weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice v Častolovicích u České Lípy

V centru obce Častolovice u České Lípy u autobusové zastávky stojí kaple Nejsvětější Trojice.

Poměrně velká stavba na obdélném půdorysu stojí na terase v mírném svahu, od silnice převýšení na plochu nad opěrnou zídku překonává několik schodů.

K silnici (na jihovýchod) přivrácená čelní strana kaple na pískovcových základech. Prostředkem stěny s trojúhelným štítem se táhne vpadlý oblouk, v němž je ve spodní části menší oblouk s dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. V oblouku nad nimi čp.62. Nad dveřním otvorem obdélné okno se spodní římsou a zaobleným horejškem. Samotný štít odděluje přerušená římsa, přecházející na bocích na okraj střechy. Nároží se štukem bosovaného zdiva. Na střeše dvojitý kříž. Levá (západní) stěna dvě okna (s římsou a obloukem v horní části), poslední třetina zdi zabírá přístavba – zřejmě sakristie – s jedním menším oknem. Praví stěna (východní) má okna tři,  stejná jako na opačné straně. Za nimi je stavba protažena o další část, kde je ve vpadlině menší, taktéž zaoblené okno, s plechovou římsou. Stejně provedené okno je na zadní (jihozápadní) straně, nad touto částí se na střeše nachází dřevěná oplechovaná sanktusní věžička s cibulovou bání, makovicí a kovovým praporkem. Sedlová střecha je kryta šablonou.

Na wiki jen velestručný údaj, že „Barokní kaple byla v Častolovicích postavena v roce 1797 a náleží pod Římskokatolickou farnost v České Lípě„.

O něco více informací zde:

Středně velká obdélná stavba s mírně odsazeným obdélným presbytářem. Stavba je neorientovaná, presbytář směřuje na severozápad. K jihozápadní straně kaple přiléhá obdélná sakristie. Hlavní průčelí je jednoosé, boční stěny lodi jsou trojosé. Presbytář je členěn vpadlými poli, která mají konkávně probrané rohy. Stěny kaple postrádají jakékoliv architektonické členění. Štít má tvar rovnostranného trojúhelníka, kopíruje tvar sedlové střechy a kromě přesahujícího vpadlého pole není průčelí nijak jinak členěno. Štít opticky vrcholí kovovým patriarchálním křížkem, který je umístěn v hřebeni střechy mírně za průčelím. Nad presbytářem je v hřebeni střechy šestiboká dřevěná sanktusová věžička, která má plechem pokrytou cibulovou střechu s makovicí. Uvnitř je zvon.

Kaple je dnes zcela prázdná, nachází se zde pouze dřevěný barokní oltář s mensou tumbového tvaru a s nízkým oltářním nástavcem, který je tvořen tabernáklem a k němu připojenými křídly. Prostranství před kaplí je upraveno jako půlkruhová terasa, na kterou vedou z jihu čtyři schody. Majitelem kaple je město Česká Lípa.

Když jsem dokumentoval aktuální stav, zrovna tu parta řemeslníků z ČL dohledávala, kde došlo k přerušení vedení do kaple – na sloupu proud v pohodě, v kapli se ale nerozsvítí. Takže se nejedná o stavbu zapomenutou, ale v mezích možného kontrolovanou a opečovávanou (podiskutovali jsme o plánech na opravu schodů, terasy a oprav fasády).

Series Navigation<< Kaple Panny Marie Sněžné v PiheluKaple u polní cesty jihovýchodně od Manušic >>
Tagy