weby pro nejsevernější čechy

Kaple Dvanáctiletý Ježíš v chrámu mezi učenci ve Vtelně

U cesty, vedoucí od kostela Povýšení svatého Kříže ve Vtelně k silnici 27 (Pražská) kolem Mostu ze Vtelna do Velebudic, stojí soubor 4 výklenkových kaplí.

Na konci 80. let 20. století byly z likvidovaných Libkovic ke vtelenskému kostelu Povýšení sv. Kříže přemístěny zbývající čtyři výklenkové kaple z někdejšího souboru představujícího Sedm bolestí Panny Marie.

Původně kaple lemovaly poutní cestu z Libkovic do Mariánských Radčic a byly vystavěny z příspěvků poutníků, s výjimkou prostřední ze sedmi kapliček, která byla zvána opatskou nebo panskou kaplí (Herrenkapelle), protože ji dal postavit opat Jeroným Besnecker; Libkovice totiž byly až do roku 1848 majetkem oseckého kláštera.

V letech 1989 až 1990 zděné cihlové kaple restaurovali akademičtí sochaři Michael Bílek a Bohumil Zemánek.

Tři kaple se bohužel do dnešních dnů nedochovaly. Reliéfní obraz v páté kapli, která byla roku 1940 odklizena, protože spadla, představoval Krista na kříži. Šestá kaple zobrazující snímání Ježíše z kříže byla zbudována v roce 1725, obnovena pak roku 1832 dobrovolníky a udržována. Přesto ji čekal nepříznivý osud. V roce 1915 se sesypala, ještě téhož roku byla opravena. Stála však na velice vlhkém podkladu, takže když se v roce 1940 znovu zřítila, byla též odstraněna. Reliéf v nice sedmé kaple představoval obraz Ježíše Krista v hrobě. Byla zřízena v roce 1725 a tehdejším farářem Prokopem Wolfem vysvěcena. V roce 1832 byla jako ostatní kaple renovována dobrovolníky, roku 1915 pak stavební firmou D. Feber v Teplicích. Výlohy zde rovněž hradil továrník Viktor Schick.

Třetí kaple má v nice výjev Dvanáctiletý Ježíš v chrámu mezi učenci.

V mělké nice třetí kapličky, kterou opět zdobí pilastry s hlavicemi ve stylu napodobujícím iónský řád na nárožích a završuje štít ve tvaru silně profilovaného oslího hřbetu s koulí na vrcholu, je vsazen reliéfní obraz představující dvanáctiletého Ježíše v chrámu mezi učenci. Kaple se tyčila poblíž libkovického kostela.

Památkový katalog:

Soubor tvoří čtyři dochované kaple ze souboru sedmi výklenkových kaplí z let 1724-42 s námětem Sedm bolestí P. Marie. Kaple s kvalitní barokní architekturou i plastickou výzdobou původně stály ve zbořených Libkovicích (těžba uhlí), u cesty do Mariánských Radčic. Dochované kaple byly na současné místo přemístěny rozhodnutím odboru kultury ONV v Mostě čj.: 253/87/Hl z 1. 6. 1987.

Soubor výklenkových kaplí původně tvořilo sedm kaplí, znázorňujících Sedm bolestí P. Marie. Do současnosti se zachovaly pouze čtyři kaple, dnes se nacházející po pravé straně cesty, která vede od kostela Povýšení sv. Kříže ve Vtelně směrem k silnici č. 27 a poté k vodní nádrži Benedikt. Kaple s kamennými zdobnými detaily – sokly, hlavicemi pilastrů a zvlněnými štíty s čučkem, mají v nice kamenné reliéfy se scénami s P. Marií Bolestnou: kaple I. s Obřezáním Krista, kaple II. s Útěkem do Egypta, kaple III. s Dvanáctiletým Ježíšem v chrámu, kaple IV. s Kristem pod křížem.

Třetí barokní kapleze souboru Sedmi bolestí P. Marie z let 1724-42 pochází ze zbořených Libkovic. Má kamenné zdobné detaily – sokl, hlavice pilastrů a štít. V nice je kvalitní kamenný reliéf „Dvanáctiletý Ježíš v chrámu“ – s P. Marií Bolestnou.

