weby pro nejsevernější čechy

Sloup svatého Václava na Václavském náměstí v Lovosicích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na jihozápadním konci Václavského náměstí v Lovosicích naproti radnici stojí sloup svatého Václava.

Sloup má pohnutou historii. Na městském webu je ke čtení článek z městských novin z roku 2001:

V Lovosicích na náměstí mezi dvěma lipami od roku 1845 stával korintský sloup se sochou sv. Václava v položivotní velikosti. Světcova stojící postava byla vytesána již v roce 1707 z mšenského pískovce s tradičními svatováclavskými atributy. Socha byla umístěna na kulaté desce s korintskou kapitulou na dvoumetrovém sloupu nad dvojitým podstavcem taktéž z mšenského pískovce. Na čtyřech stranách horního podstavce jsou vytesány reliéfy světců: sv. Ludmila, sv. Vojtěch, sv. Jan z Nepomuku a sv. Josef. V horní části dolního podstavce je vytesán letopočet 1707. Svatováclavský sloup dříve stával blíže staré radnice. Do středu náměstí mezi dvě lípy velkolisté byl přemístěn roku 1845.

Rozhodnutím pracovníků MNV v Lovosicích počátkem druhé poloviny roku 1958 byl svatováclavský sloup neodborně demontován a odvezen do Třebenic za luteránský kostel. V tomto kostele bylo v roce 1959 otevřeno muzeum českého granátu. Počátkem 60. let za budovou muzea byly jednotlivé díly sloupu sv. Václava samostatně rozestavěny na vybudované betonové základy i do volné půdy.

Od 4. července do 7. září 2000 proběhly na této soše restaurátorské a konzervační práce. Nejprve byl povrch zbaven nečistot a mikrovegetace. Chybějící hlava, pravá ruka a poškozené části byly doplněny a zaceleny z umělého kamene. Dále bylo vyrobeno nové kopí s pozlaceným hrotem. Původní korintská hlavice sloupu je dočasně nahrazena profilovanou hlavicí, která bude nahrazena kopií kamennou. Dále byly vyrobeny kopie z božanovského pískovce: dřík sloupu, patka sloupu, horní a spodní díl podstavce s reliéfy světců.

Následně byly jednotlivé části (11 kusů) postupně sestaveny na betonový základ a propojeny měděnými čepy. Spáry mezi jednotlivými částmi byly pak zatmeleny. Po optické retuši byl povrch opatřen konsolidačním nátěrem. Celková výška Svatováclavského sloupu je 6,85 m. Restaurátorské práce provedl akademický sochař pan Libor Pisklák ze Třebenic.

Takto zrestaurovanou sochu sv. Václava 30. září v 10.30 h na lovosickém Václavském náměstí slavnostně odhalil, za tónů písně „Svatý Václave, vévodo české země” a dělových salv, starosta Jan Kulhánek. Po slavnostních projevech poslance parlamentu ČR R. Kopeckého a senátora K. Burdy, nastal okamžik slavnostního vysvěcení Mons. M. Bezděkem, který před lety působil v našem městě jako farář.

Že se sv. Václav po 42 letech vrátil na své původní místo na lovosické náměstí patří poděkování především hlavním iniciátorům, radním panu J. Haufovi a panu V. Johnovi.

Podařilo se mi najít i noviny s příslušným článkem:

Kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji se sloupu věnuje na stranách 536 až 538:

Autor není znám, pískovcový sloup není kulturní památkou. Rok vzniku je na samotné památce. V archivních pramenech je sloup poprvé uveden v soupise soch lovosické farnosti, který sepsal 19. června 1836 místní farář P. Martin Blaschko: „Korintský sloup, 9 stop vysoký, krásně zpracovaný z pískovce, na něm socha sv. vévody Václava; stojí na dvojitém postamentu z kvádrů ve čtverhranu; jeden je 6 stop vysoký s letopočtem 1707 a šestihrannou plechovou lucernou, druhý je 6 stopy vysoký, s reliéfními vyobrazeními na všech 4 stranách, vpředu sv. Jan Nepomucký, vlevo sv. Josef, vzadu sv. Ludmila, vpravo sv. Vojtěch; obklopen krásným kamenickým zábradlím o 5 rozích, na každém rohu jedna socha – vpředu sv. Michael, vlevo sv. Vít, 3. sv. Budi???, 4. sv. Zikmund, 5. sv. Kosma a Damián. Žádná udržovací povinnost není známa.“

Pisatel neznal identitu jednoho ze světců, ale ze skutečnosti, že jak reliéfy, tak sošky na balustrádě znázorňovaly české patrony, nejspíš se jednalo o sv. Prokopa.

Zábradlí kolem sloupu bylo odstraněno v roce 1845, kdy byl sloup přemístěn. V pamětní knize Fr. Pfannschmidta čteme: „Socha stála původně vpředu vedle silnice … V roce 1845 dala obec tuto statui dále zpátky do prostředku náměstí, kde kdysi stála radnice. Kamenné zábradlí bylo odstraněno.“ Radnice na náměstí shořela při požáru Lovosic 14. června 1796 a kvůli zchudnutí měšťanstva a nedostatku obecních prostředků nebyla znovu vystavěna.

V roce 1950 v rámci oprav několika místních soch bylo provedeno restaurování a konservace sloupu Miroslavem Böswartem, sochařem a štukatérem z Prahy-Břevnova.

V roce 1958 byl sv. Václav odvezen do lapidária soch u luteránského kostela v Třebenicích s odůvodněním, že překážel provozu na náměstí.

O znovupostavení sochy viz výše.

V dubnu 2021, kdy jsem sloup dokumentoval, probíhaly v jeho blízkosti stavební práce – zmizely dvě sousední lípy, které tu stávaly, byla vytrhána dlažba. A to jsem netušil, že jen o pár dní déle z náměstí zmizí celý sloup…

Celé náměstíčko prošlo důkladnou proměnou, sloup skončil deponován v Technických službách (jak jsem se doptal v místním infocentru), a nějakou dobu tu bylo prázdno. Při pohledu na nově pořízenou dlažbu jsem nabyl dojmu, že se sem snad už ani sloup nevrátí… Ale na konci září se tu objevil zpět.

Series Navigation<< Sloup svatého Antonína Paduánského u polní cesty jihovýchodně od Skalice u České LípySloup svatého Jana Nepomuckého v Žibřidicích >>
Tagy