weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Jana Křtitele v Máchově ulici v Litoměřicích

Na zahradě nad kavárnou Káva s párou (bývalé nádraží) v Litoměřicích mezi ulicemi Máchova, Jarošova a Horní Dubina stojí kaple svatého Jana Křtitele.

Z netu a dalších zdrojů:

Kaple svatého Jana Křtitele je raně barokní stavba stojící v Máchově ulici v Litoměřicích na východním svahu Dómského pahorku. Je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Jako gotický kostel byla kaple připomínána již v roce 1384. Tento původní drobný centrální kostel vzniklý ve 12. nebo 13. století byl poškozen za třicetileté války a následně zpustl. Litoměřický radní protokol uvádí žádost biskupa Jaroslava Františka ze Šternberka z roku 1676 o pusté místo po kostelíku sv. Jana na Dubině. Dnešní kaple sv. Jana Křtitele, která nahradila gotický kostel, byla vystavěna zřejmě Giuliem Broggiem v letech 1676–1677, jak dokládá nápis na vstupním portálu. Opravována byla v letech 1910, 1955 a 1999. V některých dobách sloužila kaple spíše profánním potřebám litoměřického biskupství, např. se v ní sušilo prádlo. Bohoslužby se zde konají každoročně ve dnech okolo svátků sv. Jana Křtitele.

Kompozice kaple je ještě poplatná renesančnímu prostorovému cítění. Jedná se o centrální, čtyřbokou stavbu se stanovou střechou. Nízký stan vrcholí lucernou osvětlenou volskými oky a má nad vstupním průčelím štítový vikýř, který sloužil jako otevřená zvonička. Paralelu k této kapli najdeme v blízkých Liběšicích u Litoměřic, proto je i tamní hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského připisována G. Broggiovi. U nároží jsou odsazené pilastry bez hlavic, ve vpadlých polích okna uzavřená segmentem.

Hlavní portál je obdélný s bohatým rámem, v nadpraží pak kartuše s nápisovou deskou. V rozeklaném frontonu (nad portálem) je umístěn znak litoměřického biskupa Jaroslava Františka Ignáce ze Šternberka.

Vnitřek kaple je čtvercový. V rozích jsou vtažené zkosené pilíře s římsovými úseky, nad kterými je na pendentivech oktogonální kupole s lucernou. Při podlaze kaple se nachází renesanční kamenný náhrobek z roku 1573. V současnosti jsou uvnitř uskladněny také barokní sochy z původního mostu přes Labe.

V kamenném ohrazení okolo kaple se nachází malý hřbitůvek. Byl zde pohřben v důsledku josefínských reforem i 6. litoměřický biskup Emanuel Arnošt Valdštejn v tzv. josefínské hrobce. Na konci 20. století se ostatky tohoto biskupa podařilo exhumovat a po antropologickém průzkumu je uložit do krypty před oltářem Panny Marie Bolestné v litoměřické katedrále.

Památkový katalog je stručný:

Areál kaple ve vymezeném prostoru písemnými prameny připomínán již v závěru 14. století. Současný areál vystavěn za biskupa Šternberka v roce 1677 dle návrhu Gulia Broggia, následně opravován v letech 1910 a 1955.

Památkový areál má evidovány dvě součásti:

kaple sv. Jana Křtitele

Kaple z roku 1677 od Gulia Broggia, opravována ve 20. století. Centrální čtvercová kaple s lucernou v jehlancové střeše, zdobena pilastry, nad portálem vstupu znak biskupa Šternberka. Uvnitř oktogonální kupole a renesanční náhrobník z roku 1573.

ohradní zeď s branou

Kamenná omítaná polygonálně zalamovaná ohradní zeď s cihelnou korunou. Proti vstupu do kaple prolomena dvěma hranolovými sloupky vstupní branka, vrcholy sloupků zatíženy kamennými koulemi na podstavcích.

Původní evidenční list památky:

Centrální kupolová stavba raně barokní na čtvercovém půdorysu. Fasáda členěna vysokými nárožními pilastry, okna segmentová, hlavní římsa bohatě profilovaná, nejnáročnějším článkem západní kamenný portál. Ostění s profilovanými zalamovanými lištami a uchy, s letopočtem stavby 1677 a šternberskými hvězdami, trojúhelný rozeklaný fronton má uprostřed znakovou kartuši se šternberskou hvězdou, nad ní ve vysokém reliéfu odznaky biskupské hodnosti biskupa Jaroslava F. I. ze Šternberka. Hranolová hmota kaple vrcholí stanovou střechou s válcovou lucernou a kuželovou stříškou. Interiér členěn na skosených nárožích pilastry a zaklenut osmidílnou kupolí.

Series Navigation<< Kostel Všech svatých na Kostelním náměstí v LitoměřicíchKostel svatého Vavřince v Kostomlatech pod Milešovkou >>
Tagy