weby pro nejsevernější čechy

Kaple svaté Anny jižně u Bohušovic nad Ohří

U silnice/ulice ZNZP jižně u Bohušovic nad Ohří za podchodem pod železniční tratí Ústí nad Labem-Praha stojí na nepůvodním místě kaple svaté Anny.

Dle dostupných podkladů (panorama 2014) bývala kaple růžová s bílými doplňky (pilastry, římsy), dnes má sjednocující jednobarevný nátěr.

Kaple je kulturní památkou:

Empírová kaple byla postavena asi v první polovině 19. století v místě pozdějšího západního vjezdu do bývalého cukrovaru. Při jeho stavbě byla v roce 1870 přenesena na nynější místo.

Kaple sv. Anny stojí na jihozápadním okraji intravilánu města, za železniční tratí Děčín – Praha, na západní straně silnice na Brňany, na západní straně areálu do daleka viditelného železobetonového sila.

Jedná se o drobnou přízemní z cihel zděnou hladce omítnutou neorientovanou stavbu postavenou na zhruba čtvercovém půdorysu pod sedlovou střechou krytou pálenými bobrovkami dvojitě na řídké laťování. Hlavní jihovýchodní štítové průčelí má při nárožích pilastry s jednoduchými sokly a hlavicemi zredukovanými na pouhý obloun. Pilastry nesou plné kladí, jehož architráv a římsa mají profilaci zredukovánu na pravoúhlé ústupky. Tato římsa tvoří dolní stranu trojúhelného tympanonu, kterým je průčelí zakončeno. Mezi pilastry dvoukřídlé levé mřížové dovnitř otvíravé dveře s “nadsvětlíkem” (asi z roku 1870) osazené ve zděném ostění zaklenutém plným obloukem, který dosedá na patky z pásové římsy, která se na průčelí zalamuje kolem pilastrů a kolem nároží a končí až u pilastrů bočních průčelí. Boční (jihozápadní a severovýchodní) průčelí mají při nárožích při hlavním průčelí pilastr – stejný jako na hl. průčelí, doplněný na soklu (pod jeho horní hranou) o pásovou římsu. Pouze nad tento pilastr se zalamuje plné kladí z hlavního průčelí, které dále pokračuje pouze svým architrávem, který zde tak tvoří korunní římsu. Zbylou plochu průčelí pod tímto architrávem vyplňuje vpadlé obdélné zrcadlo, které zde tak vytváří lisénový rám. Zadní severozápadní štítové průčelí má také takový, ale zhruba čtvercový, lisénový rám, nad ním vpadlé trojúhelné zrcadlo vyplňující plochu štítu stejného tvaru. Štít je nahoře zakončen pásovou římsou. Sedlová střecha krytá taškami přiléhá ke dvojici trojúhelných štítů.

Interiér valeně zaklenut půlkruhovou valenou klenbou, v čele (na parapetní menze) mělká pravoúhlá valeně zaklenutá nika. Podlaha tvořena pískovcovými deskami.

Series Navigation<< Kaple na křižovatce na rohu domu čp. 30 v BrňanechKaple svatého Václava ve Svojkově >>
Tagy