weby pro nejsevernější čechy

Kaple sv. Wolfganga v Jablonném v Podještědí

Na ulici Zdislavy z Lemberka v Jablonném v Podještědí takřka naproti místnímu hřbitovu stojí kaple sv- Wolfganga.

Špitální kaple je renesanční stavba stojící poblíž Pachtovského zámečku. Fungovala do roku 1945. V roce 1961 byla započata adaptace interiéru pro potřeby smuteční obřadní síně pro Jablonné a blízké okolí. Sv. Wolfgang je jedním z nejoblíbenějších německých světců a patron Bavorska.

Kapli v gotickém slohu vystavěli v letech 1279-1290 cisterciáčtí mniši původně jako součást sousedního špitálu. Během husitských nepokojů mniši opustili špitál i město a před rokem 1421 přešla také kaple do majetku města. Roku 1425 byla kaple vypálena a zničena husity. Později se panství ujímají Berkové z Dubé a Jindřich Berka z Dubé společně s místními měšťany nechal kapli v roce 1565 opravit a přestavět do renesanční podoby. Z této doby také pochází sgrafitová výzdoba kaple. Od roku 1602 je kaple uváděna také jako hřbitovní, v souvislosti s ní je uváděn špitální hřbitov.

Roku 1669 přibyla v interiéru nová kazatelna. Kolem roku 1760, kdy bylo zdejší panství v držení Pachtů z Rájova, byla kaple znovu přestavěna a zřejmě v této době došlo k překrytí sgrafit omítkou a byla také vydána nová nadační listina špitálu. Když byla roku 1838 zbořena horní městská brána, kříž, který po ní zbyl, byl roku 1850 připevněn na věžičku kaple. V roce 1856 byl špitální hřbitov zrušen.

Poté byla ještě několikrát opravována. Při jedné z oprav v roce 1961 byla restaurována sgrafitová výzdoba. V roce 1969 byla započata novodobá úprava interiéru kaple na „Smuteční obřadní síň“ pro město a okolí podle ideového návrhu arch. J. Škabrady. Poslední stavební úpravy proběhly v letech 1995-96. V přilehlé budově bývalého špitálu dnes sídlí Policie ČR a Městská policie.

Kaple je kulturní památkou:

Postavena mimo bývalé městské hradby u středověké cesty, dnešní hlavní silnice vedoucí do Liberce. První písemné doklady o objektu pocházejí z let 1279–1290. 

Plochostropá kaple stojící na obdélném půdorysu s polygonálním závěrem je včleněná do sousední budovy bývalého špitálu. Kaple s valbovou střechou, krytou eternitem (pův. břidlicí), ve vrcholu se sanktusníkovou věžičkou – zvoničkou, oplechovanou, ve tvaru osmiúhelníku, se dvěma výraznými římsami, završenou polokupolí se zlacenou makovicí s latinským kovaným křížem.

Hlavní průčelí orientováno na JV, do silnice, ve spodní části hladce omítaná podezdívka, ve vrchní části nová sgrafitová psaníčková výzdoba (renesančními psaníčka byla překryta omítkou při přestavbě v 18. století). Průčelí je děleno do tří os, v postranních osách jsou vysoko umístěná okna v půlkruhově zakončených špaletách. Střední osu tvoří vstupní portál s renesančním kamenným ostěním s půlkruhovým zaklenutím v Z průčelí spodního parteru. Portál je lemován polopilastry s hranolovými patkami a hlavicemi, nad nimi probíhá výrazná odstupňovaná římsa, Nad ní je v půlkruhovém výklenku zasazený tesaný pískovcový znak Pachtů z Rájova s datací 1770 (jde zjevně o chybný údaj – dnes je zde městský znak Jablonného).

Loď je na boku členěna dvěma okenními osami, okna v šambráně s půlkruhovým uzávěrem. V části polygonu presbytáře je ve V stěně malé okno ve špaletě s lomeným obloukem. Ze středověkého orientovaného kostela se zachovala loď s polygonálním presbytářem. Sesazení obou částí nerespektuje jednu osu, ale láme se v jejich styku k severu s tím, že V strana lodi je kolmá k ose presbytáře. Severní stěna lodi probíhá rovnoběžně s J stěnou a Z k nim dosedá kolmo. Středověké horizontální konstrukce se nezachovaly.

Objekt prošel od renesance množstvím přestaveb a oprav. Roku 1961 bylo nově omítnuto i průčelí. Průčelí polygonálního presbytáře dnes překrývá v nové omítce proškrábané psaníčko. J stěnou presbytáře prostupuje okenní otvor s lomeným obloukem, prosekaným do pískovcového architrávu. Nevhodné je překrytí styčných spár okoseného ostění omítkou. Stejný otvor včetně nevhodných úprav povrchu prostupuje i severovýchodním zdivem lodě. J průčelím lodí prostupují dva mladší okenní otvory.

Na raně gotické založení kaple ukazuje v nevhodně novodobě upraveném interiéru nerovný povrch zdiva a dva už popsané okenní otvory se segmentovými záklenky. Presbytář do lodě dnes přechází přímo, bez vítězného oblouku, zřejmě odstraněného v rámci pozdějších stavebních úprav.

Roku 1913 bylo v kapli instalováno malované okno s motivem „Nechejte maličkých přijíti ke mně“ od jablonského rodáka Heinricha Hesse, ředitele Uměleckého ústavu v Novém Boru. Další barevné okno s motivem Narození Páně přibylo při restauračních pracích roku 1923.

Series Navigation<< Mimoň, Kaple Božího hrobuKaple sv. Anny v Českém Krumlově >>
Tagy