weby pro nejsevernější čechy

Hrobka rodiny Handschke (Polevsko)

V areálu kostela Nejsvětější Trojice v Polevsku se nachází v jeho východní části prazvláštní stavba – hrobka rodiny Handschke.

Kostel stojí v mírném svahu, hřbitov kolem něho je proto na svažité straně vyrovnán kamennou zdí. K ní na úrovni kostelní věže přiléhá stavba hrobky, která má vchod ze hřbitova hřbitova, ale pod jeho úrovní další patro na úrovni původního terénu. Jedná se o neogotickou stavbu z roku 1898, kterou nechal vybudovat sklářský podnikatel z Polevska Rudolf Handschke.

Osmiboká novogotická kaple s vitrážovými okny má na vrcholku věžičku s jehlanovou stříškou a pod podlahou je klenutá pohřební komora, přístupná vnitřním schodištěm. V letech 2007 – 2010 byla zchátralá hrobka zrekonstruována.

Sic rekonstruována nedávno, složitý tvar a umístění se na stavbě projevují negativně – při bližším pohledu už jsou opět znatelná místa chátrání.

V Památkovém katalogu je zahrnuta bez jakékoli zmínky do areálu kostela, proto je třeba hledat informace jinde (s pomocí informací na tabulích kolem kostela).

Hrobka je postavena v podobě dvouúrovňové centrální neogotické kaple východně od kostela Nejsvětější Trojice na okraji terénní terasy sloužící jako hřbitov. Celý areál kostela se hřbitovem je zapsanou kulturní památkou.

Hrobku nechal postavit místní sklářský podnikatel Rudolf Handschke v roce 1898 po smrti svého syna Jussela jako rodinnou hrobku pro všechny příslušníky rodu.

Kaple má polygonální osmiboký půdorys. Převýšenou vertikální hmotu kaple tvoří osm průčelí se strmými sedlovými střechami seskupenými kolem svislé osy. Hřebeny vedlejších stříšek dosahují různých úrovní a vytvářejí dojem vzájemně se prostupujících čtyř stavebních hmot. Ve vrcholu křížení střechy vystupuje zděná čtyřboká věžička s otevřenou lucernou vrcholící jehlancovým zakončením krytým ze všech stran strmým trojúhelníkovým štítkem. Všechny stěny kaple jsou odlehčeny velikými lomenými okny s vitrážovým zasklením. Okna mají drobné omítkové šambrány s profilací. Nároží kaple jsou opatřena dvakrát odstupněnými opěráky. Ve stěně směřující ke kostelu je velký vstupní otvor s původními dřevěnými dveřmi a proskleným nadsvětlíkem. Nad vstupem je nápis „Ruhestätte der Familie Rudolf Handschke“. Střecha je pokryta pálenými bobrovkami. Ve vrcholu věžičky je osazena makovice s křížem. Štíty jsou ukončeny profilovanými římsami a vrcholí gotickými kytkami. Kaple je omítaná a opatřená krycím nátěrem v barvě bílé, šambrány a římsy jsou cihlově červené. Před vstupním průčelím je vybudována drobná terasa se schodištěm a litinovým ozdobným oplocením.

Hrobka je postavena do poměrně vysoké terasy. Nad úroveň terénu hřbitova vystupuje její horní úroveň sloužící jako zádušní kaple, zatímco spodní podlaží sloužilo jako vlastní pohřební komora k uložení rakví s ostatky. Horní kaple má strop v podobě falešné dřevěné omítané klenby. Podlaha je z ornamentálních betonových dlaždic. Uprostřed podlahy je litinová mříž kryjící obdélný otvor vedoucí ze spodního podlaží. Při východní stěně vede úzké betonové schodiště do pohřební komory ve spodním podlaží. Komora je zaklenuta segmentovými cihelnými klenbami do traverz, osvětlena je dvěma obdélnými okénky od jihu. Od schodiště je uzavíratelná dřevěnými dveřmi. Do stěn komory jsou zazděny ocelové traverzy jako nosníky pro uložení rakví.

Stavba je hodnotným příkladem funerální stavby demonstrující hospodářský a kulturní význam rodiny podnikatele usazeného v obci. Má vysokou hodnotu jak architektonicko-uměleckou (ztvárnění, umělecké vitráže v oknech), tak kulturně-historickou, úzce spjatou s danou lokalitou.

Series Navigation<< Hrobka rodiny Preidl (Česká Kamenice)Knäspelova kaple u Polevska >>
Tagy