weby pro nejsevernější čechy

Kaple svaté Barbory v sadech Rudé armády v Duchcově

V západní části sadů Rudé armády v Duchcově mezi ulicemi Lípová a Husova stojí kaple svaté Barbory.

Na městském webu:

Barokní kaple, umístěná naproti rybníku Barbora, byla postavená litoměřickým stavitelem Octaviem Broggiem, jako hřbitovní kaple. Na jejím místě však stála kaplička zřejmě již v 16.století, kterou obklopoval hřbitov s krásnou branou a kostnicí. Pohřbívalo se tehdy také v samotné kapličce, zřejmě do roku 1702. V nynější kapli se dodnes dochovaly náhrobky z první poloviny 18. století, opatřené symboly pomíjivosti. Na kapli je umístěna pamětní deska G. Casanovy, který v Duchcově strávil posledních 13 let svého života a někdejší hřbitov u sv. Barbory je nejpravděpodobnějším místem posledního odpočinku tohoto velkého dobrodruha. Za kaplí je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

Na wiki:

Kaple svaté Barbory v Duchcově je barokní sakrální stavba ležící východně od duchcovského zámku. Od roku 1964 je chráněna jako kulturní památka.

Barokní kaple byla postavena na bývalém „Starém hřbitově“, který ji obklopoval, v roce 1723 na místě pozdně gotické kaple.

Jedná se o centrální stavbu s kupolí a lucernou. V západní části kaple je věž. Uvnitř je socha sv. Barbory z poloviny 18. století a obraz Večeře Páně, který pochází ze starého duchcovského kostela sv. Jiří. Vedle vchodu je vsazena pamětní deska Giacoma Casanovy, který zemřel v Duchcově v roce 1798 a je pochován v zámeckém parku. U kaple jsou empírové náhrobníky z let 1807–1821.

Kaple je kulturní památkou:

Areál tvořený významnou barokní sakrální architekturou uplatňující se jako pohledová dominanta okolního prostoru, pocházející z první třetiny 18. století. Součástí areálu je kromě kaple také plastika sv. Jana Nepomuckého. Centrální kaple je tvořena půdorysně oválnou lodí, při západním průčelí se nachází vstup v hranolovém rizalitu se zvonicí.

Barokní kaple sv. Barbory, umístěná na předměstí naproti rybníku Barbora, byla postavená litoměřickým stavitelem Octaviem Broggiem, jako hřbitovní kaple (hřbitov zrušen r. 1888).

První zmínkou o kapli je zápis v městské knize v roce 1490, kdy Pavel ze Sulevic udělil duchcovskému výrobci toulců část pole a loučky u kaple sv. Barbory, za což měl tento udržovat most nacházející se poblíž „ u hráze“.

V 16. století byla kaple v péči bratrstva Navštívení Panny Marie a společně s okolním hřbitůvkem se od počátku 18. století stávala pohřebním místem.

Oktavián Broggio je zde zmíněn již ve fázi záměru stavby k roku 1726. Dle stylového rozboru byl nepochybně autorem plánu schváleného následující roku stavebníkem Janem Josefem z Valdštejna (za spoluúčasti duchcovského děkanství). Tento plán představoval nevelkou centrální stavbu zaklenutou kupolí se štíhlou prosvětlenou lucernou, s předsazenou věží s konkávně projmutým průčelím a lehce konvexně vystupujícími boky, osu závěru uzavíral mělký oltářním rizalit, po stranách se nacházely dva symetrické boční přístavky. Stavba byla dokončena zřejmě až roku 1731, již za nového stavitele Františka (v němž možno spatřovat vedle F. M. Kaňky také Františka Ignáce Préea) s menšími změnami – vypuštěním konvex – konkávního půdorysu stěn vstupní věže a zjednodušením jejího horního patra, které již s broggiovskou etapou nesouvisí.

Po 1. světové válce se kaple sv. Barbory stala pamětním místem padlých, jíž několik obyvatel Duchcova věnovalo v letech 1918 – 1919 vitrážová okna upomínající na padlé nebo pohřešované vojáky.

Areál kaple se rozkládá zhruba 500 m východně od hlavního náměstí (náměstí Republiky), na severní straně Husovy ulice, v západním konci sadů Rudé armády. Tvoří jej kaple sv. Barbory a socha sv. Jana Nepomuckého, která stojí při východní straně kaple.

