weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie ve Stráži pod Ralskem

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na okraji parčíku, který se nachází v místech, kterému ve Stráži pod Ralskem říkají náměstí (5. května), stojí morový sloup s vrcholovou sochou Panny Marie.

Podle některých zdrojů pochází z roku 1682, kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji (strany 129 až 133) však za rok vzniku celého sloupu považuje mnohem pozdější letopočet 1732, který ovšem neodpovídá podrobným informacím v dalším textu. Byl postaven jako poděkování za ochránění města před morovou epidemií.

DSC_0141.JPG

Náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem, sloup Panny Marie vpravo u stromořadí

DSC_0202.JPG

DSC_0206.JPG

Celkový pohled na sloup Panny Marie, obklopený postavami svatých, patronů města

Farní kronika města Mimoně zmiňuje v souvislosti se stavbou vlastního sloupu 1681 „podobně se stalo i ve Stráži se stavbou ke cti Matky Boží, jelikož mor tam již řádil ve 2 domech, avšak milostí Boží se potom utišil.“

Rozdíly v datování jsou zřejmě způsobeny tím, že podle dějin Stráže autora Wilhelma Feistnera z roku 1927 (čerpal z nedochovaných pramenů) zřídilo město roku 1682 ke cti Početí Panny Marie na náměstí „kapli“. Autorem sochy Panny Marie byl sochař Wenzel Hirschel (nejspíš ve skutečnosti Václav Jelínek) z Kosmonos. Socha byla tehdy obehnána železnou mříží.

Dle některých zdrojů ozdobily na sloupu přibyly roku 1721 sochy dvou andělů od K. Steyera.

DSC_0151.JPG

DSC_0152.JPG

DSC_0171.JPG

DSC_0185.JPG

DSC_0199.JPG

Sochy andělů po stranách sloupu s Pannou Marií

Podle již zmíněné kroniky pak v roce 1726 byla mariánská socha vyměněna za novou sochu Neposkvrněného Početí Panny Marie, vylepšena čtyřmi sochami strážských patronů a obklopena kaštany.

DSC_0143.JPG

DSC_0148.JPG

DSC_0156.JPG

Vrcholová socha Panny Marie

Na zábradlí kolem sloupu stojí sochy čtyř světců – sv. Prokopa (vzadu vpravo), sv. Jana Nepomuckého (vpředu vpravo – v době umístění sochy na balustrádu ještě nebyl světcem, byl pouze blahořečen), sv. Floriána (vpředu vlevo) a sv. Šebestiána (vzadu vlevo). Poslední dva světci jsou zároveň patrony proti moru a ohni. Panna Marie byla nově postavena na vysokém sloupu a socha dosavadní byla přemístěna na rozdvojení Hamerské a Svébořické ulice. Sokl této původní sochy údajně nesl nápis Err. ao. 1682.

DSC_0183.JPG

Svatý Prokop

DSC_0182.JPG

Detail poškozených částí sochy sv. Prokopa

DSC_0179.JPG

Velmi poničená plastika ďábla, přemoženého sv. Prokopem

DSC_0145.JPG

DSC_0186.JPG

Svatý Jan Nepomucký

DSC_0187.JPG

Detail sochy sv. Jana Nepomuckého

DSC_0144.JPG

DSC_0150.JPG

DSC_0191.JPG

Svatý Florián

DSC_0165.JPG

Svatý Šebestián

K opravě sloupu došlo v roce 1835 mimoňským sochařem Franzem Suskem, což zachytila pamětní kniha strážské farnosti. Výlohy zčásti hradil kupec Josef Walter, zčásti sbírka divadelních ochotníků. V témže roce se vyskytuje sousoší také v sopise soch strážské farnosti. Před dvoustým výročím postavení původní sochy byl sloup opravován znovu v roce 1881, práce provedl Ignaz Horn z Lindavy ve spolupráci s kameníkem Josefem Suskem z Lad v Podještědí a zámečnickým mistrem Antonem Prokopem.

Další dokladovaná oprava proběhla roku 1930. Farní pamětní kniha udává, že statue silně utrpěla vlivem povětrnosti, balustráda byla takřka kompletně rozpadlá, andělé hrozilo zřícením a světcům chyběly nejen atributy, ale mnohdy celé údy.

Poslední v knize doložená oprava proběhla 1959 restaurátory K. Čermákem a V. Turským. Při bližším pohledu je vidět, že sloup by potřeboval akutní zásah – takřka to vypadá, že některá konstatování, vedoucí k opravě v roce 1930, by se mohla beze změny opakovat – chybí kusy soch, povrch se místy drolí, na sloupu roste nejen mech a lišejník, ale dokonce náletové dřeviny…

DSC_0168.JPG

Detail balustrády kolem sloupu

DSC_0160.JPG

Poškozený schodišťový podstavec soklu pod sloupem

DSC_0161.JPG

Neutěšený stav sloupu, ze kterého vyrůstají náletové dřeviny

Vpředu na podstavci je nápis:

DEO GRATIAS
MARIE VIRGINI
PRO CESSANTE
LVE PESTIFERA
PIE AGVNT
WARTENBER
GENSES

DSC_0147.JPG

Nápis na čelní straně podstavce

Na protější straně (vzadu) je další nápis:

RENOVIRT
MDCCCXXXV
RENOVIRT
Im Jahre 1881
R. 1930

DSC_0169.JPG

Nápisy na zadní straně podstavce

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v BochověSloup Panny Marie v Doksech >>
Tagy