weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatého Antonína Paduánského v Heřmanicích v Podještědí

Ve středu obce Heřmanice v Podještědí u krátké odbočky z hlavní silnice stojí kostel svatého Antonína.

Výběr info z netových zdrojů:

Kostel svatého Antonína Paduánského v Heřmanicích v Podještědí je římskokatolická sakrální stavba z roku 1896. Jedná se o filiální kostel římskokatolické farnosti Jablonné v Podještědí, který se nachází ve středu obce Heřmanice v Podještědí, jihozápadně od hlavní komunikace. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Kostel byl vystavěn místním převážně německým obyvatelstvem. Prochází postupnou rekonstrukcí, byla opravena střecha a omítnuta věž kostela, další stavební práce probíhají také v interiéru kostela. 

Kostel je obdélný, neorientovaný. Stavba je zakončena pětibokým kněžištěm. Střecha kostela je sedlová, krytá tmavě glazovanými taškami. Boční průčelí je rozčleněno třemi gotizujícími okny s lomenými oblouky. Okna mají obloučkový vlys v maltě. Stejná okna jsou i v presbytáři, k němuž po stranách symetricky přiléhají přístavby sakristie a předsíně, které mají valbové střechy. V jihozápadním průčelí se vstupem do kostela je předsazená hranolová věž, která je zakončena jehlancovou střechou s dřevěnou lucernou a makovicí.

Členění fasády a jednotlivé umělecko-řemeslné prvky ladí s novogotickým slohem stavby. Před opravou byla omítka je velmi poškozená (až na zdivo), ale bylo zřejmé, že původní nátěr kostela byl červený. Zbytky zařízení kostela jsou novogotické, prostého stylu.

Web o Lužických horách doplňuje:

Nad vstupním portálem je světlík s rozetovým oknem. Loď osvětluje šest vysokých oken s lomenými oblouky, jejichž horní část je vyplněna barevnými vitrážemi, a další dvě okna jsou v presbytáři. Uvnitř nad vchodem je kruchta s dřevěnou balustrádou, podepřená dvěma sloupy, v lodi jsou původní lavice, dva malé boční oltáře, obrazy Křížové cesty a v presbytáři stojí oltářní stůl. Ve věži se dochoval zvon z roku 1928 od čekobudějovického zvonaře Rudolfa Pernera. V letech 2010-2017 byl zchátralý kostelík opraven a příležitostně se v něm pořádají různé církevní a kulturní akce.

Jak výše řečeno, jedná se o kulturní památku, ale docela čerstvou (chráněno od 14. 4. 2005, v rozhodnutí v památkovém katalogu zapsáno jako kaple):

Hladce omítnutá neorientovaná stavba obdélného půdorysu s polygonálním závěrem. Kostel je krytý sedlovou střechou, nad sakristií a kněžištěm jednostranně zvalbenou. Střešní krytinou jsou tašky. V exteriéru se výrazně uplatňují pseudogotické architektonické články. Po stranách kněžiště je přistavěna sakristie. Hlavní průčelí, obrácené k SV, je uprostřed zvýrazněno hranolovou věží, která je zakončena jehlancovou střechou s lucernou a makovicí. V přízemí věže je nad třemi schodišťovými stupni posazen ve špaletě hlavní portál. Dveře jsou dvoukřídlé, s krycí lištou, se čtyřmi gotizujícími zrcadly. Ve spodní části jsou pův. zrcadla poškozena. Kování dveří původní. Nade dveřmi je světlík v hluboké špaletě ve tvaru sférického trojúhelníku, osazený středovou rozetou v dřevěném rámu. První patro věže je pak dále členěno ve třech stranách gotickými lomenými okny v nestejné výšce, je zakončené kordonovou římsou, nad níž jsou ve všech stranách trojúhelné tympanony, na které navazuje jehlancová střecha, završená dřevěnou prořezávanou lucernou, na které je malá oplechovaná jehlancová stříška, zakončená makovicí a latinským kovaným křížkem. Tytéž křížky jsou umístěny na hřebeni střechy nad závěrem lodi a presbyteria. Pod korunní římsou je ornamentální pás lomeného obloukového vlysu. Loď kostela je z každé strany prolomena třemi okny s lomeným obloukem. V horní části oken jsou motivy jeptišky, kružby vyplněny barevnými vitrážemi. Z předsíně i sakristie vedou ven ve špaletě s lomeným obloukem zasazené jednokřídlé dveře. Oba tyto přístavky jsou v závěru doplněny lomenými okny, okna shodná s okny lodi jsou osazena i do obou okosených stěn presbyteria kaple. Interiér kostela je plochostropý, presbytář sklenut konchou. Zděná kruchta nesena dvěma sloupy, zábradlí je tvořeno dřevěnou balustrádou.

Jedná se o hodnotnou, stylově výraznou, sakrální stavbu, dochovanou v původní podobě bez rušivých novodobých zásahů. V kapli se zachoval i soudobý mobiliář, který je hodnotným příkladem tvorby regionálních umělců a významnou součástí historického vybavení venkovské kaple.

Series Navigation<< Zaniklá kaple v Ladech v PodještědíKostel svatých Šimona a Judy v Lipové u Šluknova >>
Tagy