weby pro nejsevernější čechy

Pomník padlým v prusko-rakouské válce 1866 v Chrastavě

Na západ od kostela sv. Vavřince v Chrastavě stojí pomník padlým ve válce roku 1866.

Původní pomník tu byl postaven roku 1898. Dnes je na jeho místě kopie z roku 2008, neboť původní pomník byl po 2. sv. válce přemístěn na místní hřbitov a upraven na pomník padlým rudoarmějcům.

Došlo k obnově památníku.  Z iniciativy Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 (jmenovitě pana místopředsedy Ing. Radka Teichmana a pana Jiřího Náhlovského, jenž má v Komitétu na starosti teritorium severních Čech) na straně jedné a pana místostarosty Miloslava Pilaře na straně druhé, rozhodlo zastupitelstvo města o obnově památníku v případě získání státní dotace.

Je nutno podotknout, že v zárodku byla zamítnuta teoretická možnost, že by se zpět přemístil památník ze hřbitova a ten rekonstruoval, neboť varianta zpětného přemístění by dnes byla považována za urážku obětí druhé světové války z řad Rudé armády a mohla by způsobit i roztržku na úrovni česko-ruských vztahů (jak prozíravé bylo toto rozhodnutí se ukázalo již v dubnu tohoto roku, kdy byla ze strany Velvyslanectví Ruské federace vykonána kontrola udržování pomníku na našem hřbitově).

Bylo proto rozhodnuto o vybudování kopie původního pomníku. Jeho cena vyšplhala na 1,17 mil. Kč (město však na ní získalo dotaci ve výši 0,936 mil. Kč, vlastní podíl na činil 0,234 mil. Kč). Zhotovitelem obnoveného památníku byla firma Kamenictví Josef a David Novotný z Čermné (u Vrchlabí) a celá akce proběhla ve spolupráci s Komitétem 1866.

Na pomníku je uveden i původní text v němčině, uvádíme jeho český překlad (přeložili Karin Cinbulková a Lubomír Tomší):

Ve válečném tažení 1866 původem z Chrastavy padli: JOSEF HENTSCHEL kadet – šikovatel císařsko – královského pěšího pluku svobodného pána z Wernhardtu č. 16, HEINRICH MAHRLE svobodník c. k. pěšího pluku hraběte Degenfelda č. 36, FRANZ SITTE šikovatel c. k. pěšího pluku hraběte Degenfelda č. 36, WENZEL SCHNEIDER myslivec c. k. polního praporu myslivců č. 1, WENZEL AMTSBÜCHLER, JOSEF GAHLER pěší vojíni c. k. pěšího pluku hraběte Degenfelda č. 36, ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Na čestnou památku padlým a zde pohřbeným vojákům z válečného tažení v roce 1866: Del bon Angel pěší vojín c. k. pěšího pluku velkoknížete Michaela č. 26, Husar neznámého jména c. k. husarského pluku hraběte Radetzkého č. 5, Střelec neznámého jména královského pruského střeleckého pluku č. 27

Postaveno v roce 1898 na počest padesátiletého panování Jeho výsosti císaře Franze Josefa I. od spolku pro válečné pomníky politického okresu Liberec.

U Chrastavy sice neproběhla žádná z bitev Rakousko-pruské války, nicméně je skutečností, že jednak přes Chrastavu pochodovalo 54 tisíc pruských vojáků po jejich příchodu do Čech a jednak ve Vítkově a na Bedřichovce došlo ke střetnutí raskouských a pruských předních stráží. Mnohem podrobnější informace o Chrastavě a chrastavácích v kontextu války 1866 se dočtete v připravované publikaci výše uvedeného člena Komitétu 1866 pana Jiřího Náhlovského.

24. 11. 2008 byl – opět po 110 letech – pomník slavnostně odhalen. Slavnosti se kromě zástupců Komitétu 1866, Společnosti přátel historie města Chrastavy, členů ZM, pracovníků MěÚ a veřejnosti aktivně zúčastnily děti pěveckého sboru paní učitelky Vladislavy Kollmanové a recitačního souboru paní učitelky Hany Šnýdlové.

Po 63 letech tak Pomník obětem rakousko-pruské války z roku 1866 opět stojí tam, kde byl v roce 1898 zbudován. Město Chrastava tam učinilo další krok k respektování své vlastní historie.

Jedná se o černý leštěný pylon na mohutném podstavci z kyklopského zdiva na malém návrší, kterému dominuje na čelní straně bronzová socha anděla smrti, držícího dva štíty. Nad andělem je na monolitu nahoře umístěna císařská koruna. Na hranolovém soklu, odděleném od monolitu římsou, je na čelní a zadní straně reliéfní, zlatě vyvedený text. Kolem pomníku jsou v kruhu rozestaveny patníky.

Web Spolku pro vojenská pietní místa uvádí všechny nápisy na pomníku v původním znění:

Přední deska:
Zum ehrenden Andenken an die im Feldzuge 1866
gefallenen und hier beerdigten Krieger:
Del bon Angel
Infanterist des k.k.Inf.-Regts.Grosfurst Michael Nr.26,
Husar unbekannten Namens
des k.k.Hus. Graf Radetzky Nr.5
Fusilier unbekannten Namens
des k.preuss.Fusilier-Regts.Nr.27

Errichtet im Jahre 1898
dem 50.Regierungsjahre Sr.Majestat
KAISER FRANZ JOSEF I.
vom Kriegerdenkmal-Vereine des polit.Bezirks Reichenberg.

Zadní deska:
Im Feldzuge 1866 fielen die nach Kratzau zustandigen:
JOSEF HENTSCHEL
Kadett-Feldwebel des k.k.Inf.-Regts.
Freiherr v. Wernhardt Nr.16,
HEINRICH MAHRLE
Gefreiterdes k.k. Inf.-Regts. Graf Degenfeld Nr.36,
FRANZ SITTE
Feldwebel des k.k. Inf.-Regts. Graf Degenfeld Nr.36,
WENZEL SCHNEIDER
Jager des k.k. Feldjager-Batalions Nr.1,
WENZEL AMTSBUCHLER,
JOSEF GAHLERT
Infanteristen des k.k. Inf.-Regts. Graf Degenfeld Nr.36,
EHREND SEI IHRER GEDACHT!

Pomník je evidován v centrální evidenci válečných hrobů pod číslem CZE5105-42589:

Pylon na mohutném podstavci, kterému dominuje bronzová socha anděla smrti. Na žulovém podstavci vyryty nápisy. 

Pomník vznikl v roce 2008 jako náhrada za původní, který stál v daném místě, ale jeho „korpus“ byl využit pro pomník Rudé armády stojící na hřbitově v Chrastavě.

Series Navigation<< Pomník padlým ve světových válkách v Levém HradciPomník osvobození v Ostrém >>
Tagy