka Josefa I. Na druhé z nich byl údajně vyryt nápis: „ Den Stadt Ehr und Zier“.

Sokl a bronzovou piscinu ve tvaru mušle odděluje drobný kamenný prvek tvaru nízkého válce. Jeho výše je 0,10 m a průměr 0,60 m. Piscina je v podstatě kruhová, má výši 0,30 m a průměr 2,0 m. Ve středu pisciny je drobný kamenný podstavec provedený z lomového kamene. Ten přesahuje o cca 0,30 m výši vnějšího okraje pisciny. Tento podstavec má tvar komolého kužele a vynáší samotné sousoší trojice puttů, které symbolizuje panství vod.

Trojice puttů je obklopena rozeklaným útvarem organického tvaru, který patrně symbolizuje rozbouřené moře. Ve spodní části popisovaného výjevu je pololežící postava amoreta. Po straně se nachází sedící postava dalšího z puttů. Vše pak vrcholí třetí, tentokráte stojící, postavou amoreta. Tento je oproti dvěma výše zmíněným opatřen drobnými křídly. Tato postava zároveň třímá ve vztyčené pravé ruce menší rybu. Jeho levá ruka je upažena a lehce pokrčena v lokti. Hlava postavy je výrazně otočena směrem doprava a lehce nahoru směrem ke zmíněné rybce. Popsané sousoší zároveň funguje jako další z chrličů. Výška bronzového sousoší je asi 1,80 m. Jeho šíře je 0,65 m a tloušťka dosahuje přibližně 0,45 m.

Kompletní výška celé kašny je asi 4,44 m.

Podle knihy Sokolovsko: Umění, památky a umělci do roku 1945 se na budování kašny podílel jeden z BRATRŮ (město uvádí, že šlo o otce a syna) Schramů – August (1843-1891) a Adolf (1848-1927). Kterého z bratrů je reliéfní portrét je záhadou. Vzhledem k biografickým datům mohl na vybudování kašny participovat pouze Adolf, ale v tu dobu byl čestným občanem města jen August – Adolf se jím stal až roku 1899. 

Novoromantické sochařské dílo sugeruje v sevřené, avšak vertikálně gradující figurální kompozici vodní živel – andílci ve vlnách, chrliče vody v podobě bájných ryb, to vše jsou alegorická ztvárnění, podtrhující funkci kašny.

Series Navigation<< Kašna v Hodkovicích nad MohelkouKašna se sochou sokolníka v Sokolově >>
Tagy