weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Mostě

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Další památkou na starý Most je pískovcový mariánský sloup od neznámého autora z roku 1710, který stával na III. (Šmeralově) náměstí.  Dnes raně barokní sloup stojí v parku u křižovatky třídy Budovatelů a ulice Josefa Skupy. V knize  Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji je mu věnován rozsah stran 799 až 806.

Sloup se sochou Immaculaty na novém místě v parku

Pohled na sloup ze zadní strany

Nápisy na sloupu uvádějí, že sloup dal v roce 170 postavit Johann Andreas Gräbner a 3. září téhož roku jej posvětil papežský misionář, kapucín Antonín z Lukky. Modlitba u sloupu či zpěv loretánské litanie se rovnala udělení odpustků na 200 dnů. Další nápis informuje o opravě, provedené roku 1779.

Poškozené a přeházené nápisy na podstavci sloupu

První písemná zmínka je z roku 1837, kdy mostecký děkan P. Josef Elstner pořizoval soupis soch mostecké farnosti. Podle jeho popisu se kolem zeměkoule, na níž Panna Maria stojí, ovíjel drak ze železného plechu.

Jak již zmíněno u předchozího sloupu, příchod války nepřál umění a purkmistrovský záměr z roku 1938 na opravu několika památek ve městě nemohl být uskutečněn. V roce 1952 bylo na náměstí nově zřízeno autobusové nádraží, a tak byl sloup bez vyrozumění Státního památkového ústavu deponován v lapidáriu městského muzea („morový sloup nevalné hodnoty … ve věci veřejného zájmu … zřizuje se větší stanoviště autobusů“). Při likvidaci lapidária v roce 1978 byl sloup převezen ke kostelu Povýšení sv. Kříže ve Vtelně.  Transfer zajistili akademičtí sochaři Karel Pauzer, Bořivoj Rak, Michael Bílek a Bohumil Zemánek. Restaurátorských prací na sloupu se ujali Karel Pauzer a Bořivoj Rak, kniha cituje z jejich zprávy detaily o tehdejším stavu a nutných opravách. V průběhu let však byly plastiky sloupu poškozovány vandaly a docházelo k chátrání památky.

Detail umístění soch světců kolem základu sloupu

Svatý Josef s Ježíškem a svatý Jan Nepomucký

Záchrana přišla v roce 2006, kdy se město rozhodlo sloup restaurovat a přemístit do nově opraveného parčíku v novém Mostě. Restaurátorský záměr zrealizovali sochaři Michael Bílek a Jan Kubrický. Tehdy musela být zcela nově vymodelována ztracená hlava sv. Jana Nepomuckého, vhodná fotodokumentace nebyla nalezena. I v tomto případě obsahuje kniha obsáhlé citace restaurátorské zprávy, z níž vyplývá, že poškození sloupu bylo víc než značné. Uražená hlava sv. Josefa, chybějící části těla Ježíška v jeho náruči, mnohé praskliny na sloupu…

Sloup na novém místě

Praskající stupně kolem podstavce sloupu

Už v roce 2009 po proběhlém přemístění kniha uvádí opakované poškození sloupu – špatné sestavení podstavce, zachování chybného sestavení nápisů, praskání spárování sloupu. Jak je vidět na aktuálních fotkách z roku 2015, nic se nezměnilo k lepšímu, spíš naopak – už chybí i levá ruka Ježíška v náručí sv. Josefa.

Nekvalitní sesazení základových stupňů

Podstavec sloupu s přeházenými nápisy

Svatý Jan Nepomucký

Svatý Josef

Jedná se o kvalitní práci raného baroka, socha je pohledová ze všech stran. Celková kompozice je založena na elipsovitém, kompaktním podstavci osazeném původně na třech (dnes jen na dvou) jednoduchých věncích předstupňů. Elipsovitý, prolamovaný základový sokl nese po obvodu řadu více či méně čitelných textů. V dolní etáži jsou nápisy prohozené, při transferu došlo k jejich opačnému osazení, stejně jako jsou prohozeny nápisy pod sochami světců. Hlavní sokl je z boků zapřen esovitými volutami, vzhůru se rozšiřujícími. Na čele i vzadu jsou ozdobné kartuše s hlavami andílků a textem i dedikací.

Čelní výzdoba podstavce sloupu

Čelní výzdoba podstavce sloupu

Čelní výzdoba podstavce sloupu

Boční výzdoba podstavce

Nad překladovou římsou soklu je středově umístěn soklík se zrcátky a po jeho levé i pravé straně stojí doprovodné plastiky světců. Na levé straně je po restaurátorském zásahu opět socha sv. Josefa s Ježíškem v náručí, po pravé straně stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Nad překladovou římsou soklíku je osazena jednoduchá patka sloupu. Více než třímetrový sloup je nad krčkem ukončen volutovou hlavicí, na níž spočívá titulní plastika Panny Marie se sepjatýma rukama a drakem (satanem) pod nohama.

Hlavice sloupu s vrcholovou sochou Panny Marie

Hlavice sloupu s vrcholovou sochou Panny Marie

Panna Maria (Immaculata)

Panna Maria (Immaculata)

Series Navigation<< Sloupová Boží muka s reliéfy ve Skalici u České LípySloup svatého Floriána na nádvoří hradu Seeberg >>
Tagy