Zděná kaple, doplněná kamennými architektonickými detaily, stojí na betonovém podstavci. Přední část kaple má obdélný půdorys, po stranách rozšířený o pilastry, zadní část je zaoblená. Spodek kaple tvoří kamenný sokl, obíhající celou stavbu. Uprostřed přední stěny kaple se nachází velká nika, v níž je umístěný reliéf. Nika má obdélný tvar, nahoře je zakončená do tvaru trojúhelníku s useknutým horním vrcholem, v nějž nika přechází oble. Pod nikou je na stěně vpadlé, na šířku orientované obdélné zrcadlo, s mírně zaobleným přechodem horní a dolní strany v krátkou stranu boční. Oblouk niky, lemovaný širokou šambránou, má paty oddělené plochou římsou, nahoře uprostřed oblouku je hlavní klenák. Po obou stranách niky se nacházejí vždy tři pilastry vedle sebe. Pilastr vedle niky a vedle něj nakoso situovaný pilastr druhý jsou mírně konkávně prohnuté. Rovný třetí pilastr se již nachází na boku stěny kaple. Stejný tvar má i kamenný sokl kaple – zároveň patka pilastrů. Kamenné kompozitní hlavice pilastrů jsou dole oddělené oblou římsou, pod níž je na dříku předního a bočního pilastru střapec, tvořený čtyřmi rostlinnými motivy pod sebou (dolní je nejmenší). Pod jónskou volutou je na hlavici předního a bočního pilastru motiv akantu se stočenými dolními okraji i okrajem horním. Hlavici nahoře ukončuje profilovaná římsa – uprostřed s rozvinutým květem. Střední pilastr má výzdobu odlišnou – je zde mušlovitý (?) motiv, směrem vzhůru se rozšiřující, voluta je stlačená závity k sobě. Nad hlavicemi je kamenný pás kladí, sledující profilaci pilastrů. Kladí nahoře ukončuje bohatě profilovaná římsa. Přední stěnu kaple zakončuje štít zvlněného tvaru, nahoře uprostřed vybíhající do špičky – v přechodu oblých částí ve vrchol se štít zalamuje. Dolní strana štítu se uprostřed zaobleně zvedá, nad hlavním klenákem niky s reliéfem se zalamuje. Mezi mohutnou profilovanou římsou, lemující štít a hlavním klenákem je voluta s kanelovaným povrchem. Na vrchol šítu je posazený hranolový sokl, na němž se nachází čuček v podobě koule.

Ve výklenku kaple je umístěný reliéf s výjevem Dvanáctiletý Ježíš v chrámu. Vlastní reliéf stojí na podstavci, tvořeném dolní římsou a vlastním podstavcem s reliéfní výzdobou. Podstavec je směrem do středu vypouklý, uprostřed má stylizovaný rostlinný motiv – dole s akanty a nad nimi s rozvinutými květy. Po stranách od této výzdoby je podstavec opatřen kanelací, celý hořejšek je rozšířený do zatočení. Vlastní reliéf vyplňuje téměř celý výklenek – až na horní lichoběžník. Reliéf má obdélný tvar s oblými horními rohy. Výjev lemuje rám, nahoře nad středem zalomený. V rámu se nachází zobrazení dvanáctiletého Ježíše, hovořícího s učenci v chrámu. Středem celé kompozice je sedící Ježíš, situovaný en face. Je oblečený do dlouhého šatu s rukávy pod loket. Nohy, pokrčené v kolenou, jsou ode sebe oddálené, pod dolním okrajem oděvu je vidět část bosého pravého chodidla. Pozdvižená pravá paže je ohnutá v lokti vedle těla, ruka ukazuje vzhůru (prsty dnes z větší části chybí). Levá paže není vidět, ruka přidržuje za horní okraj velkou rozevřenou knihu. Kniha, obrácená k pozorovateli hřbetem, se dolním okrajem opírá o Ježíšova stehna. Ježíš má na hlavě, lehce nakloněné k pravému rameni, dlouhé vlasy, splývající na ramena. Oči jsou přivřené a ústa pootevřená. Za hlavou je svatozář, tvořená svazky různě dlouhých paprsků. Ježíš sedí na křesle, připomínajícím spíše než sedací nábytek architektonický článek. Za Ježíšovými zády je opěradlo, které je dole širší, směrem vzhůru se zužuje a nahoře opět rozšiřuje. Konce jsou stočené do volut, boky zdobené rostlinnými motivy, nahoře je velká mušle a pod ní čabraka. Sedadlo stojí na třístupňovém stupínku, jehož stupně se směrem vzhůru zužují. Umístěné je v půlkruhově ukončené nice, nahoře uprostřed s velkým rostlinným motivem se zatočenými konci. Na stěnách vedle niky je polosloup s kompozitní hlavicí, architektura chrámu pokračuje na obou stranách vedle niky půlkruhově zakončeným obloukem (z nějž je vidět pouze část). Na levé straně je v oblouku otvor, lemovaný klenáky. Podlahu chrámu tvoří čtvercové dlaždice.

