weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie na Mírovém náměstí v Lounech

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Ve východní částí Mírového náměstí v Lounech stojí sloup se sochou Panny Marie.

Sloup je popsán v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji na stranách 627 až 635 a je evidovanou kulturní památkou:

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty je raně barokním dílem z roku 1673, jak dokládá majuskulní rytý nápis s chronogramem na obvodu římsy krycí desky soklu. Vrcholová socha Panny Marie Immaculaty byla již v minulosti uměleckým historikem Oldřichem Janem Blažíčkem na základě slohové analýzy připsána Janu Jiřímu Bendlovi.

Ze zápisu v dochovaném radním manuálu vyplývá, že sloup vznikl z podnětu nejmenovaného donátora a původně měl stát před Pražskou branou, minimálně před rokem 1714 však již stál na lounském náměstí. V roce 1829 byla vrcholová socha Panny Marie pozlacena a architektura štafírována (patrně zeleně – imitace bronzu). Roku 1854, na paměť sňatku císaře Františka Josefa I. s princeznou Sissi (Alžbětou Bavorskou), byly u sloupu zasazeny 2 kaštany. 

Roku 1930 město chystalo nové vydláždění náměstí (levice původně prosazovala tehdy módní asfalt). Kaštany u sloupu byly poraženy a přikročilo se k úpravě obvodových stupňů (sochař Strachota – místo původních pěti je nakonec stupňů sedm). Když byly základy sloupu obnaženy, rozhodla se socialistická městská rada tuto katolickou památku z náměstí odstranit a přemístit ji do parčíku u Matky Boží. Odvolávala se na estetické důvody, neboť vedle sochy byly nedávno zbudované podzemní veřejné záchodky. Byly zahájeny ostré diskuse o odstranění sloupu z náměstí mezi iniciátorem akce – městským úřadem a odpůrci odstranění (které podpořil svým vyjádřením i tehdejší Státní památkový úřad). Zastupitelstvo toto odstranění dvakrát schválilo i přes nesouhlas děkanského úřadu, konzistoře a památkového úřadu. Nakonec zasáhl okresní úřad, který rozhodnutí města zrušil. Roku 1931 mohla být tedy socha nově pozlacena, zamýšlené železné zábradlí však již postaveno nebylo.

Po roce 1996 bylo uskutečněno dílčí restaurování sloupu, jehož kvalita však byla ze strany tehdejšího Památkového ústavu v Ústí nad Labem kriticky hodnocena (zejména s ohledem na provádění prací v nevyhovujících klimatických podmínkách). Celkové restaurování díla proběhlo v roce 2015 (restaurátorka Markéta Kynclová).

Dílo je umístěné v dlážděné ploše na hlavním lounském náměstí, v jeho východní třetině, která je od ruchu centrálního parkoviště oddělena řadou mobilních betonových květináčů. Socha se obrací čelem k jihu, k jižnímu dvojitému stromořadí, nachází se přibližně proti domu č. p. 124 jižní fronty náměstí.

Sloup je obklopen ze všech stran celkem sedmi přístupovými stupni, v jejichž vrcholové ploše je osazen nevysoký hranolový sokl ukončený krycí deskou s profilovanou římsou po obvodu. Na ni nasedá dřík sloupu s entazí a kompozitní hlavicí završenou subtilním hranolovým soklíkem opatřeným v zahloubených plochách jednotlivých stran diamantováním a vrcholovou sochou Immaculaty. Dílo je zhotoveno ze střednězrnného až hrubozrnného pískovce okrového zabarvení.

Sokl je opatřen na jednotlivých stranách zahloubenými plochami, na severní je vytesán v nízkém reliéfu zatím neidentifikovaný erb se štítem děleným pokosem (na středním břevnu reliéf ryby) s postranními přikryvadly završený korunovanou turnajskou přilbou s křídly (patrně erb nobilitovaného měšťana – donátora). Raně barokní hlavice sloupu je bohatě plasticky propracována s rozšklebenými maskarony uprostřed a festony zavěšenými mezi volutami.

Na čelní straně krycí desky římsy podstavce je majuskulní rytý nápis s chronogramem: Mater DeI tVae sIs proteCtrIX LVnae.

Vrcholová socha představuje kvalitně sekanou podživotní sochu Panny Marie Immaculaty klasické ikonografické formy s rozpuštěnými vlasy, ve šroubovitém pohybu a sepjatýma rukama k modlitbě v kontrapostu, pravá noha šlape na dračí hlavu, levá stojí na zadní části těla draka, jehož ocas se spirálovitě vzpíná podél záhybů roucha na levé straně. Skulptura draka je opatřena měděným zlaceným jazykem a křídly umístěnými bezprostředně za jeho hlavou. Kolem hlavy Immaculaty se nachází svatozář s dvanácti hvězdičkami.

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty je zřejmě nejstarším mariánským sloupem v severních Čechách a jedním z nejstarších svého druhu v Čechách vůbec. Socha je dílem nejvýznamnějšího českého raně barokního sochaře Jana Jiřího Bendla. Je odvozena, včetně jednodušší architektonické formy sloupu, od Bendlova mariánského sloupu pražského staroměstského.

Městský web doplňuje:

Latinský chronogram zní v překladu takto: Matko boží, buď ochránkyní svých Loun. Sochu pozlatil v roce 1829 hrnčíř Mikuláš Rudl. Po vzniku republiky místní radikálové usilovali o odstranění údajného symbolu tmářství z náměstí a po jistou dobu dokonce nedaleko sochy fungovaly podzemní veřejné záchodky.

Výše uvedená kniha cituje z mnoha historických dokumentů, od schválení výstavby městskou radou přes různé opravy až k obsáhlým citacím dokumentů z kauzy odstranění sloupu z náměstí. V závěru pak cituje z restaurátorských podkladů z roku 1996 (akademický malíř Jan Živný a akademičtí sochaři Jaroslav Kerel a Karel Krátký sestavili záměr, zda však k restaurování skutečně došlo, není jasné).

 

Series Navigation<< Sloup Panny Marie se sochami svatého Jana Nepomuckého a svatého Vavřince ve ChcebuziSloup se sochou Piety u hřbitova ve Strupčicích >>
Tagy