weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Floriána v Radouni

V centru obce Radouň na křižovatce několika komunikací (silnice III. třídy Štětí-Střížovice a Hoštka-Chudolazy) stojí honosná kaple svatého Floriána.

Kaple sv. Floriána byla na návsi v Radouni vybudována v pozdně barokním slouhu roku r. 1767 nákladem radouňské obce a za finančního přispění liběchovského hraběte Karl Huberta Pachty z Rájova (von Raihofen). Půvabná budova během let byla několikrát opravována. Opravy probíhaly v letech 1866, 1930 a naposledy velmi citlivě v roce 2005.

Budova kaple má čtvercový půdorys s odsazeným presbytářem, k jehož oblému závěru osově přiléhá sakristie. Na průčelí jsou dva páry podložených pilastrů s čabrakami. Nad vstupní portál je do zvlněného štítu zasazené okno s rokajovou kartuši a soška sv. Floriána. Na samém vrcholu průčelí se nacházejí mechanické hodiny.

Kaple se dnes již nepoužívá k církevním účelům a veškeré vnitřní zařízení si litoměřické biskupství odvezlo.

Při poslední rekonstrukci dělníci dočasně vyjmuli z věže německé a latinské pamětní listiny, vložené tam při dřívějších korekturách,a svěřili je odborníkům. Okopírováné texty, přeložené do soudobé češtiny a doplněné novým poselstvím pro budoucí generace se pak spolu s ukázkami dnešních peněz opět ocitly na svém místě ve vodotěsné schránce ve věžičce.

Kaple je kulturní památka:

Pozdně barokní kaple z roku 1766, opravována v letech 1866, 1930 a 2003. Jednolodní prostor s pravoúhlým zaobleným presbytářem a drobnou připojenou sakristií. Fasády zdobeny zmnoženými pilastry se štukovou výzdobou, hlavní průčelí s volutovým štítem.

Původní evidenční list památky:

Loď kvadratická, sklenutá kopulí, uchycenou na čtyřech rozích. V bočních stěnách dvě kasulová okna, další v ose západní stěny. V západní části dřevěná kruchta, pod ní obdélný vchod sklenutý segmentem. Triumfální oblouk půlkruhový, sklenutý na pilíře členěné sdruženými pilastry, zdobenými andílky a páskovým ornamentem. Pilastry ukončeny profilovanými římsami. Východ. závěr sklenutý klenbou, po stranách kasulová okna. Na východě uzavřen plochou absidou. V ose na závěr navazuje obdélná sakristie, sklenutá valenou klenbou. Kopule zdobená dobrou malbou s ornamentálním rokajovým dekorem. V ose kopule scéna korunování Panny Marie. Západní průčelí v ose obdélný portál, nad ním kasulové okno. Po stranách dvojice sdružených pilastrů nesoucí profilované římsy. Nad římsou štít v ose konkávně po obou stranách prohnutý, v polovici dělený horizontální římsou nad níž nástavec s hodinami, ukončený segmentem. Sv. Kateřina, vlevo sv. Václav. V ose štítu nika s plastikou sv. Floriána. Střecha mansardová, na ní šestiboká věžička, krytina břidlice.

1967: Okna vytlučena, střecha částečně poškozena, omítka opadává. Strop sakristie částečně spadl. Relativně malá investice v současné době by mohla tuto kvalitní architekturu zachránit.
1968: Opraveno, užity nevhodné vápenné nátěry.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple židovského hřbitova v RadouniKaple svatého Antonína Paduánského v Bezručových sadech ve Štětí >>
Tagy