weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Vavřince na hřbitově v Libochovicích

V prostoru hřbitova v Libochovicích stojí kaple svatého Vavřince, která je většinou pramenů označována za kostel.

Hřbitov je rozdělen na dvě části, oddělené procházející Čechovou ulicí, která se na okraji Libochovic mění na silnici č. 237 do Klapého. Kaple-kostel stojí na jihovýchodní straně větší části hřbitova. Jak řečeno, většina zdrojů hovoří o kostele (včetně Památkového katalogu), v evidenci litoměřické diecéze je však stavba evidována jen jako kaple.

Z různých netových zdrojů:

Kaple svatého Vavřince (liturgicky), nazývaná též obecně kostel svatého Vavřince, je barokní sakrální stavbou stojící na hřbitově v Libochovicích. Od roku 1964 je chráněna jako kulturní památka.

Kaple (délka 14 m, šířka 7,6 m)byla postavena v letech 1720–1722 roudnickým stavitelem Petrem Pavlem Columbanim na místě staršího kostela z roku 1601. V roce 1868 byla stavba zásadně opravena, další velké opravy proběhly na počátku devadesátých let 20. století.

Kaple je jednolodní, orientovaná, obdélná, s hladkým oblým závěrem. Jako stavební materiál byl použit lomový kámen, který je omítnutý. Boční fasády jsou s hladkými pilastry a polokruhově zakončenými okny. Východní nároží jsou vyhloubena, na stěnách mezi nimi a závěrem se nachází dvojice lizén. Na hlavním průčelí se středním vyžlabeným rizalitem a bočními, dvakrát konkávně prohnutými částmi, jsou lizénové rámce, obdélný portál a segmentově zakončené slepé okno. Prohnutý štít je s lizénami, vpadlým polem a nikou se sochou sv. Vavřince zakončen zalamovaným trojúhelným nástavcem. Portál je opatřen Ježíšovým monogramem IHS.

Uvnitř je valená klenba s lunetami. Na stěnách jsou dvojice pilastrů s úseky kladí. V závěru se nachází mělká apsida. Zděná kruchta spočívá na dvou sloupech. Kruchta má hladkou, zprohýbanou poprsnici.

Hlavní oltář je barokní z počátku 18. století s obrazem sv. Vavřince v bohatém akantovém rámu a obrazem Nejsvětější Trojice v nástavci. Na predelle je obraz Poslední večeře z roku 1605 se znakem hejtmana Jana Kavkovce (Kavky). Varhany jsou raně barokní s boltcovým ornamentem.

Jako kulturní památka je hřbitovní kaple chráněna v rámci širšího areálu:

kostel sv. Vavřince

Jednolodní kostel s hladkým oblým závěrem a dynamicky prohýbaným hlavním průčelím. To ukončeno trojúhelně štítem s nikou se sochou sv. Vavřince. Boční průčelí jsou členěna lizénami a vloženými polokruhovými okny. V interiéru lunetové klenby.

ohradní zeď

Ohradní zeď vymezující hřbitovní areál kolem kostela je postavena z opukových kopáků, s betonovými deskami na koruně. Lokálně patrné relikty hrubé strhávané omítky.

brána

Vjezd vymezen dvojicí hranolových zděných omítaných sloupů s římsovými hlavicemi a betonovými jehlancovými stříškami. Ze hřbitovní strany jsou sloupky v nároží probrány ústupkem pro zavěšení dvoukřídlé novodobé brány.

náhrobek Wáclawa Olivy

Pískovcový náhrobek Václava Olivy z roku 1742, obnovený v roce 1834. Obdélná deska s bočními volutovými konzolkami uší, nad nimi vejcovcová římsa s obloučkovým reliéfem. V ploše reliéf Božího oka s nápisovým polem s patriarchálním křížem při patě.

náhrobek Weroniky Paskowé

Pískovcový kříž s nápisovou kartuší náhrobku Veroniky Paskové z roku 1707. Na volutovém podstavci s nápisovým polem a reliéfem lebky postavena volutová nápisová kartuš, z níž vyrůstá kříž s trojlistými konci břeven a iniciálou IHS v ploše.

náhrobek Josefa Kruchiny ze Švanbergu

Pískovcový náhrobek Josefa Kruchina ze Švambergu z roku 1844. Hranolové tělo, s nápisovou deskou a erbem nad ní, ukončeno mohutným nástavcem s nárožními akroteriemi a trojúhelnými štítky. Ve středu na soklu vztyčen litinový kříž s korpusem Krista.

Series Navigation<< Márnice na hřbitově v LibochovicíchKostel Narození svatého Jana Křtitele v Klapém >>
Tagy