weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Jana Nepomuckého jižně od Jarpic

Na jižním okraji Jarpic u silnice, směřující do Vyšínku, stojí skryta v porostu kaple svatého Jana Nepomuckého.
Kaple stojí dle terénní situace na začátku zaniklé nepoužívané cesty. Je tedy výhodnější uhnout ze silnice na pěšinu hned za posledním domem obce a z ní pak ke kapli, než pokračovat po silnici a svahem se porostem brodit ke kapli z boku.

Kaple je kulturní památkou:

Drobná kaple sv. Jana Nepomuckého je situovaná na návrší v jižní části obce. Drobná stavba postavená na oválném půdorysu, respektive obdélném s konvexně vydutými boky, má delší osu orientovanou ve směru S-J a vstup obrácený k východu. V rizalovitě zdůrazněném průčelí je umístěn pravoúhlý portál lemovaný lištou s uchy a kapkami. Nároží průčelí lemují jednoduché lizény, které vedou až ke korunní profilované římse. Římsa obíhá po celém obvodu stavby a nese zvalbenou střechu pokrytou pálenými taškami bobrovkami. Nad rozalitem průčelí se zvedá půlkruhově ukončený štít s mírně konkávně projmutými bočními křídly. V ose štítu je prolomen oválný otvor. Stavba byla postavena v roce 1725.

Původní evidenční list památky:

1967: Drobná stavba čtvercového půdorysu s konvexně vydouvanými boky a závěrem. Čelo ploché, členěné prostým pravoúhlým venýřem, který je flankován, jednoduchými pilastry; podpírají profilovanou a po obvodu stavby obíhající a zalamovanou korunní římsu, nesoucí valbovou stříšku, krytou taškami. Průčelí je nad korunní římsu protaženodo drobného, kasulově vykrajovaného štítu s oválným okénkem.

Postaveno v r. 1725. Na oltáříku krásně vyřezávaný barokový rám – lidová práce a soška sv. Jana Nepomuckého asi 120 cm vysoká. Stavba je po opravě. Zbývá ještě opravit a doplnit tašky na římse.

Doplňkový evidenční list:

Kaple stojí na návrší na okraji lesíka, lemujícího zástavbu vsi na J-straně. Kaple má oválný půdorys s delší osou, orientovanou ve směru S-J a vstupem obráceným k východu. Zdivo je z lomového kamene. Průčelí máji vápenné omítky a jsou obílena. Interiér s plochým dřevěným stropem je bez oken. Zadní stěna je členěna nikou pro plastiku světce. Dlažba v prostoru kaple je ze čtvercových cihelných dlaždic. V exteriéru se půdorys kaple jeví jako průnik oválu a obdélníka. Obdélný půdorys se ve hmotě kaple projevuje rizalitem vstupního průčelí a nárožími, členícími oválnou stěnu na opačné straně. Horizontálně jsou průčelí členěna odsazeným soklem a profilovanou korunní římsou, která obíhá i rizalit. Rizalit, členěný v ose obdélným kamenným portálem s lištou, uchy a kapkami, je lemován lizénami a vyvrcholen oble vykrajovaným štítem, ukončeným půlkruhovým obloukem s profilovanou římsou. V ose štítu je prolomen oválný otvor, jehož šambrána je otlučena. Zvalbená střecha má pálenou taškovoukrytinu.

Další zdroje:

V kapličce byl umístěn malý zvon, který dostal název Urban. Ten však byl již v roce 1738 ukraden (takže krádeže v kostelech a kaplích není až současná specialita). Roku 1772 vytryskly pod kapličkou prameny a stavbu značně poničily. Roku 1782 však byla kaplička opravena. V tomtéž roce nahrazena původní socha sv. Jana Nepomuckého novou sochou z kmetiněvského kostela. Socha sv. Jana Nepomuckého a oltář z kaple ukradeny r. 1994.

Kaple sv. Jana Nepomuckého byl opravena roku 2009. Majitelkou kaple je paní Váňová, které je již osmdesát let. V současné době (2013) však kaple zase začíná chátrat.

Z historie:

Jarpice mají památnou kapličku sv. Jana Nepomuckého na kopci nade vsí. Pochází z počátku XVIII. století, vystavěna slohem herokovým. V kapličce byl malý zvon, který po deseti letech byl ukraden. Roku 1772 vytryskly pod kapličkou prameny a zdivo se rozpustilo. Roku 1782 sedlák Hora kapličku opravil, v pozdější době péči převzali majitelé statku č. 36.

Series Navigation<< Kaple svatého Isidora v JarpicíchHrobka Kinských na hřbitově Šlapanice (u Budenic) >>
Tagy