weby pro nejsevernější čechy

Kaple Obřezání Krista ve Vtelně

U cesty, vedoucí od kostela Povýšení svatého Kříže ve Vtelně k silnici 27 (Pražská) kolem Mostu ze Vtelna do Velebudic, stojí soubor 4 výklenkových kaplí.

Na konci 80. let 20. století byly z likvidovaných Libkovic ke vtelenskému kostelu Povýšení sv. Kříže přemístěny zbývající čtyři výklenkové kaple z někdejšího souboru představujícího Sedm bolestí Panny Marie.

Původně kaple lemovaly poutní cestu z Libkovic do Mariánských Radčic a byly vystavěny z příspěvků poutníků, s výjimkou prostřední ze sedmi kapliček, která byla zvána opatskou nebo panskou kaplí (Herrenkapelle), protože ji dal postavit opat Jeroným Besnecker; Libkovice totiž byly až do roku 1848 majetkem oseckého kláštera.

V letech 1989 až 1990 zděné cihlové kaple restaurovali akademičtí sochaři Michael Bílek a Bohumil Zemánek.

Tři kaple se bohužel do dnešních dnů nedochovaly. Reliéfní obraz v páté kapli, která byla roku 1940 odklizena, protože spadla, představoval Krista na kříži. Šestá kaple zobrazující snímání Ježíše z kříže byla zbudována v roce 1725, obnovena pak roku 1832 dobrovolníky a udržována. Přesto ji čekal nepříznivý osud. V roce 1915 se sesypala, ještě téhož roku byla opravena. Stála však na velice vlhkém podkladu, takže když se v roce 1940 znovu zřítila, byla též odstraněna. Reliéf v nice sedmé kaple představoval obraz Ježíše Krista v hrobě. Byla zřízena v roce 1725 a tehdejším farářem Prokopem Wolfem vysvěcena. V roce 1832 byla jako ostatní kaple renovována dobrovolníky, roku 1915 pak stavební firmou D. Feber v Teplicích. Výlohy zde rovněž hradil továrník Viktor Schick.

První kaple, nejblíže ke kostelu, je kaple Obřezání Krista (ach, ta ironie – ano, Ježíš byl Žid, a byl obřezán…)

Reliéfní obraz v arkádové nice první ze čtyř kaplí představuje obřízku Krista v chrámu. Tato kaplička původně stála v Libkovicích za železničním přejezdem u silnice z Mariánských Radčic, naproti domu čp. 133. Byla vystavěna po roce 1720 na příkaz opata Benedikta Littweriga tehdejším mariánskoradčickým farářem Prokopem Wolfem. Kaple je členěna pilastry s hlavicemi ve stylu napodobujícím iónský řád a ukončena segmentovým štítem s volutami. Stříšku původně zdobily další sochy.

Památkový katalog:

Soubor tvoří čtyři dochované kaple ze souboru sedmi výklenkových kaplí z let 1724-42 s námětem Sedm bolestí P. Marie. Kaple s kvalitní barokní architekturou i plastickou výzdobou původně stály ve zbořených Libkovicích (těžba uhlí), u cesty do Mariánských Radčic. Dochované kaple byly na současné místo přemístěny rozhodnutím odboru kultury ONV v Mostě čj.: 253/87/Hl z 1. 6. 1987.

Soubor výklenkových kaplí původně tvořilo sedm kaplí, znázorňujících Sedm bolestí P. Marie. Do současnosti se zachovaly pouze čtyři kaple, dnes se nacházející po pravé straně cesty, která vede od kostela Povýšení sv. Kříže ve Vtelně směrem k silnici č. 27 a poté k vodní nádrži Benedikt. Kaple s kamennými zdobnými detaily – sokly, hlavicemi pilastrů a zvlněnými štíty s čučkem, mají v nice kamenné reliéfy se scénami s P. Marií Bolestnou: kaple I. s Obřezáním Krista, kaple II. s Útěkem do Egypta, kaple III. s Dvanáctiletým Ježíšem v chrámu, kaple IV. s Kristem pod křížem.

První barokní kapleze souboru Sedmi bolestí P. Marie z let 1724-42 pochází ze zbořených Libkovic. Má kamenné zdobné detaily – sokl, hlavice pilastrů a zvlněný štít s čučkem. V nice je kvalitní kamenný reliéf „Obřezání Krista“ – s P. Marií Bolestnou.

