weby pro nejsevernější čechy

Kostel Nejsvětější Trojice v Místě

Blízko centra obce Místo se mezi místním parkem a hřbitovem nachází kostel Nejsvětější Trojice.

Dle wiki a dalších zdrojů:

Kostel Kostel Nejsvětější Trojice je římskokatolický filiální kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici v Místě v okrese Chomutov. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka.

Původní kostel v Místě stával na návsi. Po jeho zboření ho nahradila dřevěná kaple a tu v letech 1691–1692 postavený barokní kostel na jihovýchodním okraji vesnice. Do roku 1853, kdy se stal farním kostelem, byl filiálním ke kostelu svatého Petra a Pavla v Prunéřově.

Jednolodní kostel má obdélný půdorys s pravoúhlým presbytářem. Presbytář i západní průčelí jsou ukončeny štítem, ale nad presbytář navíc vybíhá sanktusová vížka. K jižní straně presbytáře je přiložena sakristie zaklenutá klášterní klenbou s lunetami. Fasády jsou členěny lizénami a interiér osvětlují půlkruhová okna. Před západní průčelí předstupuje polygonální předsíň z poloviny osmnáctého století.

Hlavní sloupový oltář z poloviny osmnáctého století je barokní a zdobí ho sochy od Jakuba Eberleho z doby okolo roku 1760. Další dva boční oltáře z konce osmnáctého století jsou zasvěceny svatému Janovi a Panně Marii. Zařízení doplňuje kazatelna z konce sedmnáctého století zdobená řezbami a mramorová křtitelnice z roku 1572. Na konci dvacátého století byly cenné součásti z kostela odvezeny.

U kostela stojí barokní sloup Nejsvětější Trojice z roku 1724, který původně stával na návsi. Do Místa byla přesunuta řada drobných památek z vesnic zničených těžbou uhlí v lomu Nástup. Část z nich byla umístěna do okolí kostela. Jsou to dva kamenné kříže, z nichž jeden je chráněn jako kulturní památka.

Kostel je kulturní památkou:

Kostel staršího založení, jehož dnešní podoba je dána úpravami z let 1691-1692 a z 19. století. Na loď bez věže navazuje odsazený presbytář, který je ukončený pravoúhle a završen sanktusníkem. Fasáda je členěna širokými pilastry. Štít zdoben čučky.

Obecně platí, že kostely patří k nejvýznamnějším a dominantním památkám v obci, což platí i pro kostel Nejsvětější Trojice. Památkové hodnoty objektu spočívají v dochování řady autentických konstrukcí (zdivo, klenby …) a prvků (výplně otvorů, kamenické články …) s vysokou vypovídací schopností o stavebněhistorické genezi objektu a historickém stavitelství všeobecně. Řada z nich zvyšuje díky dochování historicky tradičního materiálu výplní i konstrukcí i estetickou hodnotu objektu.

Kostel je jednolodní, s lodí na půdoryse obdélníka a s odsazeným téměř obdélným presbytářem na jihovýchodě. K jihozápadní straně presbytáře přiléhá obdélná sakristie, do osy severozápadního průčelí lodi byla přistavěna pětiboká předsíň. Loď i presbytář jsou kryty sedlovými střechami, z nichž ta nad presbytářem je ve hřebeni prostoupena sanktusovou vížkou. Sakristie i předsíň jsou kryty střechami sedlovými. Střešní krytinu tvoří plechové šablony.

