weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Hejnicích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na prostranství vpravo před poutním kostelem v Hejnicích tak trochu zaniká pískovcový sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem.

Veškerá pozornost se soustřeďuje na samotný kostel Navštívení Panny Marie, najít nějakou podrobnější informaci o samotném sloupu není jednoduché. V evidenci Památkového katalogu je v podstatě jen zmíněn. Dle evidenčního listu NPÚ je sloup datován 1695(?). V roce 1965 byla dle záznamu vrcholová socha uložena v kostele, protože došlo při vichřici k jejímu sražení a roztříštění hlavy. Hlava i pata dříku ornamentálně zdobeny reliéfy, stejně jako podstavec. Hlavice také poškozena.

Tradičně tak jediným spolehlivým zdrojem zůstává kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji, kde je o sloupu řeč na stranách 200 a 201.

V dlažbě před kostelem jsou nízké schody (spodní zřejmě novější, ten pod dříkem sloupu snad původní, pospojovaný kovovými skobami. Na nich podstavec s reliéfy a nápisy, silně napadený mechy a lišejníky. Sloup se stopami reliéfní výzdoby na jeho spodku nese zdobnou hlavici s čelním reliéfem, na níž stojí vrcholová socha Panny Marie s Ježíškem na levé ruce. Maria i Ježíšek mají na hlavách čepice ozdobené křížem, Ježíšek má v levé ruce jablko, taktéž doplněné křížkem. Panna Maria měla v pravé ruce žezlo, ruka od zápěstí však chybí.

Celkový pohled na sloup Panny Marie
Celkový pohled na umístění sloupu v dlažbě před kostelem

Vpředu na podstavci reliéf Kristus na hoře Olivetské.

Reliéf na čelní straně podstavce

Nad reliéfem nápis:
Vatter wens möglich ist
so nihm disen Kellich von mir

Nápis na římse na čelní straně podstavce

Vlevo na podstavci reliéf s nástroji Kristova umučení (kopí, hubka, žebřík, kleště, kladivo, hřeby).

Nástroje Kristova umučení

Vpravo na podstavci reliéf s předměty ilustrujícími cestu s křížem (trnová koruna, důtky, metla, textilie).

Připomínka křížové cesty

Na patce sloupu vzadu:
GEB H: WH

Nápis na patce sloupu

Vzadu na podstavci nápis:
Goth und seiner
heyl. mutter ist/?/
diese Ehren Saulle
aufgerichtet
worden Ao 1714

Nápis na zadní straně sloupu
Reliéfní ornamenty na spodní straně sloupu
Reliéfní výzdoba hlavice sloupu
Reliéfní výzdoba hlavice sloupu

Vpředu na hlavici sloupu reliéf Ukřižování se sv. Janem a Pannou Marií.

Reliéf Ukřižování

Mariánský sloup byl na nádvoří před kostelem místního františkánského kláštera postaven v roce 1714. Klášterní anály stručně praví: „Téhož roku byl za lípami směrem ke konventu postaven sloup se sochou Nejsvětější Panny.“

Soupis soch hejnické farnosti z roku 1835 popisuje sloup takto:
Na kamenném sloupu stojí socha Matky Boží, bíle alabastrovaná, koruna, žezlo atd. pozlacené. Podstavec, na kterém tento sloup stojí, je natřen kamennou zelení. Tato socha je zcela vhodná k tomu, aby udržovala lidovou zbožnost. Protože neexistuje kapitál, jenž by kryl udržování, ani listina s takovýmto závazkem – byla dosud udržována pouze dobrodinci. Byla zřízena Bohu a jeho svaté matce v roce 1714, ale zakladatel je neznámý.

Vrcholová socha

Pamětní kniha hejnické farnosti zmiňuje opravu sloupu v roce 1866, kterou obstaral hejnický obchodník Josef Kratzer. Hejnický dějepisec Josef Bennesch zmiňuje další opravu – roku 1885 dal farář P. Cajetan Hahn u příležitosti svého padesátiletého kněžského jubilea sochu osvěžit.

Při slavnostech Jedermannfestspiele in Böhmen v roce 1931 byl sloup přemístěn na nynější místo.

Poslední restaurování proběhlo na přelomu let 1988 a 1989, provedl jej Jiří Kdovín z Liberce.

Už v roce 2002 popisují autoři knihy poměrně silné poškození – biologické napadení kamene, četná mechanická poškození sochy, znatelnou degradaci povrchu starých částí schodů, podstavce a dříku. V současné době chybí od zápěstí pravá ruka s žezlem a několik hvězd na silně korodované svatozáři.

Vrcholová socha Panny Marie s Ježíškem na hlavici s reliéfem
Vrcholová socha Panny Marie s Ježíškem na hlavici s reliéfem
Reliéfní výzdoba hlavice sloupu
Series Navigation<< Boží muka v HejnicíchSloup Panny Marie ve Zdislavě (Schönbach) >>
Tagy