weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple v Dolní Poustevně

Vstup na městský hřbitov v Dolní Poustevně tvoří stavba, fungující jako hřbitovní kaple.

Z wiki:

Hřbitovní kaple v Dolní Poustevně byla postavena roku 1876 na dolním okraji nového hřbitova. Novorenesanční stavba sloužila zároveň jako vstupní brána na hřbitov a sídlo správce hřbitova (čp. 178).

Hřbitovní kaple byla dokončena roku 1876, tedy dva roky po založení nového hřbitova. Téhož roku byla předána do užívání a svému účelu slouží nepřetržitě do současnosti. Během první světové války byl odvezen zvon, nový pochází z roku 1921. Kaple procházela v celé své historii průběžnou rekonstrukcí, zásadní změny přinesly stavební úpravy na konci 20. století. Průjezd, umístěný uprostřed stavby, byl uzavřen a byla do něj rozšířena obřadní místnost. Při této příležitosti byla vyměněna okna v celém objektu, střešní krytina a na hřbitovní straně vyrostl přístřešek. Zatím posledních úprav se kaple dočkala na podzim roku 2015 (oprava fasád).

Netypická budova kaple je velmi podobná domům, které byly stavěny v regionu ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. Ze středu vnější i hřbitovní strany vybíhá bohatě zdobený rizalit, místo průjezdu najdeme dnes velká okna a vchod do kaple. Rizalit je zakončen štítem s nápisem Friedhof (česky Hřbitov), pod ním je štuková výzdoba. Bosáž v přízemí přechází postupně ve štukové pilastry se zdobenými hlavicemi. Vnější fasáda je dvojbarevná (bílá a žlutá), členěná římsami, lizénovými pásy a navazujícími šambránami. Okna v přízemí jsou segmentově zakončená, okna v podkroví jsou obdélná. Z hřebenu středové části střechy vybíhá štíhlá čtverhranná věž zakončená křížem. Střecha je krytá imitací břidlice, vížka plechem. V přízemí kaple je umístěna obřadní místnost se zázemím, v podkroví byt správce.

Nový hřbitov na svahu Ferdinandovy výšiny (414 m n. m.) byl založen roku 1874, od té doby je nepřetržitě využíván. V meziválečném období byl rozšířen. Původně se pohřbívalo pouze klasickým způsobem (uložení rakve do země), první urna s popelem byla uložena roku 1935.

V publikaci Dolní Poustevna – kapitoly z vlastivědy města Dolní Poustevna včetně jeho částí Horní Poustevna, Markéta, Nová Víska a Karlín autorů Václav Beran, Václav Houfek a Tomáš Okurka (pro město Dolní Poustevna vydalo Muzeum města Ústí nad Labem v roce 2008) je doplnění:

Do roku 1810 se pohřbívalo na hřbitově v Lobendavě, od tohoto roku až do roku 1874 na hřbitově, který se nacházel v místě pozdějšího sportovního hřiště, kde je dnes areál mateřské školy. V roce 1874 byl vybudován nový hřbitov. Pro Horní Poustevnu byl (také v roce 1874) zřízen hřbitov na Markétě. Až do konce éry Rakouska-Uherska nebylo možné uskutečnit pohřeb jiným způsobem než tradičním uložení do rakve s ostatky zemřelého do hrobu, který byl označen křížem nebo náhrobkem.

Na nečekaném místě další info:

Ve věži kaple je umístěn zvon, který nese německý nápis: „Po velkém zápasu národů chci vám znít ku zdraví na počest Boha ve výši na srdečné shledání. Jako následník ve světové válce 1914 – 1919 zbaveného zvonu byl jsem v říjnu roku 1921 vysvěcen veledůstojným panem dekantem Augistinem Jakubem z Lobendavy.“

Hřbitovní kaple byla v roce 1999 rekonstruována. Při opravě věžičky byly nalezeny pamětní listy ze roku 1893 vyjadřující tehdejší situaci v Dolní Poustevně a výtisk německy psané kroniky učitele Herziga z roku 1923.

Series Navigation<< Zvonice v ChrastnéKaple v Podsedicích >>
Tagy