weby pro nejsevernější čechy

Johnova kaple ve Studeném

U místní komunikace ve Studeném ve skále naproti domu čp. 55 je vytesána výklenková kaple, zvaná Johnova.

Informace o skalní kapličce jsou k dispozici přímo na místě, lze je nalézt na webu spolku a v knize Krajina pod Studencem v proměnách doby.

V dolní části obce Studený se nachází od roku 1760 skalní výklenková Johnova kaple (Johnskapelle) – podle rodového jména Johnů, tehdejších majitel Studeného. Uvnitř kaple se nachází malovaný obraz Panny Marie Pomocné (Maria-Hilf), po stranách obklopený vyobrazeními sv. Antonína s Ježíškem a sv. Floriána, podle něhož se kapli někdy říkalo floriánská. 

Ve dvou oválech u obrazu madony jsou vyobrazení Nejsvětější svátosti (monstrance) a kalichu. V oválu zcela dole je uplatněn oblíbený český barokní světec sv. Jan Nepomucký v ikonografickém typu – mrtvý Jan na hladině Vltavy pod Karlovým mostem s hvězdnou svatozáří. 

Zprávu o původu kaple ukrývá nápis na dolní části rámování centrálního obrazu Panny Marie Pomocné: +17+C I V+60. Rynartický kronikář Ernst Vater identifikoval nápis C I V jako monogram fundátora kaple, Christopha Johanna Vattera. Přidal i tradovaný příběh, podle něhož měli kdysi dávno žít ve Studeném bohatí manželé, kteří měli jediného syna. Když předčasně zemřel, nechali rodiče vysekat kapli proti jejich domu. Natalie Belisová takový příběh vyvrací, možnost založení kaple však ponechává mezi členy rozvětveného rodu Vaterů. Ve Studeném jich žilo několik rodin. 

Obrazy kaple byly několikrát renovovány, revers vyobrazení Panny Marie nese nápis z roku 1844, podle něhož tehdy obraz obnovili na náklad Franze Johna muži z Falknova a Kamenického Šenova a malíř Grohmann z Jetřichovic. Pan John zhotovil spolu s Josefem Austenem nad kaplí stříšku se zdobným lemem a před ní plůtek a lavičku. Obrazy byly renovovány ještě dvakrát, vždy již jmenovaným E. Vaterem. V prvém případě v roce 1924 renovaci uhradil F. John, majitel rodového stavení ve Studeném. Na obnově kaple se podíleli manželé Iwan a Marie Scholzeovi z domu nad kaplí. Druhou obnovu v roce 1935 uhradili opět výše uvedení. Pan F. John, vážný, zemřel 19. dubna téhož roku ve věku 78 let. Ve Studeném se narodil 2. 8. 1857 a byl předposledním majitelem stavení rodu Johnů. Jeho jediný syn Josef John padl v I. světové válce roku 1915. Spolu s F. Johnem se na obnově kaple opět podíleli manželé Scholzeovi a další nejmenovaní dárci z obce. Vyobrazení Panny Marie provedené E. Vaterem bylo výtvarně relativně kvalitní malbou. 

Původní malba hlavního obrazu byla zřetelná ještě v roce 1964, jak dokládá fotografie z archivu Jaroslava Micky z Prahy. Další obnovou prošla kaple až teprve v roce 1990, kdy byla opravena ozdobná stříška a plůtek. 

Další opravy se uskutečnily v letech 1997 a 2006. Roku 1997 byly malby již velmi špatně znatelné a tak došlo v dolním oválu k záměně sv. Jana Nepomuka za mrtvého Ježíše Krista z Božího hrobu, ovšem s atributem, jenž mu nenáleží, totiž nepomucenskou hvězdnou svatozáří, a dále k nahrazení kalicha a monstrance obrazy sv. Václava a sv. Vojtěcha. V průběhu novodobých renovací byla umělecká výbava kaple přetransformována jak po výtvarné, tak dílem i po obsahové stránce. Malby byly provedeny na plech. Při poslední obnově (2006) byly postupně sneseny deskové obrazy, byly pořízeny fotografie části skály pod hlavním obrazem s neúplně dochovanými zápisy o renovacích. Velmi zbytkově byl dosud patrný obraz sv. Antonína s dítětem a v dolním oválu zbytek těla sv. Jana z Nepomuku. Pískovcová skála byla šetrně omyta a znovu ošetřena vápnem a znovu byly instalovány obrazy. Až do okamžiku rozsáhlé rekonstrukce kaple se o ni pečlivě staral, udržoval ji a opravoval pan Ing. Václav Sládek, chalupář z Prahy, který zemřel na jaře roku 2012. Spolu s ním se na údržbě podíleli manželé Alena a Vladimír Forejtovi. 

Od června 2011 probíhala rozsáhlá rekonstrukce „Johnovy kaple“. Peníze na I. fázi rekonstrukce získalo sdružení z grantu Nadace VIA v rámci programu „ČSOB a ERA pro podporu regionů“. Probíhala také díky dobrovolnické činnosti a další finanční podpory členů sdružení. Vytvořeno bylo nové ozdobné zastřešení kapličky, plůtek i lavička. Truhlářské práce zhotovilo Truhlářství Nowak, Těchlovice. Ošetřena byla celá skalní stěna výklenku. Další práce pečlivě provedli manželé Forejtovi z Nového Boru. Koncem roku 2011 byl dokončen restaurátorský průzkum hlavního obrazu s vyobrazením Panny Marie Pomocné; na tyto práce získalo OspS finance od Ústecké komunitní nadace, část uhradilo ze svých finančních prostředků. Průzkum prováděla restaurátorka paní Hana Bělinová z Chomutic u Hořic v Podkrkonoší, pořídila rozsáhlou fotodokumentaci a OspS předala podrobnou závěrečnou zprávu s výsledky průzkumu. 

Výsledkem práce restaurátora je obnovení původního vyobrazení deskových obrazů. Překrásná skalní výklenková kaple se všem návštěvníkům předvádí v původní kráse. O sakrální památku budou aktivně pečovat členové OspS tak jako pečují o všechny dosud obnovené drobné památky na katastru obcí Studený a Lipnice a Líska. 

Na II. fázi rekonstrukce – restaurování obrazů Johnovy kaple do původní podoby – získalo OspS další finanční prostředky z dotačního programu Nadace OF OPOMÍJENÉ PAMÁTKY. Projekt byl též podpořen z prostředků Fondu Centropol administrovaného Ústeckou komunitní nadací. Děkujeme všem uvedeným donátorům, kteří umožnili uskutečnit rozsáhlou rekonstrukci drobné sakrální památky místního významu uskutečnit.

Dne 21. července byla obnovená Johnova kaple slavnostně představena veřejnosti ve své plné kráse a byla vysvěcena. Vzhledem ke skutečnosti, že rentgenové snímky objevily na obraze Panny Marie Pomocné jednu z původních maleb, byla obnovena právě ta původní. To nás přesvědčilo o tom, že není možné, aby byl takto vzácný obraz vystaven změnám teplot a rozmarům počasí a samozřejmě také nenechavým lidem. Proto byl obraz po skončení ceremoniálu předán opět restaurátorce, která zhotoví kopii. To si však vyžádá další finance, které musíme zajistit. Originál obrazu následně věnuje Občanské sdružení pod Studencem Děčínskému muzeu.

Series Navigation<< Weidlichova kaple u RynarticKaple Zjevení Panny Marie na skále u silnice z Lipnice do Studeného >>
Tagy