weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Michaela v Kozinci

V ulici U Kapličky v Kozinci, části obce Holubice, stojí kruhová kaple svatého Michaela.
Na wiki zmínka:

Kaple svatého Michaela archanděla – barokní okrouhlá stavba na návsi. Interiér zdobí nástropní malba, znázorňující zjevení archanděla Michaela na hoře Gargano.

Kaple je kulturní památkou:

Velmi cenná barokní kaple postavená Jezuity roku 1739 s četnými hodnotnými stavebními prvky a detaily a představeným schodištěm působícím v prostoru návsi monumentálně.

Areál kaple sv. Michaela leží ve středu obce, při silnici z Holubic k Tursku. Sestává z kaple, tarasní zdi a schodiště. Centrální zděná stavba zhruba kruhového půdorysu s představeným pravoúhlým průčelím. Vnější plášť objektu je hladký s nízkým soklem a výrazně profilovanou korunní římsou, která se v půlkruhu zvedá nad oválnými okny v bocích kaple a nad závěrovou osou kaple. Průčelí s pravoúhlým vstupem, nad nímž je prolomeno oválné okno, je flankováno pilastry nesoucími trojúhelníkový štít. Vstup s dvoukřídlými osovými dveřmi svlakové konstrukce s dochovaným původním zámkem, je rámován kamenným ostěním s ušima. Kupole střechy je krytá prejzy, v jejím vrcholu stojí kovaný kříž páskového ornamentu s monogramem Krista – IHS. V ose stavby nad štítem na nízkém soklu stála socha Boha Otce, dnes nezvěstná. Interiér kostela je zaklenut prostou kupolí s figurální freskovou výmalbou. Stěny jsou členěny pilastry a nikami v nichž stávaly sochy amoretů. V ose kaple je vymalován iluzivní oltář, v jehož nice původně stála socha sv. Archanděla Michaela.

Tarasní zeď: Stavbu kaple, situovanou do mírně svažitého terénu, obíhá nízká tarasní zeď. Zeď je zděná z lomového kamene, krytá vysazenou cihlovou římsou. Je omítnuta hrubozrnou cementovou omítkou šedivé barvy. V průčelí kaple byla zeď uzavřena pilířovou brankou s dekorativními čučky a litinovými vrátky.

Schodiště: Kapli je představeno působivé kamenné schodiště s pěti kamennými stupni a plným parapetem, při jehož patě stojí pilíře původně s kamennými vázami ( v současnosti chybí).

Schodiště je velmi zvláštní – centrální část vede ke vstupním dveřím, ovšem postranní stupně vedou „do nikam“, do stěny. Vysvětlení viz níže.

Původní evidenční list památky:

1970 – Centrální stavba nepravidelně eliptického půdorysu se čtyřmi eliptickými okénky ve stěnách, s prejzovou kupolí a železným křížem na vrcholu. Celá stavba je obehnána nízkou zídkou přerušenou před vchodem do kaple brankou na pětistupňové schodiště k portálku dveří. Po stranách vchodu původně stály dvě pískovcové sochy andělů – dnes zdemolovány. Nad vchodem plastika Boha Otce. Vnitřní prostor zaklenut, na klenbě zbytky fresky. Jednoduchý dřevěný oltář se sochou sv. Michala Arch. Stěny členěny čtyřmi pilíři s nikami. Kaple postavena roku 1739 jezuity.

Poškozená omítka, opadává, nutná oprava žlabů. Okna vytlučena, branka zrezavělá, vnitřek zašlý. Andělé pův. umístění vedle schodiště zdemolováni a pohozeni za kaplí.

Z dalších zdrojů:

Kaple sv. Michaela archanděla postavili jezuité roku 1739 v barokním slohu. Stojí na malém vyvýšeném a obezděném návrší. Jedná se o malou oválnou stavbu s rizalitem v průčelí, členěným zdvojenými lizénami. Válcová stavba kaple je členěna lizénovými rámci a oválnými okny. Vnitřek kaple je sklenut plackou, na stropě umístěna barokní freska. Oltář pochází z období rokoka a na něm je umístěna socha sv. Michaela archanděla. Na schodišti vedoucímu ke kapli bývaly na pilířích umístěny kamenné vázy, před vchodem do kaple stály sochy andělů a nad vchodem socha Boha Otce. Tato výzdoba barokní kaple však již nenávratně patří minulosti.

A ještě něco:

Barokní kaple byla postavena v roce 1739 řádem Jezuitů, kteří Kozinec jako součást středokluckého panství koupili v roce 1645 od šlechtického rodu Bezdružických z Kolovrat. Kozinec, tehdy statek, pak měli Jezuité ve vlastnictví až do roku 1773, kdy byli jako řád zrušeni. Kozinecký statek byl následně rozdělen mezi místní obyvatele, kteří přišli zejména z dnes zaniklé Rusavky a datum 1778 se považuje za rok založení obce Kozinec.

Zasvěcení svatostánku archandělu Michaelovi, pokořiteli zla, který bývá zobrazován s plamenným mečem stojící na přemoženém drakovi nebo ďáblovi, není v Čechách nijak neobvyklé, například kostel ve vedlejší Svrkyni je mu také zasvěcen, ale velmi neobvyklá je freska, která zdobí klenutý strop naší kaple.

Tématem fresky je pro Čechy velmi netradiční motiv – zázrak s bílým býkem. Zobrazuje zjevení archanděla Michaela, a to v Garganu v Itálii, někdy kolem roku 490 n.l. Tehdy se garganský šlechtic vydal do hor za svým stádem dobytka, ale jeho oblíbený býk se mu zatoulal obzvlášť daleko. Muž ho hledal v horách a když už hledání málem vzdal, zahlédl býka klečícího v jeskyni. Jeskyně měla vchod vysoko nad místem, kde muž stál a nezdálo se, že by se býk mohl z jeskyně dostat. Muž se proto rozhodl, že býka raději zastřelí, než aby ho nechal dlouho trápit. Vystřelil do jeskyně šíp, ten se ale uprostřed letu otočil a zasáhl střelce. Šlechtic se zraněním pospíchal do vesnice, aby se zeptal biskupa, co se stalo. Biskup zpočátku nedovedl situaci vysvětlit a proto nařídil třídenní půst a modlení. Když se pak modlili u ústí jeskyně, zjevil se biskupovi archanděl Michael se slovy: „Jsem archanděl Michael a vždy jsem s Bohem. Tato jeskyně je posvátná, ji jsem si vybral. Nebude se tu více prolévat krev býka. Až se skály do široka rozestoupí, hříchy mnoha budou odpuštěny. To, oč bude v modlitbách žádáno, bude vyslyšeno. Proto vystoupejte na horu a ustanovte z jeskyně místo pro křesťanskou modlitbu.“ Archanděl Michael se pak prý na témže místě zjevil ještě dvakrát, nad jeskyní vznikl kostel a Gargano se jako místo zjevení archanděla Michaela stalo slavným poutním místem křesťanů.

Kromě fresky výzdobu kapličky původně tvořila kamenná socha Boha Otce, která byla umístěna na podstavci nad vchodem (obnovený podstavec s trnem na osazení sochy je nad vchodem dnes vidět), podél schodiště pak stáli 2 kamenní andělé a 4 kamenné vázy, z nichž 2 menší jsou dosud na schodišti dochovány. Interiér kaple zdobily dřevěná socha archanděla Michaela v průčelí a čtyři dřevěné sochy andělíčků v postranních výklencích. Dnes v kapli zůstal kromě stropní fresky, restaurované v roce 2000, jen zanedbaný rokokový oltář a 3 lavice.

Series Navigation<< Kaple Panny Marie u bývalého zámku LedebourKostel Narození Panny Marie v Holubici >>
Tagy