 

Architektura kaple:

Zděná hladce omítnutá sakrální stavba centrální kaple s půdorysně oválnou lodí, při západním průčelí vstup v hranolovém rizalitu se zvonicí, k severnímu a jižnímu průčelí stavby přisazena dvojice přízemních přístavků. Vstupní rizalit dvoupodlažní, hranolový s konkávně vybranými nárožími, vrcholí odsazenou čtyřbokou zvonicí s valbovým zastřešením. Západní průčelí (hlavní) rytmizováno svazkovými pilastry s kamennými korintskými hlavicemi vynášejícími bohatě profilované kladí. V ose průčelí hlavní vstup s kamenným ostěním jednoduché profilace, nad dveřním otvorem segmentově vzedmutá římsa s hladkou plochou supraporty. Ve 2. NP rizalitu prolomeno okno osvětlující kruchtu, okenní otvor rozměrný, výškově obdélný, uzavřený segmetovým obloukem, šambrána s lemovou páskou a ušima, otvor zvýrazněn nadokenní segmentovou římsou a hladkou suprafenestrou zasahující do přerušeného prostoru kladí. Napravo od hlavního vstupu osazena kamenná deska připomínající G. Casanovu, jehož údajný hrob se nachází v blízkosti kaple, nápis provedený v humanistické minuskule s výzdobou jemného rytého vegetabilního dekoru: “+ / Jakob / Casanova / Venedig 1725 / Dux 1798” pod nápisem symetricky rozevřená vavřínová snítka. Pamětní deska pochází z poslední čtvrtiny 19. st.

Všechna průčelí zvonice jsou po stranách oken zdobena iónskými pilastry s tryglyfy vynášejícími profilovanou korunní římsu. Okna jsou zvuková, výškově obdélná uzavřená plným obloukem usazená ve vpadlém prostoru, s šambránou s ušima a profilovaným parapetem. Ve vrcholu zaklenutí okna stylizovaný hlavní klenák a hladká plocha suprafenestry. Zvonice má stanovou střechu krytou pálenou bobrovkou na husté laťování, na vrcholu střechu osazen kovový latinský kříž.

Chrámová loď je v exteriéru opatřena šesti opěráky, interiér osvětlen šesti okenními otvory výškově obdélnými uzavřené segmentem, se segmentovou nadokenní římsou nad hladká plochou suprafenestry. Zasklení novodobé do kovových nosníků, vitraje z l. 1918-19 nedochované. Loď zastřešena kopulí s lucernou, krytina pálená taška bobrovka, stříška lucerny oplechována vrcholí zdobným patriarchálním křížem. Přístavky zděné, obdélného půdorysu, vstup vždy v západním průčelí, dveřní otvory s kamenným ostěním s páskou a ušima, střecha pultová s pálenou krytinou.

Interiér, v prostoru vstupního rizalitu předsíň, přístup na kruchtu šnekovým dřevěným schodištěm. Chrámová loď okrouhlá, prostor rytmizován hladkými pilastry s iónskými hlavicemi vynášejících římsu při okraji kopule. Kopule členěna geometrickými rámci sbíhajícími se u lucerny, zastropení lucerny s nástěnnou malbou Božího oka s paprskovou gloriolou. Prostor oltáře v hluboké nice s konchou, k východu orientované. Dlažba kamenná, v podlaze několik náhrobních kamenů, obtížně čitelných.

Původní evidenční list památky:

Kruhová centrála s kupolí, obdélnou předsíní, z ní vyrůstající věží na západní a pravoúhlým výstupkem v místě kněžiště na východní straně. Zděná a omítaná. Po stranách po 2 opěrných pilířích, mezi kterými nízké přístavky.Průčelí předsíně lemováno svorkovými pilastry. Obdélný vchod se supraportovou segmentem proloženou římsou, segmentové okno se suprafenestrovou segmentovou římsou. Hranolová věž s vykrajovanými rohy a nízkou jehlanovou střechou. Krytina tašková.

Ve stěnách centrály stejná okna jako u předsíně. Risalit s trojúhelným štítem, vyplněným motivem diamantového řezu. Kupole s lucernou. Uvnitř ionské pilastry, na vých. straně velká nika. Kupole rozdělena osmi pásy. V postranních přístavbách valená klenba s lunetami.

Series Navigation<< Heymannova kaple v Havířské ulici v DuchcověKaple Panny Marie Pomocné na hřbitově v Duchcově >>
Tagy