weby pro nejsevernější čechy

Hrobka rodiny Brass na hřbitově v Dolním Podluží

Na hřbitově v Dolním Podluží stojí v jeho západní ohradní zdi hrobka rodiny Brass.

Hřbitov sice slouží Dolnímu Podluží, ale leží ve svahu pod Jiřetínem pod Jedlovou.

Na wiki hrobka figuruje v seznamu kulturních památek. Památkový katalog:

Továrnická rodina Brass působila v 19. století na severní Moravě v Zábřehu, proslavila se především barvení textilu tzv. tureckou červení. V roce 1872 založila pobočný závod v Dolním Podluží, kterou řídil Gustav Brass. Tomu se s manželkou Bertou Richterovou narodily dvě dcery a syn Paul, který ovšem 27. dubna 1893 zemřel. Pro něj byla jako místo posledního odpočinku postavena na místním hřbitově hrobka. Autorem návrhu byl známý vídeňský architekt Viktor Luntz, který byl autorem návrhů významných vídeňských staveb, např. kostel sv. Františka z Assisi (1902-1914), palác na Reisenstrasse 48 (1881) či minoritský kostel (1903-1909). Dle dostupných informací je stavba hrobky rodiny Brass jedinou realizací tohoto architekta v Čechách. O posouzení plánů a o povolení stavby požádal Gustav Brass 17. července 1893, již druhý den se konala stavební komise přímo na komunálním hřbitově na místě budoucí stavby. Proti stavbě nebyly shledány důvody a na základě předložených plánů byla schválena. Provedení stavby bylo svěřeno stavebnímu mistru Rudolfu Seidelovi z Varnsdorfu. Kolaudace stavby proběhla 25. června 1894, stavba byla posouzena stavebním úředníkem Ignatzem Krombholzem a po stránce sanitární obvodním lékařem Josefem Kouckým. Nebyly shledány žádné závady. Povolení k užívání rodinné hrobky bylo vydáno 26. června 1894.

Hřbitov, na němž se areál hrobky nachází, je situován na osamoceném místě, jihozápadně od Dolního Podluží. Hrobka rodiny Brass, postavená v neogotickém slohu, se nachází ve středu západní strany hřbitova. Hrobka je díky svažitému terénu postavena na vyrovnávací terase, na kterou stoupá z východní strany jednoramenné přímé kamenné schodiště tvořené šesti stupni.

Obvodové stěny terasy jsou vyzděny z kamenného zdiva, nároží jsou armována kamennými kvádry. Dlažba je tvořena čtvercovými kamennými deskami. 

Jde o kvalitní drobnou funerální stavbu stylově čistého novogotického provedení, odpovídajícího jejímu účelu, ale i postavení investora. O tom svědčí také poměrně náročné pojetí interiéru, kde je jinak dominující kámen doplněný i mramorem. Stavba, doplněná terasou se schodištěm a ohradní zdí, je díky svému umístění velmi výrazným prvkem celého hřbitova, jehož jednu osu zakončuje. Kromě architektonických a umělecko-řemeslných kvalit má také historickou hodnotu v kontextu místních dějin – jako doklad působení významné rodiny, podnikající v textilním průmyslu, který byl v minulosti jedním z hlavních prvků, dotvářející život daného regionu.

hrobka rodiny Brass

Obdélná, takřka čtvercová, budova hrobky je postavena z kamenných kvádrů, vnitřní líc v interiéru je kamenný, klenba cihelná. Nároží jsou zpevněna kamennými odstupňovanými opěráky. Po celém obvodě budovu obíhá kamenný, jednou odsazený sokl ukončený profilovanou římsou. Druhé odsazení opěráků se propisuje na stěnách jednoduchou kordonovou římsou, kterou tvoří prostá šikmina. Stěny jsou ukončeny masivní profilovanou korunní římsou, zdobenou palmetovými listy. Plocha mezi kordonovou a korunní římsou je, kromě západní strany, zdobena čtyřlisty v jejichž středu je rozvitý květ. Před všechna čtyři průčelí v ose přestupují rizality, které jsou ukončeny trojúhelníkovým štítem, které jsou zdobeny trojlistem. V severním a jižním rizalitu je prolomen okenní otvor, vrcholící lomeným obloukem. Špalety otvoru jsou profilovány širokým výžlabkem. Jižní okenní otvor je zcela zazděn cihelnou výplní, v severním je část cihelné zazdívky nahrazena luxfery. Vstupní otvor je prolomen v rizalitu ne východním průčelí. Otvor ukončený lomeným obloukem má špalety profilované širokým výžlabkem, do kterého jsou na každé straně vsazeny dva pruty dosedající na oktogonální patky. Na vnější prut dosedá třílistá jeptiška, tvořená dvěma pruty, mezi kterými je široký výžlabek. Na vnitřní prut nad vstupním otvorem navazuje výžlabek s odsazením vymezujícím plochu tympanonu. V něm je v reliéfu provedený nápis: „RUHESTÄTTE DER FAMILIE G. BRASS“, pod nápisem je datace 1893. Samotný vstup je segmentově zaklenut, vyplňují jej dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce. Na korunní římsu dosedá oktogonální jehlancová střecha tvořená kamennými deskami, které jsou střídavě hladké nebo se vzorkem imitujícím taškovou krytinu. Střecha vrcholí oktogonální kamennou lucernou s osmiúhelnou jehlancovou střechou v jejímž vrcholu byl umístěn kříž.

terasa se schodištěm

Kamenná terasa, na které je hrobka postavena, vyrovnává terén, který klesá směrem k severu.

ohradní zeď

Areál hrobky přesahující na západní straně na pozemek p. č. 2042/6 vymezuje nízká kamenná zeď, která na jižní a severní straně přímo navazuje na ohradní zeď hřbitova. Zeď je vystavěna z lícovaných kamenných kvádrů, koruna zdiva je kryta kamennými deskami.

Památkově je hrobka chráněna od 13. února 2020.

Hrobka prošla důkladnou rekonstrukcí, kterou obec propagovala prostřednictvím sociálních sítí

3. červen 2020:

Dnes bylo rušno na místním hřbitově. Papírová příprava projektu rekonstrukce čerstvě zapsané národní kulturní památky se proměnila ve skutečnou realizaci. Během dopoledne se u Brassovy hrobky potkali kameníci, restaurátoři vitráží, restaurátoři dveří a zástupci NPÚ. Zaměstnanci OÚ odstranili nepůvodní vyzdívku oken a provedli provizorní zabednění otvorů, aby do doby, než budou restaurované dveře na podzim vráceny zpět a než budou nově osazena vitrážová okna, nedošlo k poškození interiéru hrobky.

28. srpen 2020:

V ateliéru PhDr. Daniela Ebela probíhají aktuálně restaurátorské práce na vstupních dveřích hrobky rodiny Brass. Byla provedena demontáž kování, dále se provádí restaurování závěsů včetně prvního grafitového nátěru. Po odstranění starých povrchových úprav byl zjištěn přesný rozsah poškození. Poškozené dubové dřevo bylo nahrazeno novým ve stejné kvalitě a textuře.
Cena restaurátorských prací je 181.500,-Kč vč. DPH, přičemž 50% této částky je kryto dotací z Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

2. říjen 2020:

V restaurátorském ateliéru pana Jaroslava Skuhravého finišuje výroba rámů a replik historických vitrážových oken pro hrobku rodiny Brass. V letních měsících byly vybourány nepůvodní zazdívky okenních otvorů a byly provedeny přesné šablony, podle kterých jsou vyrobeny rámy a dle jediného dochovaného výkresu původního vzhledu oken je aktuálně dokončována výroba replik dvou vitrážových oken. Okna budou z venkovní strany chráněna předsklením speciální tvrzených sklem. Cena restaurátorských prací je 133.836,-Kč vč. DPH, přičemž 50% této částky je kryto dotací z Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

26. říjen 2020:

Od června do října letošního roku probíhalo restaurování vstupních dveří hrobky. Práce prováděl restaurátor PhDr. Daniel Ebel z Kutné Hory.

Připomeňme, že dveřní křídla byla poškozena klimatickými jevy, zámek byl vypáčen a dřevo v okolí zámku vylomeno. Dřevo v dolní čtvrtině dveřních křídel bylo vyhnilé, na kování byla neodborně přivařena nepůvodní petlice pro visací zámek. Jediný dochovaný klíč k původnímu zámku byl několikrát zlomen a svařován.

Po celkovém restaurování byly dveře osazeny v celé své původní kráse a s funkčním kovaným zámkem a s novými klíči. Celkové náklady na restaurování dveří byly 181.850 Kč, z toho 90.925 Kč bylo uhrazeno ze získané dotace z Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

Těšíme se, že návštěvníci hřbitova o nadcházejících svátcích sami posoudí, jak se restaurátorská práce podařila.

3. listopad 2020:

Od června do října letošního roku probíhalo zhotovení 2 přesných kopií bočních vitrážových oken na hrobce. Práce prováděl restaurátor vitráží pan Jaroslav Skuhravý z Janova u Nového Boru.

Vitrážová okna se tak po desítkách let vrací zpět do okenních otvorů hrobky, která byla v minulosti hrubě zazděna. K původním oknům se dochoval jediný technický výkres z roku 1893, podle kterého byla vitrážová okna vyrobena. Vitráže jsou zasazeny do nových ocelových rámů a z venkovní strany jsou z bezpečnostních důvodů předskleny kaleným sklem FLOAT o síle 10 mm.
Okna byla dnes ve spolupráci s pracovníky obce osazena v celé své původní kráse. Celkové náklady na zhotovení kopií oken byly 133.837 Kč, z toho 66.918 Kč bylo uhrazeno ze získané dotace z Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

19. listopad 2020:

Od září do listopadu letošního roku prováděl restaurátor BcA. Miloš Kubišta z Krásné Lípy detailní restaurování kamenného portálu vstupních dveří do hrobky rodiny Brass. V rámci restaurování byla částečně obnovena čitelnosti nápisu „Ruhestätte der Familie G. Brass 1893“ v překl. „Místo odpočinku rodiny G. Brasse 1893“, který je umístěn nad vstupními dveřmi do hrobky. O nápisu drobnými písmeny, který se v kamenném nápisovém poli rovněž nachází, bylo zjištěno jen to, že se jedná o německy psaný citát z Bible. Po téměř 130 letech působení větru, mrazu a deště je tento citát z velké části zaniklý, ale obec se bude snažit s pomocí odborníků zjistit podobu původního textu, aby mohl být obnoven v celém svém rozsahu. Drobná tesaná písmena byla tedy nyní pouze zakonzervována, aby nedocházelo k jejich další degradaci.

Celkové náklady na restaurování kamenného vstupního portálu a nápisového pole byly 80.137 Kč, z toho 40.068 Kč bylo uhrazeno ze získané dotace Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

5. květen 2021

Ministerstvo kultury České republiky zveřejnilo seznam schválených žádostí o dotace a Dolnímu Podluží byla žádost o dotaci schválena! Z Havarijního fondu Ministerstva kultury bylo získáno 200.000 Kč na opravu střechy hrobky rodiny Brass. V okrese Děčín získali dotaci pouze čtyři žadatelé, Dolní Podluží je jedním z nich.

Nyní se intenzivně pracuje na přípravě dalších žádostí o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje a z Česko – německého fondu budoucnosti. Restaurátorské práce jsou finančně velmi náročné a proto se obec snaží získat prostředky ze všech možných zdrojů.

Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem je podepsána a oprava střechy bude s ohledem na klimatické podmínky zahájena v květnu/červnu 2021 s plánovaným termínem dokončení v listopadu 2021. Po 122 letech od výstavby a po mnoha desetiletích debat o nutnosti provedení restaurování se tak hrobka dočká generální opravy střechy….

8. duben 2022:

JEŽEK V KLECI – I tak by se dala volně parafrázovat snaha vynést ven z Brassovy hrobky na hřbitově v Dolním Podluží původní kovaný lustr. Obtížné bylo nejen uvolnit a snést starodávný kus z jeho zavěšení pod střechou, ale zejména vymyslet, jak jej celý a neporušený dostat úzkými dveřmi z hrobky. Restaurátor pan Doležal a zaměstnanci OÚ by se věru neztratili ani ve Foglarových Stínadlech. Lustr se nyní nachází v restaurátorské dílně, kde získá svůj původní lesk a krásu.

2. květen 2022:

Na hřbitově se usilovně pracuje na obnově střechy hrobky rodiny Brass. Byly odstraněny nánosy mechu a vyrůstající břízky a čistící pastou a horkou párou byl od černých krust očištěn celý povrch střechy. Vrchol věžičky je připraven k osazení vrcholové kamenné květiny, která se naštěstí dochovala. V tomto týdnu bude zahájeno postupné rozebírání kamenných arkád nad okny a vstupem do hrobky. Cihelná klenba pod kamennými kvádry bude ošetřena izolačním nátěrem proti vlhkosti. V červnu bude zahájeno rozebírání kamenných kvádrů střechy, odizolování cihelné klenby a znovuosazení kvádrů, včetně nového vyspárování. Práce provádí a odborně dozoruje restaurátor a kameník Petr Verich z Turnova. Termín ukončení prací je do 15.7. 2022.

17. květen 2022:

Hrobka rodiny Brass má už hotovou věžičku. Vrcholová kamenná květina byla restaurována a znovu osazena, pět poškozených sloupků držících věžičku bylo vyměněno, celá věžička byla očištěna, přespárována a hydrofobizována proti pronikání vlhkosti do kamene. Lešení zakrývající věžičku bylo dnes demontováno. V příští týdnu začnou být přeskládávány kamenné desky, tvořící plochu střechu hrobky. Termín dokončení prací je do 15.7. 2022.

Dobrým pocitem je být svědkem obnovy původní krásy naší nejvýznamnější podlužské památky…

19. červen 2022:

Obnova střechy hrobky rodiny Brass už je téměř hotova. Kamenné bloky byly rozebrány, znovu osazeny, všechny spáry jsou izolovány proti pronikání vlhkosti do vnitřních prostor hrobky. Byly osazeny nárožní fiály a kamenné růžice na kamenných štítech nad vitrážovými okny. Zbývá osadit kamenný kříž nad vstupem do hrobky a koncové prvky nárožních fiál. Termín dokončení prací je 15.7. 2022. Jakmile bude lešení rozebráno, objeví se restaurovaná střecha v celé své kráse…

28. červenec 2022:

Dobré dílo se podařilo, restaurování střechy hrobky rodiny Brass je dokončeno. Hrobka je opět krásná téměř jako po jejím dokončení před 135 lety. Památkáři z Národní památkový ústav vyslovili obci uznání za dobrou péči o významnou památku. Restaurování prováděla firma HANTYCH s.r.o. a odborný restaurátorský dozor a práce prováděl pan Petr Verich. Celkové náklady na restaurování byly 2.056.560 Kč, získaná dotace z Ústecký kraj činila 427.900 Kč. Po mnoha desítkách let byla obnovena funkce střechy a současně byly osazeny všechny původní kamenné prvky demontované již v roce 2018.

14. únor 2023:

V soutěži Památka roku se krajským vítězem v kategorii rekonstrukce nad 2 mil. Kč (2. kategorie – velká) za Ústecký kraj stal objekt Hrobka rodiny Brass – Dolní Podluží.

Obec Dolní Podluží obnovila unikátní hrobku rodiny Brass, kterou navrhnul v 19. století architekt Viktor Luntz z Vídně. Hrobka na hřbitově v malinké vesničce na česko-německých hranicích se tak díky jménu svého architekta řadí k jeho ostatním realizacím, kterými jsou např. kostel Svatého Františka z Asissi ve Vídni nebo kostel Minoritů ve Vídni. Je naprostá vzácnost, že na hřbitově v Dolním Podluží se nachází památka, která byla realizována podle návrhu takto významného architekta. Po mnoha desítkách let chátrání byla obnoveny do své původní kamenné krásy, a navíc bude zpřístupněna veřejnosti. Objekt hrobky rodiny Brass byl renovován z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022. Celkové náklady na renovaci objektu v roce 2022 činily 2.056.144 Kč a z toho dotace činila 427.900 Kč.

26. červen 2023:

Vnitřní vápenné omítky na stropě hrobky rodiny Brass jsou hotovy (realizace firma WAKOS s.r.o. Rumburk) a tedy mohl být dnes zpět zavěšen restaurovaný lustr. Zavěšení těžkého kovaného lustru provedli pracovníci obce pod dohledem restaurátora Josefa Doležala z Litoměřic. Celková obnova lustru stála 200.000 Kč, z toho získaná dotace z Ministerstvo kultury České republiky byla 180.000 Kč. Dále se bude pokračovat s obnovou kamenných stěn, venkovní terasy, schodiště a zadní opěrné zídky.

26. července 2023:

Na hřbitově začaly poslední práce na obnově hrobky rodiny Brass. Už je nově usazeno vstupní schodiště a očištěna kamenná terasa. Probíhá přezdění zadního rohu ohradní zídky. Všechny vnější svislé stěny stavby budou očištěny tlakovou vodou, párou a speciální čistící pěnou a přespárovány. Stejně tak kamenné dlažby terasy. Celkové náklady činí 917.559 Kč a na akci jsme získali dotaci 536.000 Kč od Ústecký kraj. Práce provádí vítěz výběrového řízení firma COR INTERIORS s.r.o. Hotovo by mělo být do 31.10. 2023.

12. září 2023:

Tak je hotovo. Hrobka Brass se za uplynulých 5 let stala nejvýznamnější památkou Dolního Podluží. Totálně dožilé vstupní dveře byly nádherně zrestaurovány. Zazděná okna byla vybourána a osazena replikami původních vitrážových oken. Střecha s věžičkou a její ozdobné prvky byly pečlivě restaurovány, chybějící části znovu vytesány a vše bylo osazeno na své původní místo. Stěny, schody, terasa a zadní zídka byly očištěny, vyspárovány, odvodněny a chybějící kamenné prvky byly osazeny zpět. Z poničené a neudržované hrobky, která byla těsně před zhroucením, se vyloupla kamenná kráska, která tu s námi bude další dekády. Dolnopodlužští patrioti tak mohou být náležitě hrdi na záchranu kulturního dědictví po našich předcích.

Děkujeme všem místním i přespolním, kdo nám pomohli při této náročné, ale krásné práci.

28. února 2024:

V hrobce rodiny Brass desítky let chyběla původní kovaná branka, která oddělovala schodiště od vnitřního prostoru hrobky. Po dohodě s památkáři byla vyrobena kopie branky a ta byla osazena na své původní místo. Zhotovitelem byl umělecký kovář pan Josef Hercík ze Starých Křečan. Za hezkého počasí tak bude možno ponechat hrobku otevřenou k nahlédnutí a zároveň bude zajištěna cirkulace vzduchu, aby mohla stavba po předchozích restaurátorských opravách vysychat.

Při příležitosti dokončení rekonstrukce byla kaple o Velikonocích 2024 ponechána otevřená, aby si zájemci mohli prohlédnout i interiér.

Series NavigationKostel svaté Máří Magdalény v Božanově >>Kostel svatého Bartoloměje ve Velkém Šenově >>
Tagy