weby pro nejsevernější čechy

Kašna na 1. náměstí v Mostě

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na 1. náměstí v Mostě v blízkosti sloupu svaté Anny stojí renesanční kašna se středovou sochou lva.

Kašnamá stejně jako mnohé další mostecké památky za sebou několik přesunů. Její putování začíná na I. náměstí a na 1. náměstí také končí, všichni ale samozřejmě vědí, že už se jedná o jiný prostor.

Pro I. mostecké náměstí si zbudování kašny objednali tehdejší radní, a to u mistra kameníka Vincence Petrasche (Petráše). Její vznik je datován rokem 1587. Jako materiál vhodný pro její zhotovení byl vybrán tvrdý osecký pískovec, vytěžený v tamním kamenolomu na Salesiánské výšině. Kašna, již Petrasch pojal jako osmistěn s jednoduchými obdélnými výplněmi na parapetu posazený na třech schodištních stupních, byla umístěna před severní průčelí radnice. Byl-li uprostřed vodní nádrže nějaký ozdobný prvek, není známo. Plastika českého lva vztyčeného na zadních nohách a předními tlapami přidržujícího kartuši se znakem města Mostu ke kašně přibyla až v roce 1729, jejím autorem je sochař Jan Adam Dietz z Jezeří. Lev se vypíná na kamenném sloupu, bohatě členěném oblouny a výžlabky a zdobeném akantovými listy a rozetami, se čtyřmi lvími hlavami jako chrliči vody na nárožích. Když se v roce 1881 bourala renesanční radnice, čímž se uvolnil prostor pro výstavbu budovy soudu, úpravy se dotkly i kašny. Aby odpovídala tehdejším „moderním standardům“, byla částečně přetvořena a plastiku lva nahradila fontána s kovovými mísami (lví socha spočinula v muzeu).

Uplynulo půl století a kašnu znovu zasáhl vývoj událostí. Její dosavadní místo se totiž ukázalo ideálním pro pomník T. G. Masaryka, takže před jeho instalováním na I. náměstí v roce 1935 byla kašna přenesena „o dům dál“, tedy do spodní části II. náměstí, kde už kdysi jiná kašna stávala. Petraschovo dílo zde bylo opraveno a uvedeno do původního stavu, vrátily se kamenné chrliče se lvem.

Nebyl však všem dnům konec. Před likvidací centra starého města byla v 70. letech 20. století kašna z náměstí odstraněna a po čase se ocitla uprostřed panelové zástavby na tržnici v novém Mostě. Tady vandalové zdevastovali sochu lva, takže kašnu nyní nezdobí originál, jenž byl renovován a uložen v muzeu, nýbrž tzv. výdusek z umělého kamene. Původní není ani sokl pod lvem. Přestože kašnu v roce 1981 restauroval akademický sochař Bořivoj Rak, na tržnici brzy zase zchátrala. V dubnu roku 1999 tak bylo rozhodnuto o jejím přesunutí. Tým restaurátorů pod vedením Michaela Bílka z Ústí nad Labem dílo rozebral na jednotlivé články a dopravil na nové První náměstí, kde do června téhož roku probíhaly restaurátorské práce. Památka se tak v duchu historické tradice opět stala perlou 1. náměstí.

Kašna je kulturní památkou:

Kašna z let 1587-89 původně stála na náměstí generála Svobody v starém Mostě; před zbořením města v rámci těžby uhlí byla přemístěna do areálu mostecké tržnice mezi nákupními středisky Rozkvět a Kosmos rozhodnutím odboru kultury Okresního národního výboru v Mostě č. j. 253/87/Hl ze dne 1. června 1987; k dalšímu přemístění na současné místo došlo na základě rozhodnutí ministerstva kultury čj. 6941/98; originál sochy lva ze středu kašny je dnes umístěn ve vstupní hale bývalého gymnázia čp. 1360, dnes Oblastního muzea v Mostě, na kašně je novodobá kopie (výdusek sochy lva vytvořili Bořivoj Rak a Karel Pauzer).