Hlavní (severozápadní) průčelí je tříplánové. Přední plán, severozápadní průčelí předsíně, je prolomeno v ose obdélným dveřním otvorem s půlkruhovým záklenkem, s pískovcovým ostěním s ušima, které je obíhané páskem, dveřní výplň tvoří dvoukřídlé dřevěné dveře kombinující svlakovou a rámovou konstrukci. Postraní zešikmení jsou prolomeny po jednom půlválcovém výklenku zakončenými konchou. Průčelí je zakončeno fabionovou římsou. Průčelí je v nárožích zvýrazněno lizénami. Prostřední plán, severozápadní průčelí lodi, je vertikálně členěno plochými pilastry na tři pole, z nichž prostřední širší je prolomeno jedním půlkruhovým okenním otvorem. Pilastry vynášejí profilovanou korunní římsu, nad níž byl vystavěn zděný štít sedlové střechy, který je členěn pěti hranolovými sloupky vrcholícími pískovcovými koulemi s výjimkou prostředního jenž je ukončen kamenným křížem. Zadní plán, severozápadní průčelí sakristie, je ze stran vymezeno plochými lizénami a prolomeno jedním obdélným okenním otvorem s pískovcovým ostěním obíhaným páskem. Průčelí vrcholí profilovanou korunní římsou. Pravé (jihozápadní) průčelí je čtyřplánové. Prvním plánem, jihozápadním průčelím sakristie, neprostupuje žádný otvor. Druhý plán, jihozápadní průčelí lodě, je členěno čtyřmi pilastry do tří polí, která jsou prolomena po jednom půlkruhovém okenním otvoru, které jsou vyplněny dřevěnými okny dělenými v polovině výšky poutcem na hodní a spodní dvoukřídlé pole s křídly členěnými příčlemi do kříže na čtyři tabule. Pod jihovýchodním okenním otvorem byl prolomen obdélný vstup s profilovaným pískovcovým ostěním s ušima. Výplň tvoří dřevěné dvoukřídlé dveře kombinující opět rámovou a svlakovou konstrukci. Třetím plánem, jihozápadním průčelím presbytáře, prostupuje jeden půlkruhový okenní otvor shodný s okenními otvory lodi. Čtvrtým plánem, jihozápadním průčelím předsíně, prostupuje oválný okenní otvor. Levé (severovýchodní) průčelí je tříplánové. Přední plán, severovýchodní průčelí lodi a prostřední plán, severovýchodní průčelí presbytáře, jsou zcela identické s jihozápadním průčelím. Zadní plán, severovýchodní průčelí předsíně, je prolomeno jedním obdélným dveřním otvorem s profilovanou šambránou a oválným nadsvětlíkem s profilovanou šambránou. Dveře jsou rámové konstrukce. Zadní (jihovýchodní) průčelí je tříplánové. Předním plánem, jihovýchodním průčelím presbytáře, který je ze stran vymezen velice širokými pilastry, prostupuje jeden oobdélný okenní otvor s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň je shodná s okny lodě. Trojúhelný štít vrcholí kamennými koulemi. Prostřední plán, jihovýchodní průčelí sakristie, je shodné s jeho severozápadním průčelím. Zadním plánem, jihovýchodním průčelím presbytáře, neprostupuje žádný otvor.

Plochostropá loď je od jihozápadu a severovýchodu osvětlována třemi půlkruhovými okenními otvory s dovnitř rozevřenými špaletami a klesajícím parapetem, shodným okenním otvorem je osvětlována i od severozápadu, odkud je veden obdélný vstup s půlkruhovým záklenkem do předsíně. Ze špalet je vedena dvojice osových přímých schodišť na kůr. Na jihovýchodě je loď spojena s presbytářem mírně stlačeným vítězným obloukem. Presbytář je rovněž plochostropý s fabionem. Osvětlován je od jihovýchodu, jihozápadu a severovýchodu po jednom okenním otvoru. Na jihozápadě je spojem obdélným dveřním otvorem se sakristií. Sakristie je zaklenuty klášterní klenbou se čtyřmi pětibokými výsečemi nad segmentovými oblouky lunet. Osvětlena je od severovýchodu a jihozápadu. Předsíň je rovněž plochostropá.

Původní evidenční list památky zde ->

Series Navigation<< Kaple Nejsvětější Trojice u LemberkuSkalní kaple Nejsvětější Trojice nad Křížovou cestou v Kamenickém Šenově >>
Tagy