weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatého Václava v Krupce

Ve spodní (jižní) části Husitské ulice v Krupce stojí kostel svatého Václava.
Web o Krupce uvádí:

Dnes pravoslavný kostel svatého Václava v Krupce je secesní obdélníková stavba s osmibokou věží představenou před jižní průčelí. Stojí na rohu Husitské a Mlýnské ulice pod někdejší výletní restaurací Vilémova výšina.

Věž kryje zvonovitá helmice, střecha kostela je sedlová, nad severním průčelím zvalbená. Vzhledem k umístění na strmém úpatí Vilémovy výšiny je uliční přízemí z pohledu od východu suterénem. Obsahuje několik místností, v současnosti prázdných.

Vlastní modlitebna se nachází v prvním patře (z pohledu od Husitské ulice), vstupuje se do ní prostými dveřmi v severní části východní stěny. Okna modlitebny jsou oproti přízemním větší. Západní a východní fasádu pokrývá střídmý geometrický secesní dekor, severní fasáda je zcela hladká (původně zde zřejmě stál další objekt). Ani věž nevyniká výzdobou.

Podoba interiéru není známa, případným zájemcům slibuje cedule u vchodu bohoslužbu každou neděli od 10.00. V současné době je kostel po opravě nové střechy a fasády.

Kostel je kulturní památkou:

Jednolodní obdélný kostel z poč. 20. stol. vznikl přestavbou městského domu pro evangelickou církev. Má vestavěnou osmibokou věž se stanovou střechou, dochovalo se tu secesní tvarosloví a detaily. Střecha je sedlová.

Původní měšťanský dům stojící na předměstí hornického města Krupka, postaven před r. 1842; na konci 19. století se nacházela v přízemí továrna na hasičské hadice (Parsch), v patře Speissesalon – vývařovna (p. Post). Roku 1900 zásluhou krupského evangelického spolku (založen 5. 8.1900) dům odkoupen pro přestavbu na modlitebnu. Autorem plánů kostela architekt Pech z Teplic – prováděcí stavitel trnovanského evangelického kostela, na stavbě se podílel i sochař Paul Dachsel z Přítkova. Dne 20. 1. 1901 osazeny tři zvony z chomutovské zvonařské dílny: Kristův, Lutherův a hornický (tento se dochoval dodnes). Po vysvěcení r. 1901 objekt již bez dalších úprav, evangelickým kostelem zůstal až do odsunu německých obyvatel v r. 1946. V r. 1947 po příchodu tzv. volyňských Čechů přeměněn na pravoslavný chrám, jímž je dodnes. Ve spodní části býval byt pravoslavného kněze.

V rámci přestavby na kostel došlo k přizdění oktogonální věže včetně jedné okenní osy hmoty objektu na jižní straně domu.

Objekt pravoslavného kostela sv. Václava, původně evangelický kostel, je situován v dolní části Husitské ulice, v prostoru hlavní komunikační osy bývalého teplického předměstí historického města Krupka. Kostel vznikl počátkem 20. století přestavbou původního městského domu. Je vystavěn v menším svahu a vstupy do objektu jsou ve dvou úrovních. Kostel je orientován v ose jihovýchod – severozápad. Hlavní, severovýchodní fasáda přiléhá ke komunikaci – Husitské ulici. Na jihovýchodní průčelí s věží navazuje za soutkou další historická zástavba. Ze severu přiléhá ke kostelu křižovatka pěších cest a volné prostranství. Západní strana objektu – horní terasa – sousedila s městským domem, dnes zbořeným.

Stavba kostela je tvořena lodí s vestavěnou osmibokou věží na jihovýchodní straně. Loď je vystavěna nad obdélným půdorysem, zastřešeným nízkou sedlovou střechou s vláknocementovou krytinou. Věž je zastřešena stanovou střechou s plechovou měděnou krytinou. Malá sanktusníková věžička, situovaná na severozápadním vrcholu střechy lodi, má přilbicovou stříšku rovněž s plechovou krytinou.

Hlavní severovýchodní fasáda otočená do Husitské ulice má šest okenních os, přízemí je od patra kostela odděleno vytaženou mezipatrovou římsou, v pravé boční ose přízemí je prolomen vstupní otvor dveří. Mezi okny patra fasády je ve štuku vytaženo ozdobné hrázdění v secesních zaoblených křivkách. Boční levá okenní osa skrývá vertikální komunikaci – schodiště mezi presbytářem kostela, suterénem a věží. V jihovýchodní čelní stěně přistavěné věže je prolomeno hlavní okno presbytáře kostela s osazeným původním vitrážovým oknem s postavou Krista. V převýšené části nad střechou lodi je hmota věže prolomena čtyřmi vysokými okny. Severozápadní průčelí kostela je hladké bez otvorů. V jihozápadním průčelí je prolomen pouze vstup do lodi kostela.

NÁPISY:

  • ICH:BIN:DER:WEG:UND:DIE:WARHEIT: / UND:DAS:LEBEN. / EV. JOH. CAP. 14.v.6. (ve spodní části vitráže jižního okna v patře věže)
  • velký Kristův zvon: Hebr. 13, 8: Jesus Christus, gestern und heute, und derselbige auch in Ewigkeit. střední Lutherův zvon: Ein‘ feste Burg ist unser Gott; malý hornický zvon: Matth. 5, 14: Es mag die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. (zvony)
  • ES MAG DIE / STADT DIE AUF / EINEM BERGE / LIEGT NICHT / VERBORGEN / SEIN. / EV. MATTH. V 14 [P] (levá nápisová plocha na východní fasádě nad oknem)
  • […] / BERGK[…] [] / […], fragment nápisu, původně patrně: Evangelische Bergkirche – dle: Rudolph, Karl. Die Kirchen der Bergstadt Graupen. In: Erzgebirgs-Zeitung, Mai 1928. (pravá nápisová plocha na východní fasádě nad dveřmi)
Series Navigation<< Kostel svatého Ducha v KrupceKaple Nejsvětější tváře našeho pána Ježíše Krista u kostela svatého Vojtěcha v Počaplech >>
Tagy