weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější trojice v Lokti

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Trojboký vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Lokti se nachází uprostřed náměstí T. G. Masaryka mezi dvěma kašnami.

V roce 1716 rozhodla loketská městská rada o výstavbě nového sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice jako poděkování za odvrácení morové nákazy. Původně byla uzavřena smlouva na jeho výstavbu s chebským sochařem Petrem Antonínem Felssnerem, z neznámých důvodů ale byla následně dne 21. března 1716 vypsána architektonická soutěž na návrh morového sloupu, která trvala až do 26. března 1717. Své návrhy doplněné modely sloupů tehdy zaslali kromě Felssnera také chebský Johann Karl Stülp z Waldsassenu, žlutický sochař Oswald Josef Wenda a loketský kameník Martin Lambacher. Do užšího výběru se dostal návrh sochaře Wendy, který právě dokončil trojiční sloup v Karlových Varech a návrhy chebských umělců. Vítězem se nakonec stal Stülp, kterému bylo vyplaceno 15 zlatých za přijatý model.

Sloup na náměstí na historické pohlednici

Celkový pohled na sloup na náměstí od hradu

Pro porovnání obdobný pohled z osmdesátých let 20. století

A ještě jedna archivní – celkový pohled z náměstí

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice byl vystavěn v letech 1718 – 1719 ve středu náměstí. Stavební práce provedli loketští kameníci (otec a syn) Martin a Šebestián (Sebastian) Lambecherovi. Radní tehdy ještě bohatého města vydali podle legend na stavbu 104 tisíce zlatých. Stülp sám vytvořil šest plastik světců a tří andělů, 27 reliéfových polí a dalších šest rostlinných plastik.

Sochy svatých na podstavci sloupu

Podle měsíčních účtů města Lokte pomáhal při stavbě trojičného sloupu rovněž tepelský polír Johann Wolfgang Braunbock, někdejší dvorní stavitel architekta Kryštofa Dientzenhofera. Dvakrát byl na stavbě „vizitýrovat“ jako vrchní dohled nad zednickými pracemi. Na stavbě sloupu je rovněž doložen sochař z Jáchymova, patrně Johann Georg Grobitsch, kterému bylo svěřeno vrcholové sousoší.

Vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice

Detail vrcholového sousoší

Pohled zezadu

Detail hlavice trojičního sloupu

Celá řada podrobností o stavbě i proběhlých opravách je k dohledání v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji na stranách 153 až 161.

Půdorys sloupu si pohrává s motivem trojúhelníku, který symbolizuje křesťanskou trojjedinost, takže se dá říci, že tento princip byl dotažen k naprosté dokonalosti. Vrchol sloupu patří samozřejmě dominantní Nejsvětější Trojici, v nižším patře se nacházejí sochy archandělů sv. Michaela, sv. Gabriela a sv. Rafeala, pod nimi je vytesán městský znak.

Archanděl Michael

Archanděl Gabriel

Archanděl Rafael

Městský znak

Dvoustupňový trojboký podstavec je doplněn plastikami světců – sv. Václav, sv. Šebestián, sv. Jan Křtitel, sv. Jan Nepomucký, sv. Florián a Neposkvrněná Panna Marie (Immaculata).

Svatý Václav

Svatý Šebestián

Svatý Jan Křtitel

Svatý Jan Nepomucký

svatý Florián

Panna Marie (Immaculata)

Jak bývá dobrým zvykem, rok vzniku monumentu se dá vyčíst z chronogramu (římské číslice tvořené velkými písmeny v textu), který je obsažen v modlitbách a vzývání na čelních plochách horní části pilíře. Sloup byl posvěcen 12. listopadu 1719.

Dne 3. května 1958 byl sloup se sousoším Nejsvětější Trojice zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 29746/4-684. V roce 2001 proběhla celková rekonstrukce sloupu, další opravy proběhly v roce 2008.

Detaily výzdoby balustrády kolem sloupu

Nápisy na sloupu:

Nad sochou Panny Marie

GLORIA TRIVNI DEO PATRI DEO FILIO DEO SPIRITUI SANCTO

(Sláva trojjedinému Bohu-Otci, Bohu-Synu, Bohu-Duchu Svatému)

Nad sv. Janem Nepomuckým

SIT DEO GENITORI UNIGENITOq SANCTO PROCEDENTI AB UTROq TRINIS PAR ADORATIO

(Budiž bohu roditeli a jednorozenému svatému potomku jeho)

Nad sv. Šebestiánem:

SIT CREATORI REDEMPTORI SALUTIFEROq SPIRATORI HONOR ET IUBILATIO

(Budiž stvořiteli, vykupiteli a spásonosnému oduševňovateli čest a sláva).

Nápisy pod sochami světců:

Pod sv. Václavem:

DUX BOHEMIAE PRINCEPS PACIS ORA PRO NOBIS

(Vévodo české země, kníže míru, pros za nás)

Pod sv. Floriánem:

UT IGNIS NON LEADAT SANCTUS FLORIANUS IMPETRET

(Svatý FLorian dosáhne toho, aby oheň neškodil)

Pod sv. Janem Křtitelem:

CHRISTI PRAECURSOR QUO INTER NATOS NON EST MAIOR SIS NOBIS IBI FORTIS DEFENSOR

(Předchůdce Kristův, nad něhož není mezi lidmi většího, budiž nám tam (na onom světě) mocným ochráncem)

Pod Pannou Marií:

VIRGO SINE LABE GENATA CHRISTI DEI MATER INVIOLATA SIS NOBIS PATRONA

(Panna bez poskvrny zrozená, bezúhonná matko boha Krista, budiž naší patronkou)

Pod sv. Janem Nepomuckým:

SPECIALIS FAMAE PATRONE IN URBE PRAGENSI GLORIOSE DEPOSITE NOS POENITENTES BENIGNE INTUERE

(Obzvláštní pověsti ochránce, ve Městě pražském slavně pohřbený, nás litující dobrotivě popatři)

Pod svatým Šebestiánem:

A LUE LIBERET DEUS OMNES HABITANTES CUBITI

(Buď pozdraven! Nechť Bůh osvobodí všechny obyvatele Lokte!)


Series Navigation<< Sloup Panny Marie v LoktiSloup Nejsvětější trojice v Krásně >>
Tagy