weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice v Ostrově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na některých místech není po sloupech ani památky, jinde jich mají i víc. V Ostrově (pro mne pořád nad Ohří) jsou v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji popsány dva – jedním z nich je pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice u kostela sv. Michala na Malém náměstí. V současné době pískovcový sloup září novotou, ale chybělo málo a prostranství u kostela by bylo prázdné. Ale popořadě. Velmi podrobně se sousoší Nejsvětější Trojice věnuje web o památkách a přírodě Karlovarska zde ->, já si beru na pomoc ještě výše zmíněnou knihu.

Obnovený pilíř se sochou Nejsvětější Trojice na Malém náměstí

Trojiční pilíř nechala zřídit v roce 1861 měšťanka Barbora Zápotocká z čp. 21, vdova po vrchnostenském sládkovi, rozená Hänfling, před severním průčelím farního kostela sv. Michaela Archanděla na Malém náměstí uprostřed historické části města Ostrov (tehdy Schleckenwerth). Jeho autor není znám, rok stavby je uveden jak na samotném sloupu (zčásti nečitelný nápis na přední straně podstavce), tak ve farní pamětní knize. V ní jsou popsány i reliéfy na samotném pilíři – Neposkvrněná Panna Marie (čelní strana), svatá Barbora (zadní strana), svatý Václav (levý bok) a svatý Florián (pravý bok). K posvěcení hotového díla došlo 6. října 1861, úkolu se zhostil místní farář P. Jiří Friedrich a slavnosti byl přítomný velkovévoda toskánský Leopold II. s manželkou a dcerou – princeznou.

Po vysídlení původního obyvatelstva sloup začal chátrat a ironií osudu v roce 1958, kdy byl 3. května zapsán na seznam kulturních památek, během silné vichřice bylo sousoší strženo z vrcholu sloupu. Podle zápisu tehdejšího faráře „záchrana je nemožná“. Fragmenty byly uschovány na faře, odkud se ztratily.

Zbytek sloupu během 2. poloviny 20. století zcela zchátral. K plánovanému restaurování v roce 1992 nedošlo, v roce 2007 byl proveden první restaurátorský průzkum akademickým sochařem Jarmilem Plachým a v roce 2010 město přistoupilo k celkové rekonstrukci objektu. Vrcholové sousoší bylo vytvořeno nově, sloup byl zabezpečen a opraven do původního stavu. Ozdobné hrazení kolem sloupu bylo obnoveno podle dobové dokumentace, takže dnes je sloup ozdobou náměstí.

Pilíř před průčelím kostela sv. Michala Archanděla

Čelní pohled na restaurovaný pilíř

Nápis na čelní straně podstavce

Neposkvrněná Panna Maria

Svatý Václav

Svatý Florián

Svatá Barbora

Zeměkoule na oblacích s anděly – základna vrcholového sousoší

Obnovené sousoší Nejsvětější Trojice

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v OstrověSloup Panny Marie v Holanech >>
Tagy