Kamenná kašna, obklopená jedním až třemi kamennými stupni (dle terénu), má osmistěnný půdorys. Všechny její strany jsou řešeny shodně; dole je předstupující sokl, tvořený třemi obdélnými, vodorovně orientovanými kamennými deskami – s poměrně širokou svislou spárou. Následuje vlastní stěna, vždy s dvěma, rovněž vodorovně orientovanými a vedle sebe situovanými, vystupujícími obdélnými poli s dovnitř vykrojenými rohy. Kašnu zakončuje profilovaná horní římsa. Nároží na styku jednotlivých stěn z půdorysu kašny vystupují, a to v celé své výšce – v podobě hranolových sloupků (zrcadla jsou zde orientována na výšku).

Uprostřed kašny je chrlič vody, umístěný na novém deskovém soklu. Chrlič má dvě části – dole je váza a na ní pak stojí socha lva. Váza má konvexně rozšířený podstavec, který se směrem nahoru zužuje. Dolní úsek vázy je čtyřstěnný, s nárožími ozdobenými volutou s palmetou (větší závit voluty je dole, palmeta nahoře). Následující část odděluje oblá římsička, zdobená vždy uprostřed stěny reliéfním rostlinným motivem. Střední úroveň vázy je širší, vypouklá, opět s plastickou výzdobou: v ose volut je reliéf lví hlavy, která má v pootevřené tlamě chrlič vody, mezi těmito hlavami je pak reliéf pětilistého květu, obklopeného bohatým listovím. Horní úsek vázy je užší, směrem nahoru se mísovitě rozšiřuje. I zde je váza opatřena reliéfní výzdobou – v ose motivů konvexní části: nad lvími chrliči se nachází palmeta, nad květem pak list, směřující špičkou dolů. Váza je ukončena širším okrajem, přes který je (vždy v ose listu) přehrnuta palmeta – dole volutovitě zavinutá.

Na váze je umístěna socha českého heraldického lva, držícího znak města Mostu. Lev stojí na zadních nohách na nízkém terénu, předními tlapami se opírá o městský znak. Ten je umístěn v oválné, na výšku orientované kartuši, nahoře a dole zavinuté. Kartuši na horní zavinuté straně a po obou bocích zdobí rostlinný dekor. Městský znak tvoří most se třemi oblouky a nahoře s cimbuřím, za nímž se zvedají dvě věže. Mezi věžemi je lev. Most má zdivo z kamenných kvádrů, ve vrcholu všech mostních oblouků je mříž – most tak působí spíše dojmem brány. Střední oblouk mostu je nejvyšší (rozdíl je nepatrný), pod mostem je znázorněna voda. Zdivo mostu ukončuje cimbuří o čtyřech stínkách, za zdí jsou dvě na koso orientované hranolové věže. V každé ze dvou viditelných stěn věže je v horní úrovni půlkruhově ukončené okno, střecha je stanová. Mezi věžemi se nachází český heraldický lev, nad lvovou hlavou je šesticípá hvězda. Jak již bylo dříve uvedeno, za kartuší s městským znakem je umístěn lev – stojí čelně, ale jeho hlava je otočena mírně doleva (z hlediska pozorovatele doprava). Lev má pootevřený čumák, na hlavě je koruna s liliovitými listy. Přední tlapy s výraznými drápy přidržují kartuši za její horní okraj. Dvojitý lvův ocas spočívá na jeho hřbetě, konce ocasu směřují napravo a nalevo.

Poznámka: na původním místě byly kolem všech stran kašny tři kamenné schody, dnes stojí kašna v jiné terénní situaci. Materiál – pískovec, rozměry – celkový průměr 1060 cm, průměr venkovního pláště 700 cm, výška 140 cm, středový sokl – výška 110 cm, středová architektura – výška 380 cm.

V roce 2004 kašnu restauroval Michael Bílek, další opravy (vnitřního pláště a středového podstavce se lvem) proběhly v roce 2011.

Series Navigation<< Kašna v parku u Obecního úřadu v RynolticíchKašna se sochou svatého Petra u kostela svatého Václava v Srbské Kamenici >>
Tagy