weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Isidora v Jarpicích

U křižovatky ve středu obce Jarpice stojí kaple svatého Isidora.
Kaple je kulturní památkou:

Kaple s jednoduchou fasádou pochází pravděpodobně z první poloviny 19. století.

Kaple sv. Isidora je situovaná na návsi při silnici na Horní Kamenici. Menší sakrální stavba postavená na obdélném půdoryse s pětiboce ukončeným kněžištěm je neorientovaná, se štítovým průčelím obráceným k východu. Hlavní vstup umístěný v průčelí tvoří kamenný pravoúhlý portál lemovaný plochou lištou, po jeho stranách jsou umístěné pietní kamenné desky se jmény obětí války. Obě boční strany kaple prolamují vysoká segmentově zaklenutá okna. Fasádu završuje mohutná výrazně vysazená profilovaná římsa, nad kterou se v průčelí zvedá štít zakončený zvoničkou. Po stranách konkávně projmutý štít má ve středu proražený menší kruhový otvor. Štít ukončuje rovná římsa, nad kterou je umístěn obdélný nástavec pro zvon. Zvonový nástavec završuje výrazně vysazená římsa s podstavcem pro kříž ve vrcholu. Po stranách zvoničky – na římse štítu – jsou umístěné kamenné jehlance. Sedlovou střechu s polygonálním ukončením pokrývá pálená taška bobrovka. 

Původní evidenční list památky:

Stavba čtvercového půdorysu s trojstranným závěrem. Nad mohutnou římsou se zvedá v průčelí dvoustupňový štít, v jehož spodní části je kulaté okénko a v horní otvor pro zvonek, Po stranách dvě malé pyramidy. Štít zakončen taškovou krytinou s kamenným nástavcem a křížem. Střecha sedlová, kryta taškami. Vchod má dřevěnou výplň, ostění kamenné, rovné. Vnitřek osvětlen dvěma polokruhem /segmentově stlačenými/ klenutými okny. Strop prkenný, rovný. V otvoru ve štítu visí zvonek. Po obou stranách vchodu jsou umístěny pietní desky se jmény obětí války.

Postaveno v r. 1825. Bezcenný inventář.

Doplňkový evidenční list z neznámých důvodů hovoří o kostelu:

Kostel stoji v J-části obce, při silnici na Horní Kamenici. Nevelká stavba na obdélném, pětiboce ukončeném půdoryse je obrácena vstupním štítovým průčelím k východu. Přistup ke kostelu je lemován lipami. Kostel je zděný z kamene, vnější vápenné omítky mají okrovou barvu s bíle oličenými plastickými články. Plochostropý interiér je osvětlen dvěma protilehlými okny se segmentovými záklenky, vedle nichž jsou ve stěnách blíže závěru vyhloubeny dvě drobně niky. Vstup na V-straně je obdélný. Dlažba je kamenná. Strohá průčelí člení kamenný sokl s viditelnými sparami a korunní profilovaná římsa. Segmentově sklenutá okna jsou lemována lištovými šambránaml. V-průčelí s obdélným kamenným portálem s lištou a dřevěnými výplňovými dveřmi ukončuje korunní římsa s taškovou krytinou, nad niž je nasazen štít. Štít se skládá z oble vykrajované spodní části a obdélného nástavce se zvonem, ukončeným přímou římsou. V ose spodní části štítu je prolomen kruhový otvor, nad ním segmentově sklenutý otvor pro zvon. Po stranách obdélného nástavce jsou umístěny kamenné obelisky a ve vrcholu štítu kamenný podstavec kříže. Sedlová střecha s polygonálním ukončením má pálenou taškovou krytinu. Kostel byl vystavěn v 1. polovině 19. století.

Další zdroje:

Kaple vystavěna v letech 1824-1825. Obraz sv. Isidora věnován kněžnou Karolínou Kinskou z budenického zámku. Kaple byla vysvěcena 7. května 1825 při procesí s prosbou o milostivé léto. Po stranách vchodu jsou umístěny pamětní desky se jmény místních občanů, padlých v první i druhé světové válce. V letech 1999-2000 kaple opravena na náklady obce. Od r. 1958 zapsána v seznamu kulturních památek. Informační tabule u kaple hovoří o opravě a novém vysvěcení v roce 2010.

Z historie:

Roku 1825 si jarpičtí obyvatelé vystavěli kapličku na návsi. Kněžna Karolína jim darovala obraz sv. Isidora z budenického zámku. Na kapličku zavěsili zvonek.

Series Navigation<< Kaple svatého Floriána ve ŠlapanicíchKaple svatého Jana Nepomuckého jižně od Jarpic >>
Tagy