weby pro nejsevernější čechy

Kostel sv. Šimona a Judy ve Stebně

U silnice, procházející obcí Stebno, stojí kostel svatých Šimona a Judy.

Barokní stavba z roku 1692 je evidována jako kulturní památka.

Základní informace jsou uvedeny na obecním webu:

Barokní kostel ve středu obce pochází z roku 1692. Kostelní hřbitov byl v roce 1789 přeložen jižně od vsi. Obdélná stavba má půlkruhově zakončený presbytář a hranolovou představenou věž s cibulovou bání v průčelí, pravoúhlý portál s polosloupy, po straně věže jsou ve štítové stěně niky. Loď je plochostropá, presbytář je sklenut křížovou klenbou. Na hlavním oltáři je umístěn obraz sv. Šimona a Judy, signovaný Johann Heřman 1898. Pískovcová křtitelnice z roku 1546 (opravena v roce 1908) má na středové nožce prstenec s bobulemi a kalich zdobený peckami. Kostel byl přestaven v roce 1900. V roce 1993 opravila firma Stavkišš Přestanov střechu a část oken, v roce 1994 opravila firma Arado s.r.o. z Ústí nad Labem fasádu, v roce 1995 firma Pavel Šimek z Ústí nad Labem opravila zbývající okna a dveře. V roce 1997 Predrag Mioševič provedl výmalbu interiéru a akademický malíř Roman Ševčík z Prahy restauroval nástropní malbu v lodi. Bohoslužby se konají v době hlavních církevních svátků. Objekt je státem chráněnou kulturní památkou.

Podrobný popis je uveden v Památkovém katalogu:

Sídelní struktura obce Stebno vznikla patrně okolo roku 1200. Dle legendy si tu založil loveckou rezidenci král Přemysl Otakar I. (F. J. Umlauft užil přímo termín Jagdschloß, tedy lovecký zámek, což je dobově těžko představitelné.) Kostel na území obce je nepřímo prameně doložen k roku 1360, tehdy je zmiňován jistý Zdeněk Syrsa z Dubic jako patron kostela ve Stebně. Před rokem 1405 náležela obec bratrům Rüdigerovi a Erhardovi ze Sulevic na Skalce, kteří jsou rovněž uváděni jako patroni kostela. Obec je převedena roku 1542 pod Trmice, kde zůstane až do roku 1848.

Stávající kostel je pravděpodobně barokní novostavbou z roku 1692 a nahradil zřejmě původní svatostánek. Uvnitř kostela se nachází křtitelnice s letopočtem 1546. Do roku 1789 byl kolem kostela hřbitov, jenž byl po tomto roce přestěhován jihovýchodně od centra obce. Obec několikrát v 19. století vyhořela, oheň patrně kostelu větší škody nenadělal. Kostel byl upravován na přelomu 19. a 20. století. Předpokládá se práce architekta Jiřího Stibrala (1859—1939) na oltáři, kazatelně a křtitelnici. Jiří Stibral byl profesorem uměleckoprůmyslové školy v Praze, na severu Čech dále v roce 1898 upravoval zámek v Trmicích a navrhoval adaptaci tamního kostela Narození Panny Marie.

KOSTEL sv. Šimona a Judy stojí v centru návsi, kterou tak rozděluje zhruba na severní a jižní část. Jedná se o zděný hladce omítnutý jednolodní orientovaný kostel s představenou hranolovou třípatrovou věží na západní straně a s pravoúhle odsazeným presbytářem s půlválcovým závěrem a přízemní sakristií na jižní straně. Loď má sedlovou střechu, presbytář nad závěrem zvalbenou – obě jsou kryty pálenými bobrovkami na husté laťování. Sakristie má valbu dvojitě krytou na řídké laťování, věž je kryta plechem pobitou cibulí s lucernou zakončenou původně makovicí a železným kovaným patriarším křížem. Loď s věží má krom korunní římsy římsu kordonovou, která u věže a západního průčelí odděluje bosované přízemí a u lodi sokl s pásovou bosáží. Nároží lodi a věže jsou též bosována.

OKNA má chrám zpravidla plným obloukem zaklenutá, se šambránami s ušima a vnějšími obrysovými lištami. Západní hlavní vstupní průčelí (s věží) má korunní římsu doplněnu na plné kladí, které se zalamuje na věž, kde má ve vlysu triglyfy. 1. patro věže má pásovou bosáž, která přechází i na západní průčelí lodi, kde po stranách věže jsou konchami zaklenuté niky a nad nimi slepá zhruba čtvercová okna. 2. patro věže má na stranách po obdélném okně a 3. zvonové patro po okně se žaluziemi zakl. plným obloukem, ale jejich šambrány jsou bez uší.

HLAVNÍ PORTÁL. V ose západní strany věže je hlavní portál kostela zabírající nejen přízemí, ale i celé její 1. patro. Tvoří jel pískovcová jónská edikula s prolomeným frontonem, jehož kladí je oválně projmuté a nahoře ozdobené latinským křížem. V edikule je ze štuku slepý oblouk s patečními římsami a archivoltou s pískovcovým hlavním klenákem, ve cviklech nad archivoltou je v bosáži provedené zaklenutí. Teprve v tomto oblouku je osazen vlastní pískovcový pravoúhlý portál se svazkovým hlavním klenákem, v jehož nástavci s trojúhelným frontonem je na vystouplém zrcadle Kristův monogram: “IHS”. V portále osazeny dvoukřídlé levé dovnitř otvíravé rámové dveře o čtyřech výplních – horní s mřížemi. V 1. patře věže na jižní straně jsou při průčelí dveře, k nimž vede schodiště s pískovcovými stupni a železným zábradlím.

BOČNÍ PORTÁL. Boční průčelí lodi mají po třech oknech, v soklu ve středu jižního průčelí dvoukřídlé levé dovnitř otvíravé rámové dveře o čtyřech výplních osazené v pískovcovém portále se svazkovými klenáky na všech třech stranách, po stranách se štukovou bosáží a nahoře zakončený pískovcovou římsou nad níž voluty nesoucí latinský kříž.

PRESBYTÁŘ A SAKRISTIE. Presbytář má celkem tři okna, dvě na bocích a jedno v ose závěru. Přízemní sakristie má pod korunní římsou na východě a jihu po zamřížovaném okně a na západě levé rámové dveře o pěti výplních v jednoduchém pískovcovém portálku.

Kostel sv. Šimona a Judy je nejvýznamnější památkou v obci. Tvoří výraznou dominantu v kontextu vesnické zástavby i širší krajiny. Chrám je integrálně dochovanou barokní památkou se zakomponovanými staršími prvky (např. renesanční křtitelnice). Vybavení je doplněno o historizující mobiliář zhruba z přelomu 19. a 20. století. Kostel včetně mobiliáře jsou umělecko-řemeslně hodnotným a jedinečným dokladem doby a lidové zbožnosti menší obce. Jedinečnou hodnotu vedle uměleckých a řemeslných kvalit představuje i nevyčíslitelná cena stáří této kulturní památky.

Series Navigation<< Kaple sv. Anny se zvoničkou v Dolních ZálezlechKaple sv. Jana a Pavla v Podlešíně (Stebno) >>
Tagy