S Ježíšem je v chrámu celkem osm osob, rozdělených do dvou skupin. Vlevo od Ježíše (z hlediska pozorovatele) je P. Marie se sv. Josefem a dále tři učenci, vpravo od Ježíše jsou další tři učenci. Na levém okraji levé skupiny se nachází P. Marie a za ní sv. Josef. Z P. Marie je vidět pouze malá horní část těla a hlava, obrácená k Ježíšovi – tj. do pravého profilu. Na hlavě má Marie roušku, splývající na záda, za hlavou je paprsčitá svatozář. Oči hledí k Ježíšovi, ústa jsou pootevřená. Do Mariiny hrudi je vetknutý meč, jehož ostří i jilec směřují šikmo nahoru doprava (z hlediska pozorovatele – mezi hlavou P. Marie a vedle stojícím učencem). Za P. Marií je hlava sv. Josefa, situovaná téměř čelně (jen velmi mírně natočená k Ježíšovi). Světec má dlouhé vlnité vlasy, sčesané z čela, na bradě je krátký plnovous. Oči jsou otevřené, ústa pootevřená. Za hlavou je plošná svatozář. Levou skupinu reliéfu doplňují tři postavy učenců. Vpředu se nachází muž, sedící v pravém profilu na stoličce. Ze stoličky je vidět pouze bok a dvě nohy, dole zahnuté vnějším směrem. Muž je oblečený do šatu s dlouhými rukávy a pláště (?) s rukávy po loket, kolem krku má okruží. Sedí s nohama, ohnutýma v kolenou, pod dolním okrajem oděvu jsou vidět části vysokých bot na podpatku. Pravá paže je ohnutá v lokti před tělem, ruka drží za horní okraj velkou rozevřenou knihu. Muž má knihu dolním rohem opřenou na levé noze. Hlava je značně zakloněná, oči hledí k Ježíšovi, na bradě je plnovous. Vlevo za tímto mužem (z hlediska pozorovatele) je druhý učenec, z něhož je vidět část postavy. Starší muž, pravděpodobně stojící, je situovaný v pravém poloprofilu. Oblečený je do šatu s dlouhými rukávy. Pravá paže je ohnutá v lokti před tělem, předloktím a rukou přidržuje muž u těla velkou zavřenou knihu. Na hlavě s čelní pleší jsou delší rovné vlasy, na bradě pak plnovous. Na čele má muž vodorovné vrásky, ústa jsou značně pootevřená. Vzadu, vpravo od P. Marie (tj. mezi P. Marií a Ježíšem) je hlava třetího učence – situovaná téměř v pravém profilu. Z mužovy postavy je vidět pouze malá část pod krkem a dále ruka, na níž spočívá rozevřená kniha (prsty jsou natažené). Hlava je mírně pozdvižená, oči hledí k Ježíšovi. Muž má dlouhé vlasy, sčesané za ucho, na bradě je krátký plnovous. Na pravé straně reliéfu je druhá skupina učenců, rovněž tříčlenná. Vpředu sedí v levém poloprofilu muž, oblečený do volného dlouhého šatu s dlouhými rukávy. Obě nohy, ohnuté v kolenou, jsou od sebe oddálené, pod dolním okrajem oděvu je vidět levá bota – vysoká a na podpatku. Levá paže je ohnutá v lokti před tělem, ruka s nataženými prsty a výrazně oddáleným palcem drží silnou otevřenou knihu. Na předkloněné hlavě má učenec nízkou čepici, pod níž jsou zčásti vidět vlasy. Oči hledí do knihy, ústa jsou dosti pootevřená, na bradě je dlouhý rovný plnovous. Na podlaze před mužem šikmo leží dvě knihy vedle sebe. Za mužem stojí zbývající dva učenci vedle sebe. Muž blíže rámu reliéfu je situovaný v levém poloprofilu. Z postavy je vidět pouze malá část s levou rukou, která dlaní s nataženými prsty přidržuje menší rozevřenou knihu. Na mírně nakloněné hlavě je čepice, na bradě krátký plnovous. Muž má na čele vodorovné vrásky, oči jsou přivřené, ústa pootevřená. Vlevo od něj je čelně stojící třetí učenec, oblečený do šatu s dlouhými rukávy (vidět je pouze horní část postavy). Pravá paže je ohnutá v lokti před tělem, ruka není vidět. Na mírně zakloněné hlavě, natočené k pravému rameni, jsou dlouhé rovné vlasy a dlouhý zvlněný plnovous. Muž hledí k Ježíšovi, ústa má pootevřená. Zaoblená zadní strana kaple je bez výzdoby, podepřená je pilířem, sahajícím pod polovinu výšky stěny. Na kamenný štít navazuje vzadu rovněž zaoblená část, pokrytá taškami bobrovkami.

Series Navigation<< Kaple Nesení kříže ve VtelněKaple Útěk do Egypta ve Vtelně >>
Tagy