weby pro nejsevernější čechy

Mimoň, Kaple Božího hrobu

Součástí některých křížových cest, po kterých se poslední dobou po Výběžku toulám, bývá kaple Božího hrobu v nejrůznějším provedení. Víte ale, že poměrně nedaleko máme její věrnou kopii?

Asi není těžké uhádnout, kde ona kaple je, pokud jste četli nadpis. Ano, barokní stavba se nachází v Mimoni, v Lužické ulici, v těsném sousedství nedávno opraveného a zpřístupněného Městského muzea (dům č. p. 101 v ulici V lukách byl původně špitál a postavit ho dal r. 1679 Jan Ignác Dominik Putz, protože už nevyhovoval starý špitál u kostela Nejsvětější trojice z r. 1400 nedaleko dnešního kina – v letech 1964 -1992 byla v budově dnešního muzea městská lidová knihovna).

Udělejme si nejprve exkurz po informacích z prospektů a informací, dostupných na netu:

Roku 1651 koupil tehdejší statky Mimoň a Děvín Jan Putz z Adlersthurnu, císařský rada dvorní komory s erbovním nadáním a rytířským stavem rodu. Ten (podle zápisu mimoňského historika Josefa Tilleho z jeho Kroniky města Mimoně, vydané roku 1905), cestoval v roce 1625 do Říma a odtud dál do Jeruzaléma, kde vyhledal místa utrpení a smrti Ježíše Krista, posvátná všem křesťanům. Přitom vznikla myšlenka vybudovat pro poučení věřícím kopii Božího hrobu i ve své vlasti. O svědomitosti zápisků svědčí okolnost, že když po návratu do Říma zjistil, že mu chybí rozměr vchodu ke Kristovu hrobu a míry kamene, kterým je nutno hrob zakrýt, navzdory těžkostem a námaze, které taková cesta tehdy představovala, vydal se do Jeruzaléma podruhé, aby všechno ještě jednou zakreslil.

Při návratu na této druhé cestě z Jeruzaléma nebezpečně onemocněl a musel pak ležet půl roku v Římě. Po uzdravení se vrátil přes Loreto do Vídně. Ve střední Evropě stále ještě trvala nekonečná třicetiletá válka a nebylo možné plánovanou stavbu uskutečnit. Roku 1655 bylo pro stavbu vybráno místo Na pískách vedle zříceniny kostela sv. Kříže a když r. 1660 Jan Putz umíral, musel mu nejstarší syn Jan František Edmund u smrtelné postele slíbit, že kapli Sv. hrobu v Mimoni postaví. Stavbu započal r. 1665 významný stavitel Giulio Broggio a dokončil r. 1667. I přes opožděnou výstavbu patří tato kopie k nejstarším ve Střední Evropě. V roce 1668 se konalo slavnostní vysvěcení, které provedl tehdejší místní farář Václav František Mönnich.

Po náročné rekonstrukci byla v roce 1992 kaple znovu vysvěcena.

Raně barokní novostavba byla provedena ve stylu starořímského halového domu s vnitřním světlíkem, ve kterém stojí jeskynní hrob, věrná kopie hrobu v Jeruzalémě. Je zde trojkřídlý ambit, okolo komplex zdí, křížová klenba, v půlkruhu ukončené arkády. Nad hlavním vchodem je malý portálek s latinským biblickým veršem EXCIDI TIBI SEPULECRUM IN PETRA TABERNACULUM TIBI ISATA 22 (Vysekals sobě hrob ve skále, příbytek svůj – Izajáš 22) a nad ním erb Putzů z Adlersthurnu s datem 1667. Sochy na pilířích hlavní vstupní brány představují Josefa z Arimatie a Nikodéma, kteří Krista pohřbili do Josefova nového hrobu.

Přístavba vpravo dříve obsahovala figury s výjevy nazvané „Zahrada olivetská“. V obou věžičkách na kapli byly původně zvony. Když v roce 1806 vyhořel při velikém požáru města kostel, byly zde na nějaký čas uloženy ostatky svatých a bydlelo zde duchovenstvo. Dalších oprav se kaple dočkala v roce 1884. V 19. století byl areál místem velkolepých velikonočních slavností Vzkříšení. Další podrobnosti ke čtení zde.

V 50. a 60. letech 20. století byl areál vyrabován a zpustl. Po rekonstrukci v z roku 1992 následovala v roce 2010 oprava ohradní zdi.

Otvírací doba: červen – září: So + Ne od 13:00 do 16:00 hod. a ve významné dny (velikonoce, Den města)

Vstupné: Dospělí: 20,- Kč / Děti (do 12 let), studenti, důchodci: 10,- Kč / Rodinné (2+2): 40,-Kč

Mimo uvedené dny si lze prohlídku předem objednat na tel.: 480 99 00 66, nebo na e-mailu: infocentrum@mestomimon.cz

V areálu se nachází také pamětní desky padlým z roku 1866:

Slavnostní odhalení a vysvěcení obnoveného hrobu vojáků padlých v menší šarvátce v okolí Kuřivod ve válce rakousko-pruské r. 1866 se uskutečnilo dne 5.11.2005. Slavnost zahájili členové klubů vojenské historie pochodem v historických uniformách z náměstí v Mimoni k bývalému hřbitovu u Božího hrobu. Cestou se k vojenské jednotce připojovali i občané Mimoně a okolí. Velitel jednotky podal hlášení a poté se ujal slova p. farář Horniak a hrob vysvětil. Desky byly obnoveny částečně i za spoluúčasti Fondu česko-německé budoucnosti. Práce na obnovení pomníku vykonával Klub vojenské historie Č. Lípa pod vedením p. Kuči a místní farář Václav Horniak.

V zadní části areálu je umístěna hrobka rodu Hartigů.

Na venkovní straně zdi vpravo od brány je pak další pomník, tentokrát padlým z první světové války:

Pomník byl zřízen nákladem Spolku vysloužilých vojáků a to ze sbírek v celkovém obnosu 36 000,- Kč. První posvěcení pomníku se konalo 2. září 1923. Světitelem byl mimoňský kaplan a za války polní kurát Wilhelm Hamann. V roce 2008 bylo rozhodnuto pomník obnovit v rozsahu, který odpovídá stavu před 2. sv. válkou. Pro obnovu pomníku poskytlo Ministerstvo obrany ČR dotaci z programu Zachování a obnova historických hodnot. Obnovený pomník byl vysvěcen farářem Václavem Horniakem dne 12. prosince 2008. K pomníku patří i nedaleká infotabule.

Socha se „zákresnou“ sítí je předobrazem jedné z těch, které jsou součástí místní Getsemanské zahrady na pahorku na rohu Jiráskovy a Březinovy ulice.

A po spoustě slov taky nějaké obrázky:

Series Navigation<< Kostel Nejsvětější Trojice u Andělské HoryKaple sv. Wolfganga v Jablonném v Podještědí >>
Tagy