weby pro nejsevernější čechy

Grösselova kaple v Hrádku nad Nisou

Na křižovatce ulic Žitavská, Nádražní a Okružní v Hrádku nad Nisou stojí výklenková Grösselova kaple.

Nezvykle velká kaple stojí blízko vzorově opraveného podstávkového domu sice na trávníku, ale její okolí je pokryto oblázky. Není tu však na původním místě, stávala u domu čp. 693, na jaře 2017 byla přemístěna k domu čp. 215.

Barokní kapli zvanou také Grösselkreuz nebo Grösselův kříž nechal v listopadu 1697 postavit obchodník Christoph Grössel se svou ženou Elisabeth. Ve výklenku se nacházel dřevěný kříž a malovaná silueta Krista.

Vcelku podrobně o její historii pojednává městský web:

Jde o velmi cennou památkou ze sklonku raného baroka, a to nejen v rámci města Hrádek nad Nisou. Podobná kaple, zdobnější, ale menší, se nachází v Kryštofově Údolí. Grösselova kaple (nebo také Grösselův kříž) byla v posledních letech skryta zrakům veřejnosti. Stála na soukromém pozemku za hradbou vzrostlých tújí. V roce 2017 byla přestěhována na městský pozemek na nároží ulic Nádražní a Žitavská a následně opravena tak, aby neztratila nic ze své historické hodnoty.

V roce 2013 jsem kapli viděl takto:

Památka typově patří mezi výklenkové kaple. Hlavní prvky jsou zhotoveny z tesaného pískovce. Jinak je kaple vyzděná z lomového kamene a z cihel a hlavně z boků a zezadu omítnutá. Omítnutý je i půlkruhový výklenek, ve kterém je umístěn dřevěný kříž.

Výklenek je rámován dvojicí bohatě profilovaných sloupů. Patky sloupů stojí na kvádrech zdobených diamantovou bosáží. Nad rovněž bohatě profilovanou římsou je půlkruhový fronton. Ve vrcholu je patka s piniovou šiškou, po stranách jsou patky zakončeny koulemi. Velmi zajímavé je nápisové pole, které se dochovalo v soklu mezi diamantovou bosáží. Na kamenné desce je text, který přibližuje historii kaple. V originále zní: SCHAU AN, O MENSCH! HIER HANGET VOR DEM SICH ALLES REGET / UND HAT DOCH KEINEN ORT, WO ER SEIN HAUPT HIENLEGET / DIR DAS LEBEN ZU ERWERBEN, MUS ICH HIER AM CREUTZE / STERBEN, ZU EHREN DEM BITTER LEIDEN UND STERBEN UNSERES HERREN JESU CHRISTI HAT DER EHRENGESCHÄTZTE HERR CHRISTOF GRÖSSEL BURGER UND UHRMANN IM STADTL GROTTAU SAMT SEINER EHEWIRTIN ELIESABETHA DIE KAPELLE AUFERBAUEN LASSEN IM JAHRE XTI (1697) DEN 21. NOVEMBER. Volně jej můžeme přeložit takto: „Pohleď, člověče! Zde visí ten, před nímž se všichni snaží, a přesto nemá kam složit hlavu; abys ty mohl žít, musím já tu na kříži zemřít; ku poctě hořkých muk a smrti našeho Pána Ježíše Krista  nechal tuto kapli postavit vážený pan Christoph Grössel měšťan a forman v městečku Hrádku spolu se svou manželkou Elisabethou v roce 1697, 21. listopadu“.

V minulosti byl v půlkruhovém výklenku kaple ještě patrný nápis „Auf Dich Herr habe ich vertraut, mein Schicksal ist in deinen Händen. Ps. 30, 15.16. Převedeno do češtiny: V Tebe jsem důvěřoval, Pane, můj osud je ve tvých rukou. Žalm 30, 15, 16). Kaple byla původně pravděpodobně také polychromována. Protože barevnost nebylo možné identifikovat, jsou dnes omítky bílé.

Jistou zajímavostí je to, že se do dnešních dnů dochoval náhrobní kámen manželů Christopha Kreschela a jeho ženy Anny Elisabethy – nachází se ve hřbitovní zdi naproti zadní stěně kostela sv. Bartoloměje.

Grösselova kaple je spolu s Rybářským kamenem (1565) nejstarší drobnou památkou v Hrádku. Manželé Grösselovi ji nechali postavit při dnešní Žitavské ulici. Kaple se tehdy nacházela u cesty mezi posledními dvěma stodolami. Později o ni pečovala rodina Zwergerových z domu čp. 86. Následně se jejím majitelem stala rodina Ditrich. Kolem roku 1827 byla sakrální památka významněji renovována.

S rozšiřováním Hrádku podél nynější Žitavské ulice se kaple ocitla postupně mezi domy a později dokonce na soukromém pozemku. Ještě na konci 20. století byla z ulice viditelná. Vzrůstající túje ji ale postupně zakryly a tak tato zajímavá památka zůstala ukryta zrakům kolemjdoucích.

V roce 2015 nabídl majitel pozemku Městu Hrádek nad Nisou, že kapli věnuje, pokud bude přestěhována. Nově vybrané místo je jen asi o 100 m blíže k centru města. Spolu s obnoveným podstávkovým domem Koník zde vzniklo zákoutí se dvěma zachráněnými památkami.

Foto ze stěhování zde ->

Kaple byla přestěhována v období od února do června roku 2017. Od původně plánovaného stěhování kaple vcelku s pomocí těžkého jeřábu bylo upuštěno pro jeho technickou i finanční náročnost. Kaple tedy byla postupně rozebírána a následně postavena na novém místě. Součástí prací bylo i ošetření pískovcových částí. Práce probíhaly pod dohledem pracovníků Národníhopamátkového ústavu.

Kaple byla prohlášena kulturní památkou, v Památkovém katalogu je ovšem pod podivným názvem jako Grösslerova kaple:

Stavba, orientovaná západním směrem, je řešena jako edikula s hlavním motivem kříže, umístěným v půlkruhové nice, jenž je orámován dvojící dórsko-toskánských sloupů s bohatou profilací patek i hlavic a entazí dříků. Patky sloupů spočívají na kvádrech zdobených diamantovou bosáží, náležející k typické barokní výzdobě. Nad konchou, jíž je nika zaklenuta, a hlavicemi sloupů probíhá bohatě profilovaná římsa, zakončená půlkruhovým frontonem s ustupující římsou ve střední vrcholové části. Na ní nasedá ve vrcholu patka ve tvaru kuželky s piniovou šiškou a po stranách obdobné patky s kamennými koulemi. V soklové partii mezi diamantovou bosáží se dochoval nápis s uvedením donátora a datací z roku 1697. Ostatní dva nápisy, dříve situované v horní části římsy a v konše niky, nejsou dnes již patrné.

Series Navigation<< Kaple Neposkvrněné Panny Marie Královny andělů (Matky boží) U obrázku (Liberec – Ruprechtice)Kostel a kaple Nejsvětější Trojice v Českém Dubu >>
Tagy