weby pro nejsevernější čechy

Pomník padlým příslušníkům finanční stráže v Dolním Podluží

U rozcestí v zatáčce poblíž železničního přejezdu v Dolním Podluží stojí pomník příslušníků finanční stráže zavražděných henleinovci roku 1938.

Pomník stále živý, konají se u něho vzpomínkové akce (rok 2012, 2013, 2016).

Při ústupu z Němci obsazeného Varnsdorfu na opevněné pozice na Nové Huti došlo během tankování motocyklů na křižovatce v Dolním Podluží k přestřelce, během které byl zákeřně zastřelen dozorce finanční stráže Václav Kozel a respicient finanční stráže Jan Teichman.

Nápis na pomníku:

PADLI, SRAŽENI VRAŽEDNOU RUKOU
NAŠICH ODVĚKÝCH NEPŘÁTEL
JAN TEICHMAN                   VÁCLAV KOZEL
RESP. FIN. STRÁŽE        DOZORCE FIN. STRÁŽE
* 25. III. 1896.                              * 24. X. 1910
† 22.IX.1938.
POVINNOST A LÁSKA K VLASTI BYLA
VÁM VŠÍM – NÁM ZŮSTÁVÁ ODKAZEM

Citace z textu jednoho z výše uvedených odkazů:

K podobě pomníku doplňující zajímavost – jeho vzhled je inspirován hraničním sloupem, který v oné době bylo možné nalézt na všech hraničních přechodech. Jak uvádí Michal Uher v článku „Odhodláni bránit svou vlast“ v magazínu Extra Válka – Vojska č. 6, sloup byl navržen architektem J. Hlaváčkem a sochařem B. Štefanem. Sloupy o délce 370 cm (z toho 80 cm bylo určeno k ukotvení v betonovém základu) se vyráběly v Železiarnách Podbrezová na Slovensku a nesly na sobě z litiny vyrobený státní znak.

Historie incidentu je zpracována v mnoha knihách i na netu.

Především o Václavu Kozlovi zde ->, stručná citace: „V roce 1945 bývalí příslušníci Marvanova družstva vytvořili dobrovolný fond, určený pro vybudování pomníku a osazení prostého hrobu Václava Kozla náhrobním kamenem. Oslav odhalení se zúčastnil i legendární generál Karel Klapálek. Tehdy Teichmanův syn obdržel po svém otci Čsl. válečný kříž 1939. Stejné vyznamenání obdrželi i rodiče Václava Kozla.

Popis obsahuje i historie obce na wiki ->, stručná citace: „Pomník byl odhalen v září 1945 k 7. výročí události za přítomnosti ministra financí Vavro Šrobára a divizního generála Karla Klapálka. Slavnostní odhalení pomníku provedl respicient finanční stráže Miroslav Bernard, který byl při útoku těžce zraněn. Pomník byl odhalen za zvuků husitského chorálu „Ktož jsú Boží bojovníci“. Slavnosti se zúčastnilo 3 500 lidí. Pomník zhotovila kamenická firma J. Sppölgen ze Šluknova.

V roce 2008 ve sborníku Bezděz ->, výběr z textu: „Do předsednictva fondu pro postavení pomníku byli zvoleni členové závodní rady varnsdorfského inspektorátu finanční stráže. Předsedou fondu byl zvolen respicient finanční stráže Václav Chaloupka, jednatelem respicient finanční stráže Miroslav Bernard. Pod vedením předsednictva a za vydatné podpory všech zaměstnanců inspektorátu finanční stráže ve Varnsdorfu zahájil fond svoji činnost. Základní kapitál fondu tvořila částka 10 900,- Kč, kterou složili zaměstnanci inspektorátu finanční stráže na ustavující schůzi fondu. Předsednictvo fondu vypracovalo ihned stanovy a vydalo proklamaci ke všemu českému obyvatelstvu varnsdorfského okresu se žádostí o finanční přispění na uskutečnění zamýšleného díla. Připravovaná akce nalezla podporu u okresní i místní správní komise ve Varnsdorfu i u místní správní komise v Dolním Podluží. Dary na stavbu pomníku posílalo české obyvatelstvo nejen z varnsdorfského okresu, ale i ze značně vzdálených míst. …

Předsednictvo fondu vypracovalo návrh na provedení pomníku a zaslalo ho firmě J. Sppölgen, závod kamenický pod národní správou ve Šluknově. U kamenické firmy technicky propracoval návrh sochař Josef Michalíček. Pomník byl následně dodán v předepsaných termínech a předepsané kvalitě. Odhalení pomníku bylo naplánováno na 7. výročí smrti obou příslušníků finanční stráže, tj. na víkend 22. a 23. září 1945. V těchto dnech proběhla ve Varnsdorfu národní Manifestace českého severu a odhalení pomníku představovalo její vyvrcholení. Manifestaci pořádaly okresní a místní správní komise ve Varnsdorfu a místní správní komise v Dolním Podluží. Záštitu nad celou akcí převzal ministr financí Dr. Vavro Šrobár, který se také manifestace osobně zúčastnil. …

Vneděli 23. září 1945 Po poledni, ve 12:30, se ve Varnsdorfu seřadil průvod složený z československé finanční stráže, četnictva, policie, Sboru národní bezpečnosti, pohotovostního pluku Národní bezpečnosti, zástupců všech úřadů, korporací a spolků a též z velkého počtu obyvatelstva české národnosti. Průvod pochodoval z Varnsdorfu k pomníku v Dolním Podluží, kde se již očekával příjezd ministra financí. Ve 14:00 přijel Dr. Šrobár se svým doprovodem. Ministra uvítal slavnostní signál vojenské polnice a posádkový velitel z Varnsdorfu, jenž velel čestným četám, podal panu ministrovi hlášení o stavu čestné roty i o její připravenosti k přehlídce. Ministr financí vykonal následně přehlídku čestné roty složené z finanční stráže, četnictva, příslušníků Sboru národní bezpečnosti a pohotovostního pluku Národní bezpečnosti. Ministra financí doprovázel při přehlídce divizní generál Karel Klapálek jako zástupce ministra národní obrany, sekční šéf ministerstva školství dr. Kratochvíl, ministerský inspektor finanční stráže Dr. Krejza, zemský inspektor finanční stráže Dr. Novák a předseda okresní správní komise Mašek. Po vykonání přehlídky se čestní hosté odebrali na slavnostní tribunu, kde již čekali pozůstalí po padlých z roku 1938, účastníci bojů z roku 1938, čestný výbor manifestace a zástupci místních úřadů.

Celý akt odhalení pomníku padlým finančníkům začal svým proslovem předseda místní správní komise v Dolním Podluží Volf, který přivítal přítomné a prohlásil slavnost za zahájenou. Poté mluvil respicient finanční stráže Kabelík, který v ruském jazyce přivítal zástupce Rudé armády a osvětlil jim účel slavnosti. Nakonec požádal pana ministra, aby se ujal slova. Dr. Šrobár ve svém projevu velmi výstižně zhodnotil oběti všech padlých příslušníků sboru československé finanční stráže jakož i činnost finanční stráže v době nesvobody. Přislíbil napravení všech příkoří, která až doposud byla finanční stráži činěna a současně na sboru požadoval příkladné plnění všech povinností. Po Dr. Šrobárovi pronesli projev divizní generál Klapálek, Dr. Kratochvíl, Dr. Tichý a předseda okresní správní komise Mašek. Všichni vzpomenuli nesmírných obětí, které musel náš národ v uplynulých sedmi letech přinést. Jako poslední pronesl projev respicient finanční stráže Chaloupka. Vlastní odhalení pomníku provedl respicient finanční stráže Miroslav Bernard, který byl při teroristickém přepadu v Dolním Podluží 22. září 1938 těžce zraněn, ale na rozdíl od svých druhů Kozla a Teichmana přežil. Pomník byl odhalen za zvuků husitského chorálu „Ktož jsú boží bojovníci“.

Odhalený pomník byl respicientem finanční stráže Chaloupkou slavnostně předán předsedovi místní správní komise v Dolním Podluží, který všechny přítomné ujistil, že obec bude o pomník pečovat tak, aby se stal pro příští generace připomínkou historických událostí.

Slavnost byla ukončena za zvuků státní hymny. Celé slavnosti odhalení pomníku se zúčastnilo odhadem tři a půl tisíce občanů K manifestaci vydal Fond pro postavení pomníku padlým varnsdorfským hrdinům brožurku respicienta finanční stráže Václava Chaloupky „Varnsdorfští hrdinové“ a to v nákladu 8 000 kusů. V knížce jsou popsány události ve Varnsdorfu v roce 1938 a boje příslušníků Stráže obrany státu s německými útočníky. Výtěžek z prodeje knížky byl věnován pozůstalým po padlých hraničářích.

K místně tradovaným historkám patří ta, že v době odhalení pomníku nebyl kompletní – chyběla na soklu před nápisovou tabulí čepice. A proto (jak je patrné na historických fotografiích) tam byla položena skutečná – ta kamenná se na místě ocitla až dodatečně.

Historické foto z výstupu projektové práce studentů gymnázia Varnsdorf (Natálie Josefová – kvinta 2018/2019)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4215-756:

Mohutný kamenný památník v podobě československého hraničního orientačního sloupu se znakem lva a pamětní deskou, umístěný u silnice 2/265, doplněný podstavcem s čepicí, kamennými sloupky a nádobami na květinovou výzdobu. Památník příslušníků jednotek SOS (členů finanční stráže), kteří byli zastřeleni v roce 1938 sudetskými Němci odhalený v září roku 1945.

Series Navigation<< Pomník obráncům hranic v Horní SvětléPomník obětem 1. světové války v Hejnicích >>
Tagy