weby pro nejsevernější čechy

Mimoň, Kaple Božího hrobu

This entry is part 206 of 217 in the series Kostely, kaple, chrámy, zvonice, hrobky, mauzolea

Součástí některých křížových cest, po kterých se poslední dobou po Výběžku toulám, bývá kaple Božího hrobu v nejrůznějším provedení. Víte ale, že poměrně nedaleko máme její věrnou kopii?

Asi není těžké uhádnout, kde ona kaple je, pokud jste četli nadpis. Ano, barokní stavba se nachází v Mimoni, v Lužické ulici, v těsném sousedství nedávno opraveného a zpřístupněného Městského muzea (dům č. p. 101 v ulici V lukách byl původně špitál a postavit ho dal r. 1679 Jan Ignác Dominik Putz, protože už nevyhovoval starý špitál u kostela Nejsvětější trojice z r. 1400 nedaleko dnešního kina – v letech 1964 -1992 byla v budově dnešního muzea městská lidová knihovna).

Udělejme si nejprve exkurz po informacích z prospektů a informací, dostupných na netu:

Roku 1651 koupil tehdejší statky Mimoň a Děvín Jan Putz z Adlersthurnu, císařský rada dvorní komory s erbovním nadáním a rytířským stavem rodu. Ten (podle zápisu mimoňského historika Josefa Tilleho z jeho Kroniky města Mimoně, vydané roku 1905), cestoval v roce 1625 do Říma a odtud dál do Jeruzaléma, kde vyhledal místa utrpení a smrti Ježíše Krista, posvátná všem křesťanům. Přitom vznikla myšlenka vybudovat pro poučení věřícím kopii Božího hrobu i ve své vlasti. O svědomitosti zápisků svědčí okolnost, že když po návratu do Říma zjistil, že mu chybí rozměr vchodu ke Kristovu hrobu a míry kamene, kterým je nutno hrob zakrýt, navzdory těžkostem a námaze, které taková cesta tehdy představovala, vydal se do Jeruzaléma podruhé, aby všechno ještě jednou zakreslil.

Při návratu na této druhé cestě z Jeruzaléma nebezpečně onemocněl a musel pak ležet půl roku v Římě. Po uzdravení se vrátil přes Loreto do Vídně. Ve střední Evropě stále ještě trvala nekonečná třicetiletá válka a nebylo možné plánovanou stavbu uskutečnit. Roku 1655 bylo pro stavbu vybráno místo Na pískách vedle zříceniny kostela sv. Kříže a když r. 1660 Jan Putz umíral, musel mu nejstarší syn Jan František Edmund u smrtelné postele slíbit, že kapli Sv. hrobu v Mimoni postaví. Stavbu započal r. 1665 významný stavitel Giulio Broggio a dokončil r. 1667. I přes opožděnou výstavbu patří tato kopie k nejstarším ve Střední Evropě. V roce 1668 se konalo slavnostní vysvěcení, které provedl tehdejší místní farář Václav František Mönnich.

Po náročné rekonstrukci byla v roce 1992 kaple znovu vysvěcena.

Raně barokní novostavba byla provedena ve stylu starořímského halového domu s vnitřním světlíkem, ve kterém stojí jeskynní hrob, věrná kopie hrobu v Jeruzalémě. Je zde trojkřídlý ambit, okolo komplex zdí, křížová klenba, v půlkruhu ukončené arkády. Nad hlavním vchodem je malý portálek s latinským biblickým veršem EXCIDI TIBI SEPULECRUM IN PETRA TABERNACULUM TIBI ISATA 22 (Vysekals sobě hrob ve skále, příbytek svůj – Izajáš 22) a nad ním erb Putzů z Adlersthurnu s datem 1667. Sochy na pilířích hlavní vstupní brány představují Josefa z Arimatie a Nikodéma, kteří Krista pohřbili do Josefova nového hrobu.

Přístavba vpravo dříve obsahovala figury s výjevy nazvané „Zahrada olivetská“. V obou věžičkách na kapli byly původně zvony. Když v roce 1806 vyhořel při velikém požáru města kostel, byly zde na nějaký čas uloženy ostatky svatých a bydlelo zde duchovenstvo. Dalších oprav se kaple dočkala v roce 1884. V 19. století byl areál místem velkolepých velikonočních slavností Vzkříšení. Další podrobnosti ke čtení zde.

V 50. a 60. letech 20. století byl areál vyrabován a zpustl. Po rekonstrukci v z roku 1992 následovala v roce 2010 oprava ohradní zdi.

Otvírací doba: červen – září: So + Ne od 13:00 do 16:00 hod. a ve významné dny (velikonoce, Den města)

Vstupné: Dospělí: 20,- Kč / Děti (do 12 let), studenti, důchodci: 10,- Kč / Rodinné (2+2): 40,-Kč

Mimo uvedené dny si lze prohlídku předem objednat na tel.: 480 99 00 66, nebo na e-mailu: infocentrum@mestomimon.cz

V areálu se nachází také pamětní desky padlým z roku 1866:

Slavnostní odhalení a vysvěcení obnoveného hrobu vojáků padlých v menší šarvátce v okolí Kuřivod ve válce rakousko-pruské r. 1866 se uskutečnilo dne 5.11.2005. Slavnost zahájili členové klubů vojenské historie pochodem v historických uniformách z náměstí v Mimoni k bývalému hřbitovu u Božího hrobu. Cestou se k vojenské jednotce připojovali i občané Mimoně a okolí. Velitel jednotky podal hlášení a poté se ujal slova p. farář Horniak a hrob vysvětil. Desky byly obnoveny částečně i za spoluúčasti Fondu česko-německé budoucnosti. Práce na obnovení pomníku vykonával Klub vojenské historie Č. Lípa pod vedením p. Kuči a místní farář Václav Horniak.

V zadní části areálu je umístěna hrobka rodu Hartigů.

Na venkovní straně zdi vpravo od brány je pak další pomník, tentokrát padlým z první světové války:

Pomník byl zřízen nákladem Spolku vysloužilých vojáků a to ze sbírek v celkovém obnosu 36 000,- Kč. První posvěcení pomníku se konalo 2. září 1923. Světitelem byl mimoňský kaplan a za války polní kurát Wilhelm Hamann. V roce 2008 bylo rozhodnuto pomník obnovit v rozsahu, který odpovídá stavu před 2. sv. válkou. Pro obnovu pomníku poskytlo Ministerstvo obrany ČR dotaci z programu Zachování a obnova historických hodnot. Obnovený pomník byl vysvěcen farářem Václavem Horniakem dne 12. prosince 2008. K pomníku patří i nedaleká infotabule.

Socha se „zákresnou“ sítí je předobrazem jedné z těch, které jsou součástí místní Getsemanské zahrady na pahorku na rohu Jiráskovy a Březinovy ulice.

A po spoustě slov taky nějaké obrázky:

Series Navigation<< Kostel Nejsvětější Trojice u Andělské HoryKaple sv. Wolfganga v Jablonném v Podještědí >>
Tagy