weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem Velké války v Chrastavě

Na jižní straně kostela sv. Vavřince v Chrastavě stojí na svahu pomník, označovaný dostupnými prameny jako pomník obětem světových válek.

Z ulice Školní stoupá svahem masivní zužující se schodiště s 11 stupni. Dole u silnice na začátku nízkého zábradlí ozdobené dvěma koulemi, podélně uprostřed předělené novodobým zábradlím kovovým. Na horní straně je kamenné zábradlí ukončeno sokly bez ozdob. Následuje travnatá plocha, na níž stojí půloblouk, tvořený šesticí hranolových sloupů, spojených na horní straně římsou. Volný prostor mezi sloupy je do výše cca 1/3 odspodu zazděn. Základnu tvoří pískovcové kvádry, na jejichž horní část vedou 4 schody, zleva přepažené dvěma deskami z leštěného kamene. Vnější černá s rytým světlým nápisem má vrchol na začátku schodiště a svažuje se směrem dovnitř, druhá deska, šedě zrnitá, s takřka neznatelným nápisem, stoupá ve stejném sklonu jako schodiště vzhůru.

Analogií s obdobně koncipovaným pomníkem v Rumburku hádám, že jde o upravený pomník obětem Velké války, a že mu nejspíš leccos z dřívější slávy chybí (viz další text).

Web Spolku pro vojenská pietní místa informuje o existenci pomníku bez bližších podrobností a cituje nápisy:

Na černé desce německy DEN OPFERN DES WELTKRIEGES, na světlé desce česky OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY.

Pomník není evidován v centrální evidenci válečných hrobů.

O pomníku vyšel podrobný text v Bulletinu Společnosti přátel historie města Chrastavy v dubnu 2014, ve kterém je i dobová fotografie, potvrzující mou výše uvedenou domněnku:

Před bočním – jižním – vchodem do chrastavského kostela sv. Vavřince vystavěli němečtí obyvatelé Chrastavy v roce 1925 památník, jako vzpomínku svým padlým spoluobčanům a příbuzným na bojištích 1. světové války. Tento symbolický válečný památník byl slavnostně odhalen 30. srpna 1925 a do dnešních dnů se z původní podoby dochovalo jen jeho torzo.

Vzhled v den odhalení byl následující: Na půlkruhovém soklu v průměru pěti metrů bylo postaveno šest zdobených pískovcových pilířů, nesoucích na ochozu ve výšce přes dva metry plastický nápis „1914 – DEN HELDEN DER HEIMAT. – 1918“ (překlad: 1914 – Hrdinům vlasti – 1918). Na zídce mezi sloupy byla na žulových deskách vytesána jména všech 222 chrastavských obětí této válečné události. Na ploše před půlkruhovým sloupovím byla pak umístěna na soklu s letopočtem 1925 socha klečícího raněného vojáka v přilbě. K soše byly zbudovány tři kamenné schody.

V období po konci druhé světové války nebyl památník zcela zrušen, ale byly zničeny všechny připomínky jeho německého původu – desky se jmény padlých byly odstraněny, plastický nápis z horní části byl odsekán a zničena byla i centrální socha.

Dlouhá léta stával uprostřed zbytku půlkruhového pomníku tmavý třímetrový dřevěný kříž, který sem byl přemístěn ze zrušeného hřbitova v Andělské Hoře.

První studie plánované obnovy tohoto válečného pomníku byly zpracovány již v roce 1999 Ing. arch. Andreou Šamlovou. Ani jedno z navrhovaných řešení obnovy, kde zde měl být umístěn opět kříž, však realizováno nebylo. Pomník se dočkal generální opravy až o tři roky později, kdy město získalo dotaci od Ministerstva obrany ČR z programu „zabezpečení péče o válečné pomníky“ ve výši 1,280.000,-Kč. I tentokrát byly zpracovány A. Šamlovou dva návrhy – jeden s kamenným jehlanem, druhý – realizovaný – se dvěma deskami.

Na dvou kamenných blocích včleněných do původního schodiště jsou umístěny nápisy – na černé leštěné desce ze syenitu „DEN OPFERN DES I. WELTKRIEG“ a na leštěné žule pak český nápis téhož významu „OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY“.

Realizace proběhla ve dvou etapách, včetně úpravy přístupového schodiště i okolí v termínu 20. říjen – 20. prosinec 2002 firmou Torkret z Benátek nad Jizerou.

Místo se v minulosti i v současnosti stává terčem útoků vandalů, kteří pomník všelijak poškozují, stejně jako řadu dalších památek ve městě.

Je tedy otázkou, proč je všemi dostupnými zdroji objekt označován za pomník obětem válek, když byl obnoven do stavu pomníku obětem Velké války…

Series Navigation<< Pomník obětem komunismu v HraběticíchPomník obětem 1. a 2. světové války v Milhostově >>
Tagy