weby pro nejsevernější čechy

Kaple u obecního úřadu v Černovicích

V uliční stěně obecního úřadu v Černovicích je zakomponována výklenková kaple se sochou Krista Trpitele.

Celý dům je kulturní památkou:

Patrový barokní dům s výklenkovou kapličkou při východním nároží. V kapličce je na volutovém soklu socha odpočívajícího Krista. Nápis na kapličce nese dataci k roku 1696, která by odpovídala i slohovému zařazení domu.

O kapličce Památkový katalog jen stručně:

Kamenná kaplička je vyzděna v nároží domu a je tvořena půdorysně členěným soklem s nápisy na bočních hranolových pilastrech ukončených profilovanou římsou. Nad soklovou římsou je umístěná polokruhová nika s plastikou sedícího Krista Trpitele.

V původním evidenčním listě památky je kaple popsána takto:

V nároží domu vezděna kamenná kaplice. Na schodištním stupni půdorysně členěný sokl s nápisy na bočních hranolových pilastrech, ukončený jednoduše profilovanou římsou. Nad soklovou římsou vysoká nika polokruhová, s plastikou sedícího Krista Trpitele. Po stranách lemovaná pilastry s toskánskými hlavicemi, nesoucí hladkou profilovanou obíhavou římsu. Nad římsou segmentový štít. V nice na nízkém soklu s girlandou po stranách a se závitnicemi sedící socha Kristova s bohatou draperií bederní roušky a s trnovou korunou na hlavě. Levá ruka v lokti opřena o koleno, podpírá nachýlenou hlavu. Nápisy? GOTT/ZVLOB/VNTEHRE/AVF GERI/CHT IOHAN/OSVALT. ZCIRNO/WICER/T!!../MO…./ER IN IAHR/ANNO/1696.

Překvapuje mne, že se žádný zdroj nezmiňuje o postavě ve výklenku nad štítem – nad středovým klenákem je stojan, pokrytý látkou, u něhož stojí jakási polopostava…

Series Navigation<< Kaple u kostela Povýšení svatého kříže v České LípěKaple v lesích mezi Starou Oleškou a Srbskou Kamenicí >>
Tagy