weby pro nejsevernější čechy

Valdštejnská kaple v Pietním parku v Litvínově

Na ploše bývalého hřbitova v Litvínově u Žižkovy ulice, kde je dnes Pietní park plný sochařské výzdoby, stojí pohřební kaple Valdštejnů.
Wiki a další zdroje uvádějí:

Roku 1823 dal majitel panství hrabě František Adam z Valdštejna–Vartenberku příkaz ředitelství panství v Duchcově k založení nového hřbitova v Horním Litvínově. Bylo to z důvodu rušení starého hřbitova u litvínovského kostela. Svůj úzký vztah k městu a jeho okolí projevil hrabě zároveň tím, že si navzdory rodovým tradicím vymínil, aby byl pohřben v Litvínově, neboť „chce odpočívat u svých jelenů v blízkosti lesa“.

Nový hřbitov byl založen mimo město na okraji lesa při cestě do Loučné. Hřbitov v Žižkově ulici byl zrušen v roce 1986. Dochovala se pouze hřbitovní kaple Valdštejnů, márnice, několik  ohradních udí a náhrobků při okraji. Většina hrobů byla, na požádání pozůstalých, po zrušení hřbitova přestěhována do nového hřbitova mezi Litvínovem a Lomem.  Na novém hřbitově se začalo pohřbívat od roku 1968.

Podle posledního přání byl hrabě Valdštejn po své smrti 23. května 1823 pohřben do rodinné hrobky na tomto hřbitově. Jeho manželka, hraběnka Karolina Valdštejnovna, poté dala roku 1829 nad hrobkou postavit zděnou klasicistní kapli, kde byla po své smrti roku 1844 pohřbena po manželově boku. Kapli a její vybavení navrhl a zhotovil Franz Johann Pettrich (1770–1844), dvorní sochař u saského královského dvora v Drážďanech (původem z Třebenic). Uvnitř kaple se nachází reliéfní náhrobek z jemného pískovce, po vnitřních stranách kaple jsou mramorové pamětní desky zemřelých.

Památkový katalog:

Kaple, sloužící rodu Valdštejnů jako pohřební, stojí na zrušeném hřbitově. Hodnotná klasicistní funerální stavba, postavená v roce 1829, je úzce spojená s historií Litvínova. Dominantní je její vstupní průčelí s portikem, nad nímž se zvedá čtyřstěnná věž.

