weby pro nejsevernější čechy

Kaple Svatých schodů na hradě Potštejn

Součástí areálu hradu Potštejn je kaple Svatých schodů, přeměněná na kapli sv. Jana Nepomuckého.

V našem okolí máme několik příkladů, kdy taková kaple byla součástí většího areálu, ať už loretánského (Rumburk, Česká Lípa) či kostelního. Zde je však kaple zcela samostatným objektem, o to samozřejmě rozsáhlejším. Na druhou stranu něco najít přes nános popisů samotného hradu a jejímu pozdějšímu přesvěcení sv. Janu, jemuž ovšem původně na hradě patřila kaple jiná, není tak úplně snadné…

Pro jistotu – neznalým znovu vysvětlení, co to vlastně ty Svaté schody jsou:

Takováto schodiště jsou vzácnými památkami – jsou kopií původních mramorových schodů o 28 stupních, po kterých dle legend kráčel v Jeruzalémě Ježíš Kristus k Pilátu Pontskému. Originál  byl během křížových výprav převezen do Evropy. Dnes je uctíván v Bazilice sv. Jana v Lateráně (San Giovanni in Laterno) v Římě. Dle tohoto vzoru byly pak stavěny kopie. Podmínkou však bylo, že každý schod musel ukrývat ostatky svatých, či jinou významnou relikvii, jejichž pravost musel potvrdit papež. 

V Památkovém katalogu je kaple zmíněna jako součást hradního komplexu v prostoru dolního hradu (některými prameny je prostor nazýván dvořiště), a to je vše. Na netu sem tam zmínka:

Kaple byla zbudována mezi lety 1762–1766 na místě původní věže (vězení?) ve svahu mezi dolním nádvořím a parkánem horního hradu jako vyvrcholení stavebních aktivit rodu Harbuval Chamaré (původní kaple sv. Jana Nepomuckého, křížová cesta). Její zakladatelkou byla hraběnka Anna Barbora Harbuval de Chamaré, rozená ze Sannigu. V roce 1831 byla tato kaple opravena a nově zasvěcena sv. Janovi Nepomuckému, neboť původní kaple na horním hradě byla již značně zchátralá. V kapli se nyní nachází oltář se sochou patrona – sv. Jana Nepomuckého. Tato socha byla přenesena do kaple Svatých schodů z kaple původní, protože ta trpěla poddolováním celého kopce při snaze hraběte Jana Antonína objevit legendární poklad loupeživého Mikuláše z Potštejna.Hraběnka Anna Barbora nabídla kapli k obývání kapucínským mnichům doufaje, že se kaple stane poutním místem. Když však jeden z nich opustil místo i s ostatky svatých, umístěných ve schodech, a odebral se do kláštera v Hedči, rezignovala hraběnka ze svého úmyslu.Kaple byla restaurována na přelomu let 1993 a 1994. V těchto letech byl hrad po dlouhých dvaceti letech zpřístupněn návštěvníkům.

Hodně se dá najít v magisterské diplomové práci Bc. Terezy Říhové:

Dalším místem, kde se Svaté schody nacházely, byl hrad Potštejn, který byl v 18. století využíván pro náboženské účely. Vystavěli tam kostel, křížovou cestu s Kalvárií, která provázela
cestu na hrad až ke kapli Svatých schodů a je datována do roku 1754. Svaté schody vznikly na místě bývalého opevnění mezi lety 1762 až 1766 dle plánů hraběte Jana Antonína
z rodu Harbuval-Chamaré (1737–1808). Do kaple vede dvouramenné schodiště na podestu, pod kterou se nacházela poustevna. Uvnitř je klasické trojdílné schodiště, na jehož vrcholu
se nachází presbytář tvaru elipsovité vížky. To je vše, co zbylo z původního interiéru, jelikož kaple byla v roce 1791 zrušena a přebudována na kaplisv. Jana Nepomuckého, čemuž odpovídá
i její dnešní stav. Původní inventář ani jeho popis se nedochoval, nemáme tak ani zmínku o tom, co se zde mohlo nacházet za výzdobu.

Autorka se v poznámkách dovolává knihy Emanuel Poche: Umělecké památky Čech, svazek třetí (P-Š), Československá akademie věd  – Academia Praha 1980, s. 144, kde je o kapli následující:

Na jihu v prostoře mezihradbí mezi druhým a prvním opevňovacím pásem stojí kaple Svatých schodů. Postavil ji na místě strženého opevnění v letech 1762-66 podle vlastních plánů hrabě J. A. Harbuval de Chamaré. Kaple zrušena roku 1791, obnovena roku 1831, kdy byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. 

Sestává ze tří částí: z obdélníkové podesty, přístupné dvouramenným segment. prohnutým schodištěm, pod podestou přízemní „habitace“, bývalé obydlí poustevníků. Od podesty nahoru vede trojdílné schodiště – svaté schody, kryté klenutou trojdílnou lodí. Nejvýše stavba končí presbytářem ve formě vížky na půdorysu elipsy napříč. Zařízení je z doby po roce 1831. 

Pokud se vám snad zdá, že si některé informace vzájemně odporují, není to moje vina. Ne všude mají svou Kláru. Možná se této kapli věnuje nějaký místní písmák či historik, mně se bohužel víc objevit nepodařilo.

Series Navigation<< Kaplička se sousoším Piety v KyjíchKomplex Božího hrobu v Görlitz >>
Tagy