Zděná kaple, doplněná kamennými architektonickými detaily, stojí na betonovém podstavci. Přední část kaple má obdélný půdorys, po stranách rozšířený o dva pilastry (jeden z nich je sdružený), zadní část je zaoblená. Spodek kaple tvoří kamenný sokl, obíhající celou stavbu – na bocích je dvojstupňový (tj. vyšší), vpředu a vzadu jednostupňový. Uprostřed přední stěny se nachází velká obdélná, nahoře půlkruhově zakončená nika, v níž je umístěný reliéf. Pod nikou je na stěně vpadlé, na šířku orientované obdélné zrcadlo – s oblým přechodem horní a dolní strany v krátkou stranu boční. Oblouk niky, lemovaný širokou šambránou, má paty oddělené profilovanou římsou, nahoře uprostřed oblouku je hlavní klenák. Nika je po obou stranách lemovaná vždy dvěma pilastry, jejichž patku tvoří sokl kaple. Pilastr vedle niky je sdružený, vnější pak jednoduchý. Kamenné kompozitní hlavice pilastrů jsou dole oddělené oblou římsou. V dolní části hlavice jsou symetricky provedené akantové úponky, tvořící dva stejné motivy vedle sebe, nahoře – nad profilovanou římsou – je voluta. Uprostřed horní římsy hlavice je rozvinutý květ. Reliéfní výzdobu, obdobnou jako hlavice, má také horní část stěny kaple mezi sdruženým a jednoduchým pilastrem – zde je v dolní části uprostřed rozvinutý květ, po jeho stranách pak akanty. Nad hlavicemi je kamenný pás kladí, dole oddělený bohatě profilovanou římsou. Přední stěnu kaple ukončuje kamenný štít, dole uprostřed (nad obloukem niky) vzdutý a nahoře zaoblený do segmentového oblouku. Štít lemuje profilovaná římsa – dole se zalamující nad pilastry a nahoře stočená do voluty. Na vrchol šítu je posazený sokl s širší dolní částí a směrem vzhůru se konkávně zužující, na soklu se nachází čuček.

Ve výklenku kaple je umístěný reliéf s výjevem Obřezání Krista. Stojí na podstavci, tvořeném dolní římsou, konvex-konkávní částí, zdobenou zvlněným dekorem, a užší horní římsou. Vlastní reliéf, o dost nižší než výklenek, má obdélný tvar – nahoře s dovnitř vykrojenými rohy, dole s rohy zaoblenými. Výjev lemuje profilovaný rám. Reliéf zobrazuje obřezání Krista v chrámu. Uprostřed scény je dvojitý stupínek, na němž stojí obdélný stůl – na nohách, dole zahnutých směrem vně (vidět jsou pouze dvě přední). Stůl, pokrytý látkou, spadající po stranách dolů a zakončenou třásňovým lemem, je orientovaný mírně šikmo doprava (z hlediska pozorovatele). Na zadní části stolu spočívá Ježíšek, oděný pouze do bederní roušky. Z jeho postavy dnes chybí hlava, pravá paže s rukou a část pravého chodidla. Nohy jsou pokrčené v kolenou a od sebe oddálené – levá noha leží na stole, pozdviženou pravou nohu přidržuje za chodidlo postava vlevo od stolu. Horní část Ježíškova těla, nacházející se již mimo stůl, se opírá o osobu, stojící za Ježíškem. Ježíškova levá paže směřuje kolmo od těla, ruka má otevřenou dlaň s nataženými prsty. Vpravo od stolu (z hlediska pozorovatele) stojí tři osoby – nejblíže stolu chlapec se džbánem, vpravo od něj P. Marie a za P. Marií sv. Josef. Chlapec se džbánem, stojící na širší dolní části stupínku, je situovaný en face. Oblečený je do šatu s řasnatou dolní částí a s dlouhými rukávy s manžetou. Pod šatem je vidět část kalhot, sahajících pod kolena. Chlapec má boty s řemínky na holeni a s podvazky (?). Obě paže jsou ohnuté v lokti před tělem – níže situovaná pravá ruka přidržuje zespodu umyvadlo s širokým okrajem, pozdvižená levá ruka drží za ucho džbán. Chlapec má na hlavě, lehce natočené k pravému rameni, dlouhé vlnité vlasy. Vpravo od chlapce – na podlaze, tvořené čtvercovými dlaždicemi – stojí čelně situovaná Panna Marie. Oblečená je do přepásaného dlouhého šatu s dlouhými rukávy a do pláště, přecházejícího pod její levou paží dopředu, kde ho přidržuje rukou. Pod dolním okrajem oděvu je vidět část levé boty. Obě paže jsou ohnuté v lokti před tělem – levá níže, ruka přidržuje plášť. Pravá paže je situovaná výše, ruka spočívá dlaní s nataženými prsty na hrudi, probodnuté v tomto místě (v oblasti srdce) mečem. Meč, směřující podél Mariiny hlavy šikmo nahoru doprava (z hlediska pozorovatele), má tordovaný jilec. Hlava P. Marie, natočená k pravému rameni a pozdvižená, je krytá rouškou, splývající přes ramena na záda. Oči hledí směrem k Ježíškovi, tvář má bolestný výraz. Kolem Mariiny hlavy je svatozář, členěná do stejně dlouhých, vedle sebe umístěných paprsků. Za P. Marií stojí čelně sv. Josef – dolní část jeho postavy je Marií zakrytá. Oblečený je do šatu s dlouhým rukávem a pláště, který rozevlátě přechází ze zad dopředu – přes levou paži a pod paží pravou. Obě paže jsou ohnuté v lokti – pravá je pozdvižená, ruka se zahnutými prsty spočívá na hrudi. Levá paže směřuje dolů, ruka přidržuje za čepel meč, vetknutý do těla P. Marie. Jilec meče a část Josefova pláště přesahuje až na rám, lemující celý reliéf. Světcova hlava je nakloněná k pravému rameni, oči hledí dolů, ústa jsou pootevřená. Na čele jsou vodorovné vrásky. Sv. Josef má delší vlnité vlasy, na bradě pak krátký vlnitý plnovous. Za jeho hlavou je plošná svatozář

Ve středu zadní části reliéfu – za horním koncem stolu s Ježíškem – stojí čelně situovaná postava mladíka. Je oblečený do přepásaného šatu s dlouhými rukávy. Obě paže má ohnuté v lokti – pravá je pozdvižená (ruka chybí), levá ruka přidržuje dlaní s nataženými prsty Ježíška v partii pasu. Na mladíkově hlavě, lehce nakloněné k pravému rameni, jsou dlouhé vlnité vlasy. Oči hledí dolů, ústa jsou zavřená. Vlevo od stolu s Ježíškem jsou čtyři postavy – jedna více vpředu a ostatní pak víceméně za sebou. Vpředu je chlapec, situovaný v pravém poloprofilu. Pravou nohou stojí na dolním stupni stupínku, levou nohou, ohnutou v koleni, nakračuje na stupínek horní. Je oblečený do šatu s dlouhými rukávy a s kulatým výstřihem, suknicovitá dolní část sahá ke kolenům. Pod okrajem šatu jsou vidět krátké kalhoty, dole nařasené. Chlapec má obě paže ohnuté v lokti před tělem – v rukou drží mísu či talíř s širokým okrajem. Na míse leží dvě holoubátka. Chlapec má na hlavě dlouhé vlnité vlasy, oči jsou otevřené, ústa zavřená. Za chlapcem stojí skupina tří mužů. Vpravo (z hlediska pozorovatele) – a tedy nejblíže stolu s Ježíškem – stojí starý muž (snad velekněz či Simeon), situovaný v pravém profilu. Jeho dlouhý spodní šat má dlouhé rukávy, přepásaný vrchní šat, sahající pod kolena, má dole ozdobný lem se střapečky (?) a široké krátké rukávy s dolním lemem. Obě paže jsou mírně ohnuté v lokti před tělem (pravá je níže), ruce přidržují Ježíška – pravá za pravé chodidlo, levá spočívá na Ježíškově bederní roušce.

Na předkloněné hlavě má muž čepici se dvěma rohy, pod níž jsou vidět krátké vlasy (nad pravým uchem). Na obličeji je výrazný velký skobovitý nos, oči hledí k Ježíškovi, ústa jsou lehce pootevřená. Na bradě má muž dlouhý bohatý plnovous. Vlevo za tímto starým mužem je vidět hlava stojícího muže, otočená k pravému rameni (do poloprofilu). Na hlavě je vysoká čepice se štítkem, který se uprostřed nad čelem zvedá do špičky. Pod čepicí jsou dlouhé vlnité vlasy, na bradě pak kratší plnovous. Muž hledí ke svému sousedovi na levé straně (z hlediska pozorovatele). Ten stojí v pravém poloprofilu (hlavou téměř v profilu). Je oblečený do dlouhého šatu, na pravém boku rozevlátého. Oděv má dlouhé rukávy, v horní části je zapínání na velké knoflíky, u krku pak široký špičatý límec. Muž má pravou paži nataženou, ruka s pokrčenými prsty je otočená vnějším směrem – drží neurčitý předmět (snad houbu). Levá paže je ohnutá v lokti před tělem – nad úrovní pasu. Na hlavě je vysoká čepice s širokým kožešinovým lemem, uprostřed nad čelem vyvýšeným do špičky. Pod čepicí jsou vlnité vlasy, na bradě pak delší bohatý vlnitý plnovous. Muž hledí ke svému sousedovi, ústa má pootevřená. Pozadí celé scéně tvoří architektura chrámu – klenutý prostor, s patou klenby, oddělenou profilovanou římsou. Nahoře uprostřed je zavěšen lustr, jehož střed se směrem vzhůru mísovitě rozšiřuje. Lustr má čtyři esovitě prohnutá ramena, v nichž jsou zasazeny krátké svíčky (? – je možné, že svícen má i páté rameno, které se však jeví jako závěs lustru). Zaoblená zadní strana kaple je bez výzdoby, na kamenný štít navazuje vzadu rovněž zaoblená část, pokrytá taškami bobrovkami.

Series Navigation<< Kaple Útěk do Egypta ve VtelněKostel Povýšení svatého Kříže ve Vtelně >>
Tagy