Kaple je menší zděná stavba na téměř čtvercovém půdorysu. Jihovýchodní průčelí (vstupní) má oproti ostatním fasádám náročnější architektonické ztvárnění, uprostřed s předstupujícím portikem. Plocha stěny vlevo i vpravo od portiku tvoří – spolu s kladím v horní části – jakýsi rámec. Portikus podpírají dva poměrně mohutné sloupy. Nemají patku, jejich hlavici tvoří profilovaná římsa a ukončeny jsou čtvercovou krycí deskou. Stěnu chrání v dolní části – za portikem – nízký a velmi mírně předstupující sokl. Uprostřed stěny se nachází kamenný vstupní portál se zvýrazněnou vnější stranou a s půlkruhovým nadsvětlíkem. Portál má v horní části naznačeny uši, které na bočních stranách již nepokračují. Vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé, v horní polovině prosklené, rámové konstrukce. Plná dolní část má poměrně jednoduché obdélné výplně, prosklenou část rozdělují dvě vodorovné příčle a v horní tabulce je ještě navíc jedna tabulka tvaru kosočtverce. Nadsvětlík je rovněž zasklený, nečleněný, dovnitř otvíravý. Dveře jsou v líci stěny zabezpečeny ozdobnou dvoukřídlou kovanou mříží. Je tvořena šesti pruty v každém křídle a v horní a dolní části vodorovným pásem s motivy protínajících se kruhů, elips a obdélníků. Mříž s podobnými motivy kryje také nadsvětlík. Plocha před vstupem – tj. podlaha portiku – je částečně tvořena kamennými deskami a přímo před vstupem pak betonovou plošinkou. V horní části jihovýchodního průčelí je trojdílnou římsou oddělený zmíněný pás kladí. Tvoří ho devět polí triglyfů se zářezy a osm polí metop bez výzdoby. Průčelí završuje trojúhelníkový, poměrně nízký štít, lemovaný mohutnou a značně před stěnu předstupující profilovanou římsou. Pod touto římsou se v rytmu, odpovídajícímu polím metop, nacházejí obdobná pole (ve vrcholu štítu je pole rozděleno do trojúhelného tvaru, podle lomení římsy). Tato pole jsou na šikmých stranách štítu situována na koso. Štít má všechny tři strany oplechované. Nad štítem je atikový nástavec tvaru na šířku orientovaného obdélníku, stejně široký jako celé průčelí. Nad nástavcem, ukončeným římsou, se zvedá čtyřstěnná věž, po stranách s nízkými konkávními náběhy (křídly). Věž je v líci s atikovým nástavcem. Na obou stranách přední stěny věže jsou široké pilastry bez patky, s římsovou hlavicí (každý z pilastrů zaujímá takřka třetinu šířky stěny). Uprostřed stěny je dosti vysoké, nahoře půlkruhově zakončené okno. Lemuje ho šambrána s mohutným hlavním klenákem a na obou stranách u paty oblouku plastický pás. Okno kryjí dřevěné pootevřené žaluzie, horní část je zabedněná třemi prkny. Římsa, oddělující hlavice pilastrů u obou nároží, obíhá celou věž, stejně jako pás kladí nad ní. Stěnu věže ukončuje poměrně bohatě profilovaná a směrem nahoru se rozšiřující hlavní římsa. Obdobně jsou řešeny i ostatní stěny věže, pouze zadní stěna nemá okno. Střecha věže má v dolní části baňatý zvoncovitý tvar, který se směrem nahoru zužuje a v horní části přechází v úzký jehlanec, s námětkem. Krytinou jsou plechové šablony, hnědě natřené. Ve vrcholu střechy je usazen vysoký nástavec s makovicí, která je v polovině obvodu rozdělená římsičkou a ukončená pozlaceným jetelovým křížem (kříž má příčné rameno mírně užší, než svislé a menší trojlisty na koncích ramen).

Jihozápadní průčelí (levé boční) je poměrně jednoduché, na pravé straně s boční – předstupující – stěnou portiku. Zhruba uprostřed jihozápadní fasády kaple je situováno oválné, na šířku orientované okno v hluboké špaletě, lemované šambránou se zvýrazněnou vnější stranou. Je zasklené neděleným sklem a zabezpečené mříží z úhlopříčně kladených prutů, zakotvených ve špaletě. Nad oknem jsou tři nové větrací mřížky. Průčelí zakončuje pás kladí, zde však nečleněný, a profilovaná hlavní římsa – obé se nachází i na boční stěně portiku. Severozápadní fasáda je bez otvorů, členěné pouze v horní části pásem kladí – opět prázdným – a hlavní římsou. Ve střeše nad průčelím se nachází velký zděný vikýř s trojúhelníkovými bočními stěnami a obdélnou stěnou přední. Všechny jeho stěny nahoře zakončuje jednoduchá římsa, ve střední stěně má obdélný otvor, na vnitřní straně zabedněný. Napojení vikýře na střechu je na všech stranách oplechováno. Vikýř má valbovou střechu, krytou bobrovkami. Severovýchodní průčelí je stejné jako jihozápadní. Kaple má valbovou střechu, krytinou jsou bobrovky.

Series Navigation<< Kaple na rozcestí ulic Smečenská a U Přádelny ve SlanémKaple Bratrství u fary vedle kostela svatého Michaela archanděla v Litvínově >>
Tagy