weby pro nejsevernější čechy

Kaple Všech svatých v Rohatcích

V centru obce Rohatce na křižovatce ulic Roudnická, Na Kopečku a K Rybníku stojí kaple Všech svatých.

Přes svou velikost, výstavnost a častý omyl v nejrůznějších zdrojích nejde o kostel, ale „jen“ o kapli. Taková stavba na takovém místě hodně překvapí, a to nejen svým tvarem. A měla navíc velké štěstí, protože mnohé zdroje psaly o ruině – dnes je pohled na rozkvetlou stavbu o hodně radostnější. Pro mne nejzajímavější partie nad vstupem – kopule nad předsíní je normálně zastřešená, pokrytá bobrovkami, a přes ně je nasazena věžička – zvonice. Nepamatuji, že bych někdy viděl takové řešení.

Kaple je kulturní památkou:

Velká barokní kaple byla vystavěna kolem roku 1744 zřejmě na místě starší stavby. Projekt pocházel pravděpodobně od litoměřického architekta Octavia Broggia, podle současného výzkumu stavbu prováděl stavitel Petr Pavel Columbani. Pozdější stavební zásahy jsou datovány k letům 1835 a 1880. Na počátku 21. století byla kaple v dezolátním stavu, od roku 2011 prochází rekonstrukcí, došlo například k osazení vitrážových oken, nahození vnější omítky s architektonickými prvky nebo položena nová střešní krytina.

Kaple Všech svatých stojí na okraji návsi. Hlavní osa je tvořena kruhovou lodí s navazující předsazenou kruhovou předsíní, přičemž obé je zakončeno kupolemi s lucernou. Lucerna hlavní lodi je ze tří stran prolomeny vikýři. Nad předsíní vystupuje čtyřboká zvonice. Předsíň člení sdružené lizény, okna a hlavní římsa. Vchod do kaple je umístěn v západním průčelí. Portál je bosovaný, nad ním je štukový akant a po jeho stranách niky. Nad portálem vystupuje uprostřed vyklenutá římsa. Vnější fasáda člení sokl, pilastry, okenní ornamentální šambrány a korunní římsy. Venkovní fasáda je monochromní terakotové, architektonické prvky bílé. Interiér lodi je doplněn balkonovou kruchtou se štukovou výzdobou, dále členěn zdvojenými pilastry se zaoblenými sokly a zdobnými hlavicemi, segmentově zaklenutými okny a profilovanou římsou, od které vede osm žeber. V šesti vytvořených zrcadlech jsou vždy po jednom medailonku s freskou českého světce – Ludmila, Václav, Prokop, Vít, Vojtěch a Jan Nepomucký, nad kruchtou je v zrcadle nápis „Sacro Sanclae et individue Crinitati omniumgue santrorum unitversitati inter praesentanea bellorum discrimina ex Doto Parthenon Doxanensis anno Christi MDCCXLiD DDD“. V severní části hlavní lodi stojí hlavní oltář z umělého mramoru.

Jak již výše zmíněno, kaple se dočkala postupné rekonstrukce, která stále pokračuje – v době dokumentování objektu probíhaly stavební práce uvnitř.

Jedná se o centrální kruhovou stavbu se zvoničkou a předloženou kruhovou předsíní. Střechy jsou kopulové, osazené lucernami s vitrážovými okny. Stavba je výjimečná svým půdorysným tvarem, vyzdívanou konstrukcí střechy, na níž je položena pálená krytina do maltového lože, a oválnými štukovými medailony s malbami českých světců, které se nacházejí uvnitř kaple.

Kaple se nacházela v havarijním stavu a byla Národním památkovým ústavem zařazena mezi nejohroženější nemovité památky České republiky. V roce 2011 byly díky finančním prostředkům poskytnutým Ministerstvem kultury ČR, Obecním úřadem Hrobce-Rohatce a Římskokatolickou farností Libotenice započaty práce vedoucí k postupné obnově této vzácné památky.

1. etapa

V roce 2011 byly díky poskytnutým dotacím provedeny práce za 700 tisíc Kč (vč. DPH) – kompletní zednická a štukatérská obnova exteriéru obou luceren, obnova vitrážových oken a krytina střech sanktusek včetně klempířských prvků. Vnější omítky luceren byly natřeny vápennou fasádní barvou.

2. etapa

V roce 2012 byla za pomoci finančních prostředků z Programu záchrany architektonického dědictví obnovena část střechy lodi kaple – krytina, provedeny zednické práce na středové římse lodi kaple a zednická oprava vyzdívky. Náklady činily přibližně 0,6 mil. Kč.

3. etapa

V roce 2013 byla za pomoci finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví dokončena obnova střechy lodi kaple – krytina, dále byly provedeny zednické a štukatérské práce na korunové římse lodi kaple.  Celkové náklady činily 0,45 mil. Kč.

Rozsah dalších oprav závisí na výši získaných finančních prostředků.

Jak výše uvedeno, práce se nezastavily a pokračují v interiéru.

V okolí kaple se nachází pomník padlým 1. světové války a novodobý kříž.

Series Navigation<< Kaple svatého Václava v OleškuKaple svaté Rozálie v Terezínské ulici v Roudnici nad Labem >